ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה ס

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה ס

  

והמצוה הששים היא שצונו שיהיה כל קרבן שנקריב מן הבהמה בן שמונה ימים או יתר, לא פחות מהם. וזו היא מצות מחוסר זמן בגופו. והוא אמרו ית' (אמור כב) והיה שבעת ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן. וכבר נכפל זה הצווי בלשון אחר והוא אמרו יתעלה (משפטי' כב) שבעת ימים יהיה עם אמו וכו'. ומצוה זו תכלול כל הקרבנות כלם. ומאמרו ומיום השמיני והלאה ירצה יש ראיה שקודם זה לא יירצה. הנה כבר התאמתה האזהרה מהקריב מחוסר זמן. אבל הוא לאו הבא מכלל עשה ולפיכך אין לוקין עליו (עי' מ' לח וש"נ). ומי שהקריב מחוסר זמ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.