ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה נח

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה נח

  


והמצוה הנ"ח היא שצונו לאכול בשר פסח שני ליל חמשה עשר מאייר על מצה ומרור והוא אמרו יתעלה בו גם כן (שם) על מצות ומרורים יאכלוהו. ומשפט מצוה זו גם כן התבאר בפסחים (צה א). וביארו שאין הנשים חייבות בה כי כמו ששחיטתו אינה חובה להן כמו שביארנו (מ' נז) כן אכילתו בלא ספק: