ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה נג

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה נג

  

והמצוה הנ"ג היא שצונו להראות ברגלים והוא אמרו ית' (תשא לד) שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון י"י אלהי ישראל. וענין מצוה זו שיעלה האדם למקדש עם כל בן זכר שיהיה לו שיוכל ללכת ברגליו ויקריב קרבן עולה בעלותו. וקרבן עולה זה שיקריב בעלייתו הוא הנקרא (חגיג' ו א, ז ב וש"נ ביצ' יט א, כ ב, קדושין יז א מנחו' צג א בכורו' נו א, נא ב, וש"נ) עולת ראיה. וכבר קדם לנו (מ' נב) אמרם שלש מצות נצטוו ישראל ברגל חגיגה ראיה ושמחה. וכבר התבארו משפטי מצוה זו רוצה לומר מצות ראיה במסכת חגיגה (ב - י ב, יז א). ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.