ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה נב

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה נב

  


והמצוה הנ"ב היא שצונו לעלות לרגל למקדש שלש פעמים בשנה. והוא אמרו יתעלה (משפטי' כג יד) שלש רגלים תחוג לי בשנה. וכבר התבאר בכתוב שזאת החגיגה הוא שיעלה בקרבן יקריבהו. וכבר נכפל הצווי הזה פעמים. ולשון ספרי (ס"פ ראה) שלש מצות נוהגות ברגל ואלו הן חגיגה ראיה ושמחה. וכן גם כן אמרו בגמר חגיגה (ו ב) שלש מצות נצטוו ישראל ברגל חגיגה ראיה ושמחה. וחגיגה זו ענינה שיקריב קרבן שלמים. ואין הנשים חייבות בה. וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת חגיגה (ב א, ד - ט):