ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה מט

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה מט

  


והמצוה המ"ט היא שצונו לעשות עבודת היום כלומר כלל הקרבנות והודויים המתוקנים ביום צום כיפור כדי שיכופר בהם כל העונות כמו שבא בכתוב והיא החוקה בכללה הכתובה באחרי מות. וראיית היות הכלל כלו מצוה אחת אמרם בסוף פרק חמישי מכיפורים (מתני' ס א עביה"כ רפ"ה) כל מעשה יום הכיפורים האמור על הסדר הקדים מעשה לחברו לא עשה כלום. וכבר התבארו משפטי מצוה זו כלם במסכת המחוברת לה והיא מסכת יומא: