ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה מב

ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה מב

  


והמצוה המ"ב היא שצונו להקריב קרבן בכל ראש חודש מוסף על תמיד שלכל יום וזהו מוסף שלראש חודש והוא אמרו יתעלה ויתברך שמו (שם) ובראשי חדשיכם וגו':