ספר הלכות קצובות שימוש בית דין

ספר הלכות קצובות שימוש בית דין

  

שימוש בית דין
[א] ואילו הם עריות מן אחות חלוצה לא הוי הולד ממזר דתנן החולץ ליבמתו ונשא אחיו את אחותה ומת חולצת ולא מתייבמת אבל המגרש את אשתו ונשא אחיו את אחותה ומת פטורה אמר ר' שמעון כאן שנה ר' אחות גרושה אסורה מדברי תורה ואחות חלוצה אסורה מדברי סופרים.
[ב] שומרת יבם שזינתה בלא חליצה מותרת ליבם.
[ג] המיבם יורש חלק אחיו אבל חולץ לא.
[ד] שומרת יבם שניסית בלא חליצה צריכה גט מאותו שניסית לו ומותרת ליבם שזיכר אדונינו לברכה מר רב יהודאי ריש מתיבתא הכי קאמר שומרת יבם שניסת בלא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.