ספר הלכות קצובות הלכות שבת

ספר הלכות קצובות הלכות שבת

  

הלכות שבת
[א] כל תכשיטי אשה מותרין בשבת הקמיעות המומחין מותרין להוליכם בשבת והטבעות שחותמין אסור להוליכן בשבת.
[ב] וכל מכה מותר לשום עליה רפואה בשבת ואפילו חתיכת בגד על המכה מותר.
[ג] ואסור לכפל בגדים בשבת אם יש לו אחרים להחליף אסור ואם אין לו מותר לכפל כרצונו.
[ד] והקערות וכל כלי עץ וכל כלי חרש המשמשין בהן באכילה מותר לרחוץ אותן עד המנחה בלבד אבל כלי שתייה מותר לרחוץ כל היום כולו.
[ה] ואם שכח פת בתנור ואין לו מה יאכל יוציא ממנו מזון שלש סעודות ומותר.
[ו] וכל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.