ספר הלכות קצובות הלכות פסח

ספר הלכות קצובות הלכות פסח

  

הלכות פסח
[א] אלו אסורין בפסח מורייס הלחם ואפילו לאחר הפסח אסור חומץ שמחמיצין אותו בשעורין ושכר שעושין אותו בלחם קלי אסור וגם לאחר הפסח וכן חיטים ושעורים וכוסמין ושיבולת שועל והשיפון מין חיטים הם כל אילו ואם נפלו עליהם מים או שבאו בספינה ונשרו או בגורן נשרו מן הגשמין כולם אסורין בפסח ולאחר הפסח אסורין אפילו ליהנות מהן אלא או להשליכם בים או לזרותן אפילו טחנן כדי להניחם לאחר הפסח אסור אבל הדוחן וכל מיני קיטנית מותרין אפילו נשרו במים מותרין בין בפסח בין לאחר הפסח אבל אילו חמשת מינין אסור ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.