ספר הלכות קצובות הלכות עירובין

ספר הלכות קצובות הלכות עירובין

  

הלכות עירובין
[א] אי איכא חצר וכולה לחדא גברא ואית ליה בני או כמה אינשי דסמיכין עליה וכולהון אכלין מחד ספטא ולא פליגי מהדדי לא צריכי לעירובא.
[ב] ואי פתיח ביתא דההיא דרתא לשבילא ואי איכא נמי אחריני ופתיחי לההיא שבילא צריכין למעבד שיתוף בהדדי ומשתרי לטלטולי ממובאות לבתים ומבתים למובאות.
[ג] מאי עירוב ומאי שיתוף מערבין לחצירות בפת ומשתתפין למבוי ביין ואם רוצה להשתתף בפת משתתף.
[ד] ומאן דאתיין בדוכתא ומקדים חד וקני שביתא בדוכתיה אע"ג דלא אתי גמלייא אלא בשבת שפיר דמי והני מ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.