ספר הלכות קצובות הלכות לולב

ספר הלכות קצובות הלכות לולב

  


הלכות לולב
[א] לולב הגזול והיבש פסול אם לקחו מגוי בדמים כשר ואם הוא כמוש לא יבש ולא לח כשר וכן ארבעת מינין שבלולב.
[ב] ולולב צריך להיות ארכו שלשה טפחים כדי שיצא מן ההדס טפח ושני טפחים בתוך ההדס פחות משלשה טפחים פסול.
[ג] וארבעת מינין מעכבין זה את זה ולא יצא ידי חובתו אפילו חסר אחת מהן.
[ד] ואתרוג שיעורו עד כאגוז בינוני פחות מאגוז אסור.
[ה] שנים ערבות ושני הדסים בלולב מותרין ויוצא ידי חובתו פחות מיכן אסור וההדסים שנים אחד עבות ואחד שוטה וכשר.