ספר הלכות קצובות הלכות יין נסך

ספר הלכות קצובות הלכות יין נסך

  

הלכות יין נסך
[א] יין נסך אסור ואוסר כל שהוא יין ביין ומים במים במשהו יין במים ומים ביין בנותן טעם.
[ב] נפל על גבי ענבים ידיחם במים אם היו מבוקעות אסורות נפל על גבי תאנים או על גבי תמרים אם יש בהם בנותן טעם אסורות.
[ג] ובין יין שנפל לתוך חומץ ובין חומץ שנפל לתוך יין אם יש בהן בנותן טעם אסור זה הכלל מין במינו במשהו ושלא במינו בנותן טעם.
[ד] אמר רב נחמן הלכה למעשה יין נסך יין ביין אסור חבית בחבית מותר סתם יינו אפילו יין ביין מותר כולו.
[ה] תנו רבנן אחד הלוקח ואחד השו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.