ספר הלכות קצובות הלכות גיטין

ספר הלכות קצובות הלכות גיטין

  

הלכות גיטין
[א] מאן דכתיב גיטא ניפסק מגילתא שיעור גט וכתב גיטא ואי פסק ליה לבתר דכתיב לה מיפסל דכת' וכתב ונתן מי שאינו מחוסר אלא כתיבה ונתינה יצא זה שמחוסר כתיבה קציצה ונתינה.
[ב] גט אשה וגט חירות כותבין ביום וחותמין ביום וכשר אבל אם כותבין ביום וחותמין בלילה פסול.
[ג] ועדי הגט צריכין שיהו חותמין זה בפני זה.
[ד] וגט חליצה הכי עבדי דלראיה בעלמא הוא.
[ה] וגט שביטלו חוזר ומגרש בו.
[ו] גט מעושה בישראל כשר ובגוים פסול ואם חובטין אותו גוים על פי ישראל ואומרין לו עשה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.