ספר הלכות קצובות הלכות בכורות

ספר הלכות קצובות הלכות בכורות

  

הלכות בכורות
[א] כשיבוא אדם לפדות את בנו פטר רחם בזמן הזה מצוה לפדותו בן שלשים יום ואם עוברין שלשים יום ולא הופנה לפדותו יפדהו לעולם ואם לא פודהו לעולם עומד באיסורא.
[ב] והאיך פודיהו מן הכהן מביאו לפני הכהן ואומר לו אבי הבן הילך אילו הדמים או זה הבגד או תכשיט זה ששוה חמש סלעים של כסף ויהיה בני זה פדוי ממך ויתרצה לכהן במעט מתנה עד כרצון הכהן ויכול למחול לו ופדוי בנו מן הכהן.
[ג] ושיעור דמי הסלע בלבד שני חלקי טרי אחד.
[ד] ובכל דבר שיישר בעיני הכהן יכול לפדות ממנו כרצון הכ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.