ספר הלכות גדולות סימן סה - הלכות דם

ספר הלכות גדולות סימן סה - הלכות דם

  

[עמוד תרמג] דאסיר למיכל כל דמא בין דבעירא ובין דחיה ובין דעופא, דכתיב (ויקרא ז, כו) וכל דם לא תאכלו וגו' וחיה בכלל בהמה. (קידושין לז ב) ומאי טעמא כתב רחמנא בכל מושבותיכם בחלב ודם, איצטריך סלקא דעתך אמינא הואיל וכתיבי בספר קרבנות בזמן דאיכא קרבנות ליתסר חלב ודם בזמן דליכא קרבנות לא ליתסר חלב ודם, כתב רחמנא בכל מושבותיכם. (כריתות כ ב) ודם נהיג איסוריה בבהמה וחיה ועוף בין טמאים ובין טהורים דאי אכיל דם בהמה טמאה קאי עליה בכרת דכתיב (ויקרא ז, כז) וכל נפש אשר תאכל כל דם ונכרתה. דם השחיטה, בחיה ב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.