ספר האגור ספר החזון סימן יט

ספר האגור ספר החזון סימן יט

  


יש דבר אסור לעשות בביתך, ובבית חברך מותר.
הפתרון: כגון לאכול בשבת בתוך גנתו, בשביל המים ששופך בגנו, אבל בגן חבירו מותר, דלא ניחא ליה, סמ"ג בהלכות שבת.