ספר האגור סימני הספר

ספר האגור סימני הספר

  

הלכות תפלה
א. הלומד בבקר לפני תפלתו וקודם היום איך יתנהג בברכת התורה כל היום.
ב. דין מי שמהרהר בתורה בלי הוצאה בשפתיו אם חייב לברך אם לא.
ג. הלומד תורה בבקר קודם תפלה אם צריך נט"י.
ד. אם צריך לברך שניהם על נטילת ידים ואשר יצר מי שנפנה לגדולים.
הלכות ציצית
ה. שיעור גודל הטלית.
ו. ברכת הטלית שיש לו בית צואר.
ז. המלובש טלית ופושטו וחוזר ולובשו אם יברך פעם ב'.
ח. אם עושים ציצית מצבע הטלית ואם יש לעשות ציצית של פשתן בטלית של משי.
ט. מאיזה מין עו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.