ספר האגור הלכות תפילה סימן א

ספר האגור הלכות תפילה סימן א

  

גרסינן במסכת ברכות אמר רב יהודה אמר שמואל השכים לשנות עד שלא קרא ק"ש חייב לברך. משקרא ק"ש א"צ לברך, שכבר נפטר באהבה רבה. לפי דעת ר"ת אם השכים לשנות קודם שעלה השחר א"צ לברך שכבר נפטר באהבה רבה של אתמול משחרית לשחרית. ויחיד הוא בדבר זה וכל הפוסקים אומרים שיש לברך. וכן התוס' בעצמם וכן נהגו לברך כשמשכים אפילו קודם היום. והר' יצחק אור זרוע כתב בשם רש"י שאסור ללמוד בעצמו תורה קודם שיתפלל אבל לאחרים מותר, ורבינו חננאל כתב אפכא. אמנם ר' יצחק בעל התוספות מתיר ללמוד קודם התפילה אפילו לאחר שעלה עמוד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.