ספר אבודרהם תפלת ערבית

ספר אבודרהם תפלת ערבית

  

תפלת ערבית
תפלה זו אינה חובה (ברכות כז, ב) שלא נתקנה אלא כנגד איברים ופדרי' שלא נתאכלו ביום שקרבין והולכין כל הלילה. וגרסינן בברכות בפרק תפלת השחר (שם) תפלת ערבית ר"ג אומר חובה. ורבי יהושע אומר רשות. אמר אביי הלכה כדברי האומר חובה ורבא אמר כדברי האומר רשות וקיימא לן הלכתא כרבא משום דהלכתא כרב באסורי. וכתב הרי"ף והני מילי היכא דלא צלי לה כלל אבל דצלי לה חדא זימנא כבר שוייה עליה חובה ואי טעי הדר לרישא כדאמרינן (שם לו, ב) אמר רבא טעה ולא הזכיר של ראש חדש ערבית אין מחזירין אותו שאין מקדשי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.