ספר אבודרהם תפלת מנחה

ספר אבודרהם תפלת מנחה

  

תפלת מנחה
תפלה זו זמנה משש שעות ומחצה ולמעלה עד הלילה דברי חכמים. ור' יהודה אומר עד פלג המנחה (ברכות כו) שהוא עד סוף י"א שעות חסר רביע, והוא שעה ורביע קודם הלילה. ולא איפסיקא הלכתא בהדיא כחד מנייהו. ואסיקנא דעביד כמר עביד. ודעביד כמר עביד. וכתב רבינו האיי והוא שיעשה לעולם כחד מנייהו שאם עושה כרבנן ומתפלל מנחה עד הלילה שוב אינו יכול להתפלל ערבית מפלג המנחה ולמעלה דכיון דמחשב אותו יום לענין תפלת המנחה אינו יכול לעשותו לילה לענין תפלת ערבית וכן אם הוא עושה כר' יהודה ומתפלל ערבית מפלג המנ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.