ספר אבודרהם תפלת מנחה של שבת

ספר אבודרהם תפלת מנחה של שבת

  

תפלת מנחה
אומר אשרי וסדר קדושה וקדיש עד לעילא. ואומר (תה' סט, יד) ואני תפלתי לך ה' עת רצון וגו'. ונהגו לאומרו לפי שאומר במדרש (כן הביא הטור בסי' רצ"ב ולא מצאנו המדרש) ישיחו בי יושבי שער ונגינות שותי שכר, ואני תפלתי לך ה' עת רצון. אמר דוד לפני הקב"ה רבונו של עולם אומות העולם כששותין ומשתכרים יושבים ומנגנים ואין מזכירין שמע ואני אע"פ שאני אוכל ושותה אני בא להתפלל לפניך ואני שואל ממך עת רצון לכפר על העולם. ודוד היה מכנה הדבר כלפי ישראל ובעבורם היה מדבר. עוד שמעתי טעם אחר לפי שתפלת מנחה נ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.