ספר אבודרהם פיטום הקטורת

ספר אבודרהם פיטום הקטורת

  

ואומר אין קדוש כה' וגו' כי מי אלוה מבלעדי ה' וגו' ואומר אין כאלהינו וכו' עד אתה תושיענו. אתה הוא שהקטירו אבותינו לפניך קטורת הסמים בזמן שבית המקדש קיים ככתוב בתורתך ויאמר ה' אל משה קח לך סמים וגו'. ואומר פטום הקטרת כיצד. תרגום ירושלמי איש אשר ירקח (שמות ל לג) גבר דיפטם. שלש מאות וששים ושמנה מנים היו בה. פי' מנים ליטראות. שלש מאות וששים וחמשה שבכל יום כמנין ימות החמה כי היתה נעשית בכל שנה ושנה והיו מקטירין ממנה מנה בכל יום על מזבח הזהב פרס שחרית ופרס ערבית. ושלשה שהיה מוסיף בה כהן גדול בערב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.