ספר אבודרהם סדר מוצאי שבת

ספר אבודרהם סדר מוצאי שבת

  

נהגו לומר במוצאי שבת קודם התפלה שירות שבתלים ואמר הטעם במדרש משל לכלה ומלכה שמלוין אותה בשירות ותשבחות ושבת מלכה [וכלה] כדאמרינן בפרק כל כתבי הקדש ובא ונצא לקראת שבת מלכתא. בואי כלה בואי כלה. ואנו מלוין כך השבת בשירות ותשבחות ודכותה אמרינן בבראשית רבה ויכל אלהים ביום השביעי אמר הקב"ה בואו ואמרו שירה פנים חדשות באו לכאן כלומר בהכנסת הכלה שבאה מחדש. וסימן לשירות שבתלים אאשאלה בלא רמיזהה ובלבד שיהיו אלף ראשונה של אשאלה וה"א רמיזה כפולות.
גרסינן בפ' תפלת השחר ת"ר טעה ולא התפלל מנחה בערב ש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.