סעודה

סעודה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 9043 מקורות עבור סעודה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת שבת פרק טז

 עם התפילין ואף על פי שיש בתוכן מעות ולהיכן מצילין אותן למבוי שאינו מפולש בן בתירא אומר אף למפולש:משנה ב[*] מצילין מזון שלש סעודות הראוי לאדם לאדם הראוי לבהמה לבהמה כיצד נפלה דליקה בלילי שבת מצילין מזון שלש סעודות בשחרית מצילין מזון שתי סעודות במנחה מזון סעודה אחת ר' יוסי אומר לעולם מצילין מזון שלש סעודות:משנה ג[*] מצילין סל מלא ככרות ואף על פי שיש בו מאה סעודות ועיגול של דבילה וחבית של יין ואומר לאחרי' בואו והצילו לכם ואם היו פקחין עושין עמו חשבון אחר השבת להיכן מצילין אותן לחצר המעורבת בן בתירא אומר אף לשאינה מעורבת:

2

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ב

 ממלא ומשקה בשוק ממלא ומוכר בשוק הלכה יזלקח חצר ובה זיזין וגזוזטראות ונפלו הרי זה בונ' את מקומן אין מפיחין אין מסיירין אין מכיירין לקח בית מפח מסויד ומכוייר הרי הן בחזקתן סד אדם כל ביתו בסיד ומשייר דבר מוע' זכר לירושלם עושה אדם כל עסקי סעודה ומשייר דבר מועט זכר לירושלים עושה אשה כל תכשיטה ומשיירת דבר מועט זכר לירושלם שנאמר אם אשכחך ירושלם תשכח ימיני תדבק לשוני לחכי וגומר כל המתאבלין עליה בעולם הזה שמחם עמה לעולם הבא שנאמר שמחו את ירושלם וגילו בה כל אוהביה שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה

3

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ד

 ומברך אחריהן ברכה אחת הלכה זהכוסס את האורז מברך עליו בורא פרי האדמה אפאן בשלן אע"פ שהפרוסות קיימות מברך עליהן בורא מיני מזונות ואין מברך אחריהן כלום זה הכלל כל שתחלתו המוציא לחם מן הארץ מברך אחריו שלש ברכות הלכה חכיצד סדר סעודה אורחין נכנסין ויושבין על ספסלים ועל גבי קתדראות עד שיתכנסו נתכנסו כולן נתנו להם לידים כל אחד ואחד נוטל ידו אחת מזגו להם את הכוס כל אחד ואחד מברך לעצמו הביאו לפניהם פרפראות כל אחד ואחד מברך לעצמו עלו והסבו ונתנו להם לידים אע"פ שנטל ידו אחת נוטל שתי ידיו מזגו להם את הכוס אע"פ

4

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק טו

 בחג תאנים וענבים לא נאכל שמהם היו מביאין בכורים בעצרת שתקו הלכה יבאמ' להם בניי להתאבל יותר מדיי אי איפשר ושלא להתאבל אי איפשר אלא כך אמרו חכמים סד אדם את ביתו בסיד ומשייר דבר מועט זכר לירושלם הלכה יגעושה אדם צרכי סעודה ומשייר דבר מועט זכר לירושלם הלכה ידעושה אשה תכשיטין ומשיירת דבר מועט זכר לירושלם שנ' אם אשכחך ירושלם תשכח ימיני תדבק לשוני לחכי אם לא אזכרכי וגו' הלכה טווכל המתאבלים עליה בעולם הזה שמחים עמה לעולם הבא שנ' שמחו את ירושלם וגילו בה כל אוהביה וגו'

5

תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק ח

 היה עמו במעשהו: הלכה חדבר אחר למה נברא באחרונה שלא תזוח דעתו עליו אומ' לו יתוש קדמך במעשה בראשית דבר אחר כדי שיכנס למצוה מיד: הלכה טדבר אחר כדי שיכנס לסעודה מיד מושלו משל למה הדבר דומה למלך שבנה פלטירין וחינכה והתקין סעודה ואחר כך זימן האורחים וכן הוא או' חכמות נשים בנתה ביתה חכמ' נש' בנ' ביתה זה מלך מלכי המלכים ברוך הוא שברא עולמו בשבעה בחכמה חצבה עמודיה שבעה אילו שבעת ימי בראשית טבחה טבחה מזגה יינה אילו ימים ונהרות ומדברות ושאר צורכי העולם ואחר כך שלחה נערותיה ותקרא ע' גפי מרומי קרת מי פתי יסור

6

תוספתא מסכת פסחים (ליברמן) פרק ג

 החמץ הלכה יבאי זה צופה הרואה ואינו מפסיק מיכן אתה אומ' ההולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו ולוכל סעוד' אירוסין בבית חמיו ונזכר שיש לו חמץ בתוך הבית אם יש לו שהות כדי שיחזור חוזר ואם לאו אין חוזר ר' שמעון בן לעזר או' כל סעודה שאינה לשם מצוה אין חבר רשיי לאכל הימנה הלכה יגאם עיבר את הצופים שורפו במקומו ואם לאו חוזר ושורפו לפני הבירה מעצי המערכה הוי לא אמרו לחזור אלא להקל עליו עד כמה הן חוזרין בן בתירא או' עד כשני ביצים ולא מצינו לו חבר רצה לשורפו לפני הבירה מעצי עצמו או

7

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ו

 וכשבא אספסיינוס קיסר להחריב את ירושלים בקשו קנאים לשרוף כל הטוב ההוא באש. אמר להם כלבא שבוע מפני מה אתם מחריבים את העיר הזאת ואתם מבקשים לשרוף את כל הטוב ההוא באש. המתינו לי עד שאכנס ואראה מה יש לי בתוך הבית. הלך ומצא שיש לו מזון עשרים ושתים שנה סעודה לכל אחד ואחד מירושלים. מיד צוה גדשו ובררו ורקדו ולשו ואפו והתקין מזון כ"ב שנה לכל אחד ואחד מירושלים ולא השגיחו עליו. מה היו אנשי ירושלים עושין היו מביאים העגלים וגוררים אותם במגרים וטוחים אותם בטיט. ועוד עשו אנשי ירושלים שולקין את התבן ואוכלין. וכל אחד ואחד מישראל שרוי

8

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק כח

 והולך ד' או חמש שנים: רבי יהודה הנשיא אומר כל המקבל עליו תענוגי העולם הזה מונעין ממנו תענוגי העולם הבא. וכל שאינו מקבל [עליו] תענוגי העוה"ז =העולם הזה= נותנין לו תענוגי עולם הבא: הוא היה אומר צדיקים שרע להם בעולם הזה למה הם דומים לטבח שמתקן סעודה לעצמו ואף [על פי] שמצטער בעצמו אין מתקן לאחרים אלא לעצמו. אבל רשעים שרע להם בעולם הזה למה הם דומים לטבח שהתקין סעודה לאחרים ואף על פי שמצטער בעצמו אין מתקן לעצמו כלום אלא לאחרים: הוא היה אומר יהיה סתרך עליך גלוי. ודבר שאי אפשר לשמוע אל תאמר לחבירך: הלל אומר אל תפרוש

9

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק כז

 הבא. והמשמש בכתרו של מלך מלכי המלכים הקב"ה על אחת כמה וכמה שהוא טורף נפשו מחיי העולם הזה ומחיי העולם הבא: ודלא שמש חכימייא קטלא חייב. מעשה (באחד כהן) [בכהן אחד] חסיד ברמת בני ענת והלך רבי יהושע לדבר עמו והיו עוסקים בהלכות חסידים וכיון שהגיעה עונתה של סעודה אמר לאשתו הביאי טיפה של שמן לתוך הגריסין. הלכה ונטלה את הפך מתוך הכירה. א"ל רבי וכי הכירה טהורה היא. אמר לו וכי יש כירה טמאה ותנור טמא. א"ל והרי הוא אומר תנור וכירים יותץ טמאים הם (ויקרא י"א ל"ה) הא שיש תנור טמא וכירים טמאים ודשמש ולא קיים חייב קטלי

10

מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרקי בן עזאי פרק ד

 ומבדה לוקה ארבעים, אמר לו אם כן, יפה אתה עושה, אמר לו הן, אמר לו גוזרני עליך שתלקה ארבעים וארבעים וארבעים, ארבעים שלך, וארבעים שלי, וארבעים של חכמים ששיגרוני. הלך ר' יהושע וספר לחכמים, מה שראה בר' שמעון בן אנטיפטרס. הלכה בלא יהא אדם קפדן בתוך סעודה. ומעשה בהילל הזקן שעשה סעודה לאדם אחד, ובא עני ועמד על פתחו, אמר לאשתו, אשה אני צריך להכניס, ואין לי פרנסה כלום. נטלה אשתו של הילל כל הסעודה ההיא, ונתנה לו, ואחר כך לשה עיסה אחרת, ובשלה אילפס אחר, ובאת והניחה לפניהם. אמר לה, בתי, מפני מה לא הבאת לנו מיד, סחה

1234567891011121314151617181920