סנהדרין

סנהדרין מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 22604 מקורות עבור סנהדרין. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת מכות פרק א

 אלו הרי אלו עדות אחת ואם לאו הרי אלו שתי עדיות לפיכך אם נמצאת אחת מהן זוממת הוא והן נהרגין והשניה פטורה רבי יוסי אומר לעולם אין נהרגין עד שיהו פי שני עדיו מתרין בו שנאמר (דברים י"ז) על פי שנים עדים דבר אחר על פי שנים עדים שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן:משנה י[*] מי שנגמר דינו וברח ובא לפני אותו בית דין אין סותרים את דינו כל מקום שיעמדו שנים ויאמרו מעידין אנו באיש פלוני שנגמר דינו בבית דין של פלוני ופלוני ופלוני עדיו הרי זה יהרג [*] סנהדרין נוהגת בארץ ובחוצה לארץ סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת

2

משנה מסכת סוטה פרק ט

 איש ירושלים בטלו האשכלות שנאמר (מיכה ז') אין אשכול לאכול בכורה אותה נפשי:משנה י[*] יוחנן כהן גדול העביר הודיית המעשר אף הוא בטל את המעוררין ואת הנוקפין עד ימיו היה פטיש מכה בירושלים ובימיו אין אדם צריך לשאול על הדמאי:משנה יא[*] משבטלה סנהדרין בטלה השיר מבית המשתאות שנאמר (ישעיה כ"ד) בשיר לא ישתו יין וגו':משנה יב[*] משמתו נביאים הראשונים בטלו אורים ותומים משחרב בית המקדש בטל השמיר ונופת צופים ופסקו אנשי אמנה שנאמר (תהלים י"ב) הושיעה ה' כי גמר חסיד וגו' [*] רבן שמעון בן גמליאל אומר משום רבי יהושע מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין בו

3

משנה מסכת סנהדרין פרק א

 

4

משנה מסכת סנהדרין פרק ב

 

5

משנה מסכת סנהדרין פרק ג

 

6

משנה מסכת סנהדרין פרק ד

 שלאחריו לחובה לפיכך אין דנין לא בערב שבת ולא בערב יום טוב:משנה ב[*] דיני הטומאות והטהרות מתחילין מן הגדול דיני נפשות מתחילין מן הצד הכל כשרין לדון דיני ממונות ואין הכל כשרין לדון דיני נפשות אלא כהנים לוים וישראלים המשיאין לכהונה:משנה ג[*] סנהדרין היתה כחצי גורן עגולה כדי שיהו רואין זה את זה ושני סופרי הדיינין עומדין לפניהם אחד מימין ואחד משמאל וכותבין דברי המזכין ודברי המחייבין רבי יהודה אומר שלשה אחד כותב דברי המזכין ואחד כותב דברי המחייבין והשלישי כותב דברי המזכין ודברי המחייבין:משנה ד[*] ושלש שורות של תלמידי חכמים יושבין לפניהם כל אחד ואחד מכיר

7

משנה מסכת סנהדרין פרק ה

 

8

משנה מסכת סנהדרין פרק ו

 

9

משנה מסכת סנהדרין פרק ז

 

10

משנה מסכת סנהדרין פרק ח

 

1234567891011121314151617181920