סכנה

סכנה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 11415 מקורות עבור סכנה. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

זוהר - רעיא מהימנא כרך ג (במדבר) פרשת פנחס

 לא ימות וכגוונא דעלמא דאתי יהא קיים הכי עלמא דין יהא קיים: שתיתאה שלא יהא גרגרן ובלען על פתוריה דמלכא כגוונא דעשו דאמר הלעיטני ארח הלעטה אלא בארח טחינה, אוף הכי מאן דאפיק מלין דצלותין או דאורייתא מפומוי בעי לאפקא לון בהטחנה שלמים ולא בהלעטה חסרים, ולא עוד אלא בגין סכנה דשמא יקדים קנה לושט, שביעאה מים אחרונים ואוקמוה מים ראשונים מצוה ואחרונים חובה ואמצעיים רשות, מים ראשונים צריך לסלקא אצבען בגין דלא יהדרון משקין ויטמאו את הידים ואית מרבנן דאמרי דאחרונים משום מלח סדומית שלא תסמא את העינים אפילו הכי אפקין לון מחובא וסתרי מילין אלין דאמרו עלייהו חובה

72

זוהר מהדורת הסולם - בראשית פרשת וישלח מאמר וישלח יעקב מלאכים

 דאיהי ארעא קדישא. ודאי לא שריא, בגין לינקא מנה, אבל לאגנא שריא. והכא כד אתא יעקב מבי לבן, כלהו משריין קדישין סחרן ליה, ולא אשתאר בלחודוי.[אות י] א"ר חזקיה, אי הכי, אמאי כתיב, ויותר יעקב לבדו וגו'. אמר רבי יהודה, בגין דאעיל גרמיה לסכנה, והוה חמי לההיא סכנה בעינוי, אינון אתפרשו מניה, וכדין אמר קטנתי מכל החסדים ומכל האמת, אלין אינון משריין קדישין, דאתפרשו מניה.[אות יא] רבי יצחק אמר, בגין לשבקא ליה עם ההוא ממנא דעשו, דברשותא עלאה הוה אתי. ואלין אזלי למימר שירתא, דמטא זמנייהו לשבחא ליה לקב"ה בההיא שעתא, ולבתר אהדרו. הה"ד קטנתי מכל החסדים ומכל

73

זוהר מהדורת הסולם - במדבר פרשת פנחס מאמר עשרה דברים לאנהגא בפתורא דשבת

 דאתי יהא קיים, הכי עלמא דין יהא קיים.[אות תרלו] שתיתאה, שלא יהא גרגרן ובלען על פתוריה דמלכא, כגוונא דעשו דאמר הלעיטני, ארח הלעטה, אלא בארח טחינה. אוף הכי, מאן דאפיק מלין דצלותין או דאורייתא מפומוי, בעי לאפקא לון בהטחנה שלמים, ולא בהלעטה חסרים. ולא עוד, אלא בגין סכנה דשמא יקדים קנה לושט.[אות תרלז] שביעאה, מים אחרונים. ואוקמוה, מים ראשונים מצוה. ואחרונים חובה. ואמצעיים רשות. מים ראשונים צריך לסלקא אצבען, בגין דלא יהדרון משקין ויטמאו את הידים. ואית מרבנן דאמרי, דאחרונים משום מלח סדומית, שלא תסמא את העינים. ואי הכי אפקין לון מחובא. וסתרי מילין, אלין דאמרו עלייהו חובה,

74

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת תולדות מאמר הברכות

 לא יכול לו. וקביל, פירושו ריב, כי על ריבו (ישעיה א' י"ז) מתרגם קבילת.[אות קצו] תא חזי זכותיה וכו': בוא וראה כמה היה זכותו של יעקב. שהוא, סמאל, בא ורצה להעביר את יעקב מן העולם. ואותו לילה היה הלילה שנברא בו הלבנה, דהיינו ליל ד', שהוא זמן סכנה ויעקב נשאר לבדו, שלא היה עמו אחר, שלמדנו, לא יצא אדם יחידי בלילה, וכל שכן, בלילה שנבראו בו המאורות, דהיינו הלילה של יום ד', כי אז הלבנה היא חסרה, שכתוב בו יהי מארת, חסר ו' שהוא לשון קללה, ואותו הלילה נשאר יעקב לבדו, וע"כ היה בסכנה גדולה, כי כשהלבנה חסרה מתחזק

75

פירוש הסולם לזוהר - בראשית פרשת וישלח מאמר התרפית ביום צרה

 טוב ה' למעוז ביום צרה: שואל, מהו ביום צרה. ואומר, זה הוא יעקב בעת שבאה עשו לקטרג עליו. ויודע חוסי בו, היינו כשבא עליו צרת הדין של מיתת רחל כמו שמבאר לפנינו.[אות קצא] ותא חזי לית מקטרגא וכו': ובוא וראה, אין המקטרג על האדם נמצא, אלא בשעת סכנה. ובוא וראה, משום שיעקב איחר לשלם את נדרו שנדר לפני הקב"ה, נתגבר הדין על יעקב, על ידי המקטרג, שתבע עליו דין בשעת הסכנה, שרחל היתה בה. אמר לפני הקב"ה, והרי יעקב נדר נדר ולא שלם, והרי הוא גדול מכל בעושר ובבנים ובכל מה שצריך, ולא שלם הנדר שנדר לפניך, ולא קבלת

76

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת בשלח מאמר ויסר את אופן מרכבותיו

 בינתים, ראו אדם אחד, בא, ומשא לפניו. א"ר חייא נלך, אולי אדם זה עכו"ם הוא, או עם הארץ הוא, ואסור להשתתף עמו בדרך. א"ר יוסי, נשב כאן ונראה אולי אדם גדול הוא.[אות קיט] אדהכי אעבר קמייהו וכו': בתוך כך עבר לפניהם, אמר להם, במקום המעבר הזה של סכנה, אני צריך לחברותא. שאני מפחד ללכת יחידי. ואני יודע דרך אחר, ונסור מדרך הזה, ואני בקשתי לומר לכם, ולא אחטא בכם, ולא אעבר על מה שכתוב, ולפני עור לא תתן מכשול, כי אתם כעורים בדרך הזה, ולא תסתכנו בעצמכם. א"ר יוסי, ברוך הרחמן שחכינו כאן. התחברו עמו. אמר להם לא תדברו

77

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת פקודי מאמר היכל השישי רצון תפארת

 ממונים לכל אחד, וכולם יתדות אלו ב' יתדות שלצד דרום אהריאל ברהיאל, כל אחד ואחד הוא על י"ב אלפים כראשונים.[אות תרפח] אלין ממנן על משבר וכו': אלו ממונים על לידה, ולוקחים הקולות של הנשים ומניחים אותם לפני היכל ההוא. וכשהסטרא אחרא בא לקטרג בשעה ההיא, שהיא שעת סכנה, עומדים אלו, ומכניסים הקולות אל הממונה שעל הפתח, והסטרא אחרא אינו יכול לקטרג. ולפעמים, בעונות האשה, מקדים עצמו הסטרא אחרא ונכנס ומקטרג, ויכול להזיק.[אות תרפט] אלין תרין סמכין וכו': אלו ב' סמכין שבצד צפון, חלחליאל קרספיהאל, הם ממונים כל אחד על י"ב אלפים אחרים. ושבצד מערב, הם סוגדיה גדריה, ואלו

78

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת פנחס מאמר עשרה דברים לאנהגא בפתורא דשבת

 שלא יהיה זולל וסובא על שלחן המלך, כמו עשו שאמר, הלעיטני, בדרך הלעטה, אלא בדרך טחינה, שיהיה טוחן המאכל בשינים. אף כך מי שמוציא דברי תפלה או דברי תורה מפיו, צריך להוציאם בטחינה שלמים, דהיינו שיעיין וישא ויתן בהם, הדומה לטחינה, ולא בהלעטה, שיהיו חסרים משלמותם. ולא עוד, אלא משום סכנה שלא יקדים קנה לושט. צריך לאכול בדרך טחינה, ולא בהלעטה.[אות תרלז] שביעאה, מים אחרונים וכו': תקון השביעי, הוא, מים אחרונים. והעמידוהו מים ראשונים מצוה, ואחרונים חובה, ומים אמצעים רשות. במים ראשונים צריך להגביה אצבעותיו, כדי שלא יחזרו המשקים לרדת, ויטמאו את הידים. ויש מן החכמים שאמרו שמים אחרונים

79

פירוש הסולם לזוהר חדש - בראשית פרשת נח מאמר כרם היה לשלמה

 שכרה.[אות סט] רבי יוסי ור' חייא וכו': ר"י ור"ח היו הולכים בדרך. א"ר חייא אמור לנו מדברים הטובים מתענוגי הנשמה, שאביך היה אומר. א"ל נצא מכאן, כי אנשי קפוטקיא אלו נגרעים ממעשים טובים. א"ל. א"כ, יפה לנו לעסוק בתורה, וננצל מהם. כי התורה מצלת ממזיקים. א"ל, במקום סכנה לא אמרו חכמים, לבטוח בעסק התורה. בצירי פירושו נגרעים, כי על לא תגרעו, מתרגם לא תבצרון. (דברים ד' ב').[אות ע] לבתר דנפקו וכו': לאחר שיצאו והלכו בדרך, אמר ר' יוסי, אומר לך דבר, שהוא צפון בין המטמונים של אבי באוצרותיו, וזה הוא. כי כתוב, כרם היה לשלמה וגו'. כרם זה,

80

ספר הלכות גדולות סימן א - הלכות ברכות פרק שישי

 טהורים.אמר רב אידי בר אבין אמר רבי יצחק בר אשיין (חולין קה א) מים ראשונים מצוה וטעונין ברכה, אחרונים חובה ואין טעונין ברכה. מיתיבי מים ראשונים ואחרונים חובה אמצעיים רשות, מצוה לגבי רשות חובה קארי ליה. וכי מאחר דמים אחרונים חובה אמאי אין טעונין ברכה, חובה נינהו משום סכנה, דאמר רב יהודה בריה דרב חייא (שם קה ב) מפני מה אמרו מים אחרונים, מלח סדומית יש ומסמא את העינים, אמר אביי ומשתכחא כקורטא בכורא. (שם קה א) גופא מים ראשונים ואחרונים חובה אמצעיים רשות. מים ראשונים [עמוד עו] ניטלין בין בכלי בין על גבי קרקע, אחרונים אין ניטלין אלא

1234567891011121314151617181920