סכנה

סכנה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 11415 מקורות עבור סכנה. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שבת פרק יט

 ט] ואתה את בריתי תשמור. כל שכיוצא בך. תני ישראל מל את הכותי. וכותי אינו מל את ישראל מפני שמתכוין לשם הר גריזים דברי רבי יודן. אמר רבי יוסי וכי היכן מצינו שמילה צריכה כוונה יהא מל והולך לשם הר גריזים עד שתצא נפשו: המשוך לא ימול שלא יבוא לידי סכנה דברי רבי יודה. אמר לו רבי יוסי הרבה משוכין היה בימי בן כוזיבא וכולן מלו וחיו והולידו בנים ובנות. והמשוך ושנולד מהול וגר שנתגייר כשהוא מהול צריך להטיף ממנו דם ברית. תני אמר רבי שמעון בן אלעזר לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על הנולד מהול שצריך להטיף ממנו

42

ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא רצב

 וקרבה אשת האחד, ולא אשת שליח בית דין. להציל את אישה, רבי אומר לפי שמצינו שיש מזיקים בתורה שנעשה בהם שאין מתכוין כמתכוין יכול אף כאן תלמוד לומר והחזיקה במבושיו מגיד שאינו חייב על הבשת עד שיתכוין. במבושיו, אין לי אלא מבושיו מנין לרבות דבר שיש בו סכנה תלמוד לומר והחזיקה מכל מקום אם כן למה נאמר מבושיו מה מבושיו מיוחד שיש בו סכנת נפשות והרי הוא בוקוצותה את כפה אף כל דבר שיש בו סכנת נפשות הרי הוא בוקצותה את כפה סליק פיסקא

43

מדרש תנאים לדברים פרק יג

 שהוא אומר או בנך ולא תחוס עינך עליו למה נאמר לפי שהוא אומר או בתך ולא תחמול למה נאמר לפי שהוא אומר או אשת חיקך ולא תכסה עליו למה נאמר לפי שהוא אומר או רעך: ד"א לא תאבה לו אפילו הוא גדול שבישראל: ולא תשמע אליו שאם בא לידי סכנה אל תבדוק אחריו הכישו נחש אל תבדוק אחריו: ולא תחוס עינך עליו שאם אין עדים שרוצין להעידו יעידו: ולא תחמול קוב כיסך עליו: ולא תכסה עליו גלה מסתריו:פסוק י(י). כי הרג תהרגנו זו דחייה אתה אומר זו דחייה או אינו אלא סקילה וכשהוא אומר וסקלתו באבנים ומת הרי

44

מדרש תנאים לדברים פרק כג

 דור שלישי להם מה מנה' להם הלוך אחר פיסולן:פסוק י(י). כי תצא מחנה איביך במלחמה חובה הכת' מדבר: אמר ר' יוסי ביר' חנינה כת' כי תצא מח' על אי' ונשמ' מכל דבר רע ואם אינו יוצא אינו נשמר אלא מכאן שאין השטן מקטרג אלא בשעת סכנה: ונשמרת מכל דבר רע אם בקשת להשתמר מכל דבר רע אל תסתכל באשה נאה ואפלו פנויה באשת איש ואפלו מכוערה ולא בבגדי צבע אשה ולא בחמור ולא בחמורה ולא בחזיר ולא בחזירה ולא בעופות בשעה שמזדקקין זה לזה מפני שמלאך עומד מלמעלן ומלמטן וחרבו שלופה בידו: ונשמרת מכל דבר רע שלא יהרהר

45

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישלח פרשה פ

 ר' אלעזר בן עזריה א' מרחיצין את הקטן ביום השלישי שחל להיות בשבת, אמר ר' יעקב בר אחא בכל שעה היה ר' יוחנן ור' יונתן מפקדין חיתא ואמ' להון כל שקועין דאתון עבדין בחולא עיבידא בשבתא ביום ג' שחל להיות בשבת, שמואל אמר מפני הסכנה, אמר ר' אסי אם מפני סכנה נעשה לו חמים בשבת דתנינן מיחם אדם אילנתית ונותנה על גבי כריסו בשבת ולא יטול עדשה מלאה חמין ויתן על גבי כריסו בשבת, אמר ר' יהושע בן לוי לית כן איסור אלא מותר.ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי ממשמע שנ' שמעון ולוי איני יודע שהן בני יעקב אלא

46

דברים רבה (וילנא) פרשת האזינו פרשה י

 דברים רבה (וילנא) פרשת האזינו פרשה יפרשת האזינו א הלכה אדם מישראל שהיה חושש באזנו מהו שיהא מותר לרפאותו בשבת כך שנו חכמים כל שספק נפשות דוחה את השבת וזו מכת האוזן אם סכנה היא מרפאים אותה בשבת רבנן אמרי מבקש אתה שלא לחוש באזניך ולא אחד מאיבריך הטה אזנך לתורה ואת נוחל חיים מנין שנא' (ישעי' נה) הטו אזנכם ולכו אלי שמעו ותחי נפשכם, א"ר חנינא בר פפא כל מי שמסיר אזנו משמוע תורה תפלתו נמאסת שנא' (משלי כח) מסיר אזנו משמוע תורה גם תפלתו תועבה, רבי לוי אמר האוזן לגוף כקינקל לכלים שכן הקינקל כמה כלים ניתנין

47

דברים רבה (ליברמן) פרשת ואתחנן

 י"א+ וגו'.ר' אבהו בשם ר' יוסי ב"ח אמ' כתי' כי תוליד בנים +דברים ד' כ"ה+, וכתי' העידותי בכם היום +דברים ד' כ"ו+, למה ישראל דומין לבן איש שהיה אומ' לאביו אני מבקש לפרש במדינת הים, וכבר עבר הזמן של פורשי הים, א"ל אביו איפשר לפרוש עכשיו שהיא סכנה לכל מי שפורש עכשיו, והיה הבן דוחק, וכיון שדחק הרבה א"ל אביו, הוי יודע שאם תפרוש סופך ליאבד, וסוף הספינה לישבר, וכל מה שיש לך בה עתידין ליאבד, אלא הריני אומ' לך מעכשיו אם עברת על דברי ופרשתה וארעוך כל הדברים שאמרתי לך, (תשבר) [ותשבר] הספינה ואבדת כל מה שבתוכה ואבדה

48

שיר השירים רבה (וילנא) פרשה ח

 תחלה ואח"כ פירותיו, ותפוח זה מוציא פירותיו תחלה ואח"כ מוציא עליו, כך הקדימו ישראל עשייה לשמיעה שנא' (שמות כ"ד) נעשה ונשמע, אמר הקב"ה אם אתם מקבלים עליכם תורתי מוטב ואם לאו הריני כובש עליכם ההר הזה והורג אתכם, שמה חבלתך אמך, וכי שמה חבלה, אמר ר' ברכיה לאחד שהלך במקום סכנה וניצל, פגע ביה חבריה א"ל בההוא אתרא דסכנתא עברת, כמה סכנתא עברת, כדון ילדך אמך, כמה צערה עברה עליך, וכדין איתברית ברייה חדתא, אמר רבי אבא בר כהנא שמה חבלה ושמה חובלה, חבלה בשעה שאמרו (שם /שמות כ"ד/) כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע, שמה חובלה בשעה שאמרו לעגל

49

קהלת רבה (וילנא) פרשה ג

 נחמן על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן וכו', ובשלשה דברים אנשים מתים, השרוי בבית המרועע והמהלך בדרך יחידי והמפרש בים הגדול נעשה השטן קטיגורו, דא"ר לוי בשלשה מקומות השטן מצוי לקטרג, השרוי בבית המרועע, והמהלך בדרך יחידי, והמפרש בים הגדול, ר' שמעון בר אבא בש"ר חנינא כל הדרכים בחזקת סכנה, ר' ינאי הוה נפיק לאיסטרטה הוה מפקד גו ביתיה, ר' חלבו ור' שמעון בר אבא בש"ר יהושע בן לוי אמר כל החולים בחזקת סכנה, ר' נתן כהן אחוי דר' חייא בר אבא הוה מפרש בימא, אמר לאחוי צלי עלי אמר ליה ומה נצלי עלך הן דאת קטר לולבך קטר

50

מדרש זוטא - קהלת (בובר) פרשה ג

 והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים (ש"א =שמואל א'= כ"ה כ"ט). [ועת למות] א"ר לוי בשלשה מקומות השטן מצוי לקטרג, השרוי בבית המרועע. והמהלך בדרך לעצמו, הפורש בים הגדול, השרוי בבית המרועע נעשה שטן קטגור, שנאמר ישיא מות עלימו (תהלים נ"ה ט"ז). המהלך בדרך, דאמר ר' יוחנן כל הדרכים בחזקת סכנה. (דייני) [ר' ינאי] כי היה נפיק לאורחא הוה מפקד לביתיה. רבי כי הוה נפיק למסחי בי בני שהיא ניסוקת הוה מפקד על ביתיה. רב כהן אחויה דר' חייא בר אבא הוה מפרש בים הגדול, א"ל לאחיו צלי עלי, א"ל מה ניצלי עלך, הן דאת קטר לוליבך קטור אילפך, וכיון

1234567891011121314151617181920