סכנה

סכנה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 11415 מקורות עבור סכנה. להלן תוצאות 101 - 110

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


101

שאילתות דרב אחאי פרשת יתרו שאילתא נד

 מגולה יין של שמרים יין שריחו רע והא תניא לא יביא ואם הביא פסול למעוטי מאי אי למעוטי יין קוסס פלוגתא דרבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי מזוג נמי עלויי עליוה דאמר רבי יוסי בר חנינא מודין חכמים לרבי אליעזר בכוס של ברכה שיתן לתוכו מים יין מגולה אסור משום סכנה של שמרים היכי דמי אי דרמא תלתא ואתא ארבעה חמרא מעלייא הוא ואי דרמא תלתא ואתא תלתא ופלגא פלוגתא דרבנן ואחרים אלא למעוטי שריחו רע ואיבעית אימא למעוטי מגולה ושל שמרים ואע"ג דעבדיה במסננת וכדרבי נחמיה דאמר הכי הקריבהו נא לפחתך הירצך או הישא פניך בעא מיניה רב כהנא

102

שאילתות דרב אחאי פרשת צו שאילתא עד

 מהיל לא מצי שחיט ליה פיסחיה תיפוק לי משום פיסחיה איבעית אימא בזמן הזה דליכא פסח ואב"א כדאמרינן דהוו כייבין ליה עייניה דלאו בר מילה הוא דשחטיה לפיסחיה והשתא ניחא ליה. להציל מן הגוי' ומן הנהר ומן הדליקה ומן המפולת יבטל בלבו משום ספק נפשות דדילמא עד דאזיל ואתי הוויא סכנה אמור רבנן יבטל בלבו ולשבות שביתת הרשות דלאו מצוה הוא אלא הנאה דנפשיה בעלמא הוא יחזור מיד והני מילי כי מבטיל מיקמי איסורא אבל בתר איסורא לאו ברשותיה קאי ולא מצי מבטיל דא"ר אלעזר משום רבי ישמעאל שני דברי' אינן ברשותו של אדם ועשאן הכתוב כאילו הן ברשותו ואלו

103

שאילתות דרב אחאי פרשת צו שאילתא עז

 מצרים והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלהים וידעתם כי אני יי' אלהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים והני ארבעה כוסות צריכין הסיבה פרקדן לא שמיה הסיבה הסיבת ימין לא שמיה הסיבה ולא עוד אלא שלא יקדים קנה לושט ויבוא לידי סכנה אשה אינה צריכה הסיבה מאי טעמא לאו דירכא דנשי למזגא ואי אשה חשובה היא צריכה הסיבה בן אצל אביו צריך הסיבה סתמא דמילתא לא קפיד עליה תלמיד לפני רבו מאי מי אמרינן הסיבה מצוה ויקרא דרביה מצוה הידא מינייהו עדיפא ת"ש דאמר אביי כי הוינן אבי מר הוה זגינן

104

שאילתות דרב אחאי פרשת אמור שאילתא קט

 הוה מישתמע והאידנא אף על גב דידעין בקביעה דירחא אימת קא אתי עיבורא אפילו הכי נקיטינן תרי יומי כי מקום דלא מטו שלוחים דמי דשלחו מתם אל תשנו מנהג אבותיכ' זימנין דהוי שמדא ומיקלקלא מילתא ויומא דכפורי משום דלא איפשר למינקט תרי יומי ותרי לילואתא כדלא ברן דאיכא דאתי לידי סכנה נקיטינן חד יומא ולא חיישינן לה למילתא דילמא מליוה לאלול ואפילו אתו ואמרי מליוה לאלול ולא שמעינן מבית דין מקודש לא חיישינן למילתא כי הא דרבי אייבו בר נגארי ור' חייא בר אבא איקלעו בחדסר בתשרי לבבל אמרי בסים תבשילא דבבלאי ביומא רבה דמערבא אמרו להו אסהידו אמרו לא

105

שאילתות דרב אחאי פרשת וזאת הברכה שאילתא קע

 שדה האילן ומקרין את הפרצה במועד ובשביעית בונה כדרכו תנא צר בצרור ואינו טח בטיט רבי יוסף אמר אפי' בהוצא ודופנא אמר רב חסדא דלא שנו אלא בכותל גינה אבל בכותל חצר בונה כדרכו לימ' מסייעא ליה בכותל גוהה ברשות הרבים סותר ובונה כדרכו ואינו חושש התם כדקתני טעמא משום סכנה איכא דאמרי ת"ש כותל הגוהה לרשות הרבי' סותר ובונה כדרכו מפני הסכנה מפני הסכנה אין שלא מפני הסכנה לא התם סותר ובונה הכא בני ולא סתר התם נמי ליסתר ולא ליבני אם כן מימנע ולא סתר אמ' רב אשי מתניתין נמי דיקא דקתני ובשביעי' בונה כדרכו במאי עסקינן אלימיא

106

תשובות הגאונים - גאוני מזרח ומערב סימן רטז

 רגיל לילך למדינת הים וראובן היה מתקן סחורתו לילך לאותו מקום וכאשר ידע דעת שמעון התנה עמו ליתן לו כל הריוח שיזדמן לו המקום בקניית ל' דינר בפרקמטיא שלו במין שקנאה עבור שילם ויבואו שניהם ירודין לפי שהיו מכירים שרי אותי דרך ויאותו זה עם זה ובהתחזקם בדרך נזדמן לראובן סכנה בעיר אחת ובלא דעת שמעון נדר ה' דינר לשר אחד שילום באותה סכנה ובבואם לעיר אחת שהיתה על שפת הים הניחו שם ממונם והלכו למדינת הים ובהיותם שם נתיעצו לילך עבור ממונם וראובן לא מלאהו לבו ללכת מפני הסכנה ואמר לשמעון לך ועשה מה שתוכל והלך שמעון ומצא הממון

107

תשובות הגאונים - גאונים קדמונים סימן פט

 חזינא להו לרבנן דבי רב פפי דכל אימת דמנחי מברכי רבנן דבי רב אשי כל אימת דמשמשי להו מברכי והכין מנהגא דכולהו רבנן כל זמן שנוטל' ידיהן לסעוד' או לתפילה מברכין אלא שמים אחרו' אף על פי שהן חובה אין טעונין והכין אמרין משום דלאו חובת מצוה אינון אלא חובת סכנה דא' רב יהוד' בריה דרב חייא מפנ' מה אמרו מים אחרונ' חובה מפני מלח סדומית שמסמא את העין אמ' אביי ומשתכחא כי קורטא בכורא:

108

תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן יז

 ולא לאחריו. וכן אחר כל שתייתך שתה מים +ברכות מ, א+ אין צריך ברכה לא לפניו ולא לאחריו, דכיון דאמור רבנן אכל כל מאכל ולא אכל מלח שתה כל משקה ולא שתה מים ביום ידאג מפני ריח הפה ובלילה מפני ריח הפה ומפני אסכרה, דאי לא אכיל ולא שתי הוי סכנה, הוה ליה משום רפואה, הילכך אין צריך ברכה לא לפניו ולא לאחריו.תשלט. והיכא דשרא המוציא ובצע אסור ליה לאשתעויי עד דטעים אותה פרוסה, ואי אשתעי מקמיה דלטעים אותה פרוסה הדר מברך. ואי לא בריך ואכיל ליה הוה ליה מוציא שם שמים לבטלה וקא אכיל פרוסה בלא ברכה.

109

תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן קצג

 תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן קצגקג. השותה לצמאו צריך לברך +ברכות מד, א, במשנה+ אבל מפני רפואה או משום דחנקתיה אומצא ומפני סכנה ומפני ריח הפה אין צריך לברך +ראה שם מד, ב - מה, א+.

110

תשובות הגאונים - הרכבי סימן ב

 תשובות הגאונים - הרכבי סימן במן דרג כיצד מעברין. הא דאמור רבנן לא ימכור אדם לחבירו סנדל שלמתה בכלל שלחיה שחוטה מפני שני דברים אחד מפני שמתעהו ואחד מפני הסכנה מאי סכנה איכא. סנדל זה כמין מנעלים הוא שפרסות הבהמה בתוכו ומפשיטין את פרסותיה ממנו ושומטין אותו ונשאר כמו מנעל אם משחוטה הוא מותר ואם הוא ממתה אסור וזה הוא שמתעהו והיו בראשונה שולקין אותו עד שיבשל ומאכילין אותו אם מחיה שחוטה הוא יש בו ריפוי ואם מן המתה יש בו סכנה:

1234567891011121314151617181920