סכנה

סכנה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 11415 מקורות עבור סכנה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת ברכות פרק ד

 משנה ג[*] רבן גמליאל אומר בכל יום מתפלל אדם שמונה עשרה רבי יהושע אומר מעין שמונה עשרה ר' עקיבא אומר אם שגורה תפלתו בפיו יתפלל שמונה עשרה ואם לאו מעין י"ח:משנה ד[*] רבי אליעזר אומר העושה תפלתו קבע אין תפלתו תחנונים רבי יהושע אומר המהלך במקום סכנה מתפלל תפלה קצרה אומר הושע השם את עמך את שארית ישראל בכל פרשת העבור יהיו צרכיהם לפניך בא"י שומע תפלה:משנה ה[*] היה רוכב על החמור ירד ואם אינו יכול לירד יחזיר את פניו ואם אינו יכול להחזיר את פניו יכוין את לבו כנגד בית קדש הקדשים:משנה ו[*] היה יושב בספינה

2

משנה מסכת יומא פרק ב

 הקודם את חברו בארבע אמות זכה ואם היו שניהם שוין הממונה אומר להם הצביעו ומה הן מוציאין אחת או שתים ואין מוציאין אגודל במקדש:משנה במעשה שהיו שניהם שוין ורצין ועולין בכבש ודחף אחד מהן את חבירו ונפל ונשברה רגלו וכיון שראו בית דין שבאין לידי סכנה התקינו שלא יהו תורמין את המזבח אלא בפייס ארבע פייסות היו שם וזה הפייס הראשון:משנה ג[*] הפייס השני מי שוחט מי זורק מי מדשן מזבח הפנימי ומי מדשן את המנורה ומי מעלה אברים לכבש הראש והרגל ושתי הידים העוקץ והרגל החזה והגרה ושתי הדפנות והקרבים והסלת והחביתין והיין שלשה עשר כהנים

3

משנה מסכת מגילה פרק ד

 שיש בידיו מומין לא ישא את כפיו רבי יהודה אומר אף מי שהיו ידיו צבועות אסטיס ופואה לא ישא את כפיו מפני שהעם מסתכלין בו:משנה ח[*] האומר איני עובר לפני התיבה בצבועין אף בלבנים לא יעבור בסנדל איני עובר אף יחף לא יעבור העושה תפלתו עגולה סכנה ואין בה מצוה נתנה על מצחו או על פס ידו הרי זו דרך המינות ציפן זהב ונתנה על בית אונקלי שלו הרי זו דרך החיצונים:משנה טהאומר יברכוך טובים הרי זו דרך המינות על קן צפור יגיעו רחמיך ועל טוב יזכר שמך מודים מודים משתקין אותו המכנה בעריות משתקין אותו האומר

4

משנה מסכת מעשר שני פרק ד

 יהודה אומר אם היה של חרס הוא חולין ומה שבתוכו קרבן ואם היה של מתכת הוא קרבן ומה שבתוכו חולין אמרו לו אין דרך בני אדם להיות כונסין חולין לקרבן:משנה יא[*] המוצא כלי וכתוב עליו קוף קרבן מ' מעשר ד' דמאי ט' טבל ת' תרומה שבשעת סכנה היו כותבין ת' תחת תרומה רבי יוסי אומר כולם שמות בני אדם הם אמר רבי יוסי אפילו מצא חבית והיא מלאה פירות וכתוב עליה תרומה הרי אלו חולין שאני אומר אשתקד היתה מלאה פירות תרומה ופנה:משנה יב[*] האומר לבנו מעשר שני בזוית זו ומצא בזוית אחרת הרי אלו חולין היה שם

5

משנה מסכת סוכה פרק ד

 להיות בשבת מוליכין את לולביהן להר הבית והחזנין מקבלין מהן וסודרין אותן על גב איצטבא והזקנים מניחין את שלהן בלשכה ומלמדים אותם לומר כל מי שמגיע לולבי בידו הרי הוא לו במתנה למחר משכימין ובאין והחזנין זורקין אותם לפניהם והן מחטפין ומכין איש את חבירו וכשראו בית דין שבאו לידי סכנה התקינו שיהא כל אחד ואחד נוטל בביתו:משנה ה[*] מצות ערבה כיצד מקום היה למטה מירושלם ונקרא מוצא יורדין לשם ומלקטין משם מרביות של ערבה ובאין וזוקפין אותן בצדי המזבח וראשיהן כפופין על גבי המזבח תקעו והריעו ותקעו בכל יום מקיפין את המזבח פעם אחת ואומרים אנא ה' הושיעה

6

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ב

 קורא את שמע ואינו משמיע לאזניו דברי ר' מאיר וחכמים או' קורא את שמע ומשמיע לאזניו ומברך לפניה ולאחריה אמ' ר' מאיר פעם אחת היינו יושבין בבית המדרש לפני ר' עקיבא והיינו קורין את שמע ולא היינו משמיעין לאזנינו מפני קסדור אחד שהיה עומד על הפתח אמרו לו אין שעת סכנה ראיה הלכה ידהרי שהיה עומד בשדה ערום או שהיה עושה מלאכתו הרי זה מכסה את עצמו בתבן ובקש ובכל דבר וקורא אע"פ שאמרו אין שבחו של אדם להיות עומד ערום שכשברא הקב"ה אדם לא בראו ערום שנ' בשומי ענן לבושו וערפל חתלתו בשומי ענן לבושו זה השפיר וערפל

7

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק ג

 שואל צרכיו ומסתלק פרש בשלמה שנ' לשמע אל הרנה ואל התפלה וגו' הרנה זו רנה שנ' רננו צדיקים בה' לישרים נאוה תהלה תפלה זו בקשה אין אומ' דברים אחר אמת ויציב אבל או' דברים אחר תפלה אפילו כסדר וידוי של יום הכפורים הלכה זהיה מהלך במקום סכנה ולסטין מתפלל תפלה קצרה אי זה הוא תפלה קצרה ר' ליעזר או' יעשה רצונך בשמים ממעל ותן נחת רוח ליריאיך והטוב בעיניך עשה ברוך שומע תפלה ר' יוסה או' שמע לתפלת עמך ישראל ועשה מהרה בקשתן ברוך שומע תפלה [ר' אלעזר בר' צדוק אומ' שמע קול צעקת עמך ישר' ועשה מהרה בקשתם

8

תוספתא מסכת מגילה (ליברמן) פרק ב

 שקראו חציה וגמר עליהן לא יחזור ויקרא מראשה ועד אותו מקום אלא מתחיל מראשה וגומר עד סוף וכן בהלל וכן בתפלה וכן בקרית שמע הלכה דקראה בלילה לא יצא ידי חובתו אמ' ר' יוסי מעשה בר' יוחנן בן נורי שקראה בצפורי בלילה אמ' לו אין שעת סכנה ראיה הלכה הקראה על פה לא יצא ידי חובתו אמ' ר' שמעון בן לעזר מעשה בר' מאיר שהלך לאסיא לעבר את השנה ולא מצא שם מגלה כתובה עברית כתבה מפיו וחזר וקראה מתוכה קראה בין עומד בין יושב בין מוטה בין שהעמיד לה תורגמן בין שבירך לפניה ובין שבירך לאחריה לאחריה

9

תוספתא מסכת מגילה (ליברמן) פרק ג

 הלכה כטכהן שיש בו מום בפניו בידיו וברגליו הרי זה לא ישא את כפיו שהעם מסתכלין בו ואם היה חבר עיר הרי זה מותר הלכה להרי שהיה עוטף במעפורת ובפילריס אין כבוד שיקרא ויתרגם ויעבר לפני התיבה וישא את כפיו התולה מזוזתו בתוך פתחו סכנה ואין בה מצוה נתנה במקל ותלאה אחר הדלת סכנה ואין בה מצוה של בית מולבז היו עושין כן בפונדקאות הלכה לאיש נקראין ומיתרגמין נקראין ולא מיתרגמין לא נקראין ולא מיתרגמין מעשה בראשית נקרא ומיתרגם מעשה לוט ושתי בנותיו נקרא ומיתרגם מעשה יהודה ותמר נקרא ומיתרגם מעשה עגל הראשון נקרא ומיתרגם הקללות שבתורה

10

תוספתא מסכת סוכה (ליברמן) פרק א

 ובדוקרנין אע"פ מדביקן זה לזה כשירה סיככה בשובלין אם היה הקש מרובה על הדגן כשירה ואם לאו פסולה ר' יוסה בי ר' יהודה אומ' סיככה בבלאי כלים כשירה הלכה זמסככין בנסרים דברי ר' יהודה וחכמים אוסרין עד שיהא בינו לחבירו כמלואו אמ' ר' יהודה מעשה בשעת סכנה שהיינו זוקפין סולמות ומסככין על גביהן נסרים וישנים תחתיהן אמרו לו אין שעת סכנה ראיה אבל הכל מודים שאם יש בנסר ארבעה טפחים שיהא בינו לבין חבירו כמלואו תלה בה אגוזין הפרסקאות ורמונים וגלוסקאות פרכילי ענבים ועטרות של שובלין כשירה לא יאכל מהן אפילו ביום טוב האחרון של חג ואם התנה עליהן

1234567891011121314151617181920