סיני

סיני מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8536 מקורות עבור סיני. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דבחדש פרשה ב

 אשר עשיתי במצרים. ראו, על כמה הם חייבין לי, על עבודה זרה, ועל גלוי עריות, ועל שפיכות דמים לשעבר, ולא נפרעתי מהם אלא על ידכם. ואשא אתכם על כנפי נשרים. ר' אליעזר אומר, זה יום רעמסס, לפי שנתקבצו כולם ובאו רעמסס לשעה קלה. - ואביא אתכם אלי לפני הר סיני ר' עקיבא אומר, זה יום מתן תורה; לפי שהיו ישראל נרתעין לאחוריהם שנים עשר מיל וחוזרין לפניהם שנים עשר מיל, הרי עשרים וארבעה מילין על כל דיבור ודיבור. ואביא אתכם אלי, לבית הבחירה. ד"א ואשא אתכם על כנפי נשרים, מה נשתנה נשר זה מכל העופות כולם, שכל העופות כולן נותנין את

62

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דבחדש פרשה ג

 כיבוס בגדים, טעונין טבילה, כאן שהוא טעון כיבוס בגדים, אינו דין שיהא טעון טבילה, אין כיבוס בגדים בתורה שאינו טעון טבילה. /שמות יט יא/ והיו נכונים ליום השלישי. זה יום ששי שבו נתנה תורה, שנאמר, /שמות יט יא/ כי ביום השלישי ירד ה' לעיני כל העם על הר סיני, זו אחת מעשר ירידות שכתובות בתורה. - לעיני כל העם. מלמד שלא היו בהם סומים. ד"א לעיני כל העם, מלמד שראו באותה שעה, מה שלא ראה ישעיה ויחזקאל, שנאמר +הושע יב יא+ וביד הנביאים אדמה. דבר אחר לעיני כל העם, מלמד שאם היו חסרים עד אחד, אינו כדאי לקבל. רבי יוסי אומר,

63

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דבחדש פרשה ד

 מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דבחדש פרשה ד והר סיני עשן כלו. יכול מקום הכבוד בלבד, ת"ל כולו; מפני מה, מפני אשר ירד עליו ה' באש. מגיד שהתורה אש, ומאש נתנה, ובאש נמשלה. מה דרכה של אש, שאם קרב אדם אצלה נכוה, רחק ממנה צונן, אין לו לאדם אלא להתחמם כנגד אורה. ויעל עשנו. יכול כעשן זה בלבד, ת"ל כבשן; אי כבשן, יכול ככבשן זה בלבד, ת"ל וההר בוער באש עד לב השמים. ומה ת"ל כבשן, לשכך האוזן מה שהיא יכולה לשמוע. כיוצא בו, +עמוס ג ח+ אריה שאג מי לא יירא. וכי מי נתן כח וגבורה בארי, לא הוא,

64

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דבחדש פרשה ה

 אמרו לו, הן והן. כך המקום הוציא את ישראל ממצרים, קרע להם את הים, הוריד להם את המן, העלה להם את הבאר, הגיז להם את השלו, עשה להם מלחמת עמלק. אמר להם אמלוך עליכם, אמרו לו הן והן. רבי אומר, להודיע שבחן של ישראל, שכשעמדו כולן על הר סיני לקבל התורה השוו כולם לב אחד לקבל מלכות שמים בשמחה, ולא עוד, אלא שהיו ממשכנין עצמן זה על זה. ולא על הנגלות בלבד נגלה הקב"ה עליהם לכרות ברית עמהם, אלא אף על הסתרים. אמרו לו, על הגלויים אנו כורתים ברית עמך, ולא על הסתרים שלא יהא אחד ממנו חוטא בסתר, ויהא

65

מכילתא דרבי ישמעאל יתרו - מסכתא דבחדש פרשה ט

 קול ה' חוצב להבות אש. וכל העם רואין [את הקולות, קול] קולי קולות ולפיד לפידי לפידים; וכמה קולות היו וכמה לפידים היו, אלא שהיו משמיעים את האדם לפי כחו, שנ' +שם שם /תהלים כט/ ד+ קול ה' בכח. רבי אומר להודיע שבחן של ישראל, שכשעמדו כולן לפני הר סיני לקבל את התורה היו שומעין את הדיבור ומפרשים אותו, שנאמר +דברים לב י+ יסובבנהו יבוננהו, שכיון שהיו שומעין הדיבור מפרשים אותו. ר' אליעזר אומר להודיע שבחן של ישראל, שכשעמדו כולן לפני הר סיני לקבל את התורה, מגיד שלא היה בהן סומין, שנ' וכל העם רואים; מגיד שלא היה בהן אלמים, שנא'

66

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה יג

 יכול לגנוב דעת העליונה גונבה; וכן מצינו באבשלום שגנב שלש גניבות, לב אביו ולב בית דין ולב בית ישראל, שנאמר +ש"ב =שמואל ב'= טו ו+ ויגנוב אבשלום וגו'; וכי מי גדול הגונב או הנגנב, הוי אומר זה הנגנב שהוא יודע שהוא נגנב והוא מחריש; וכן מצינו באבותינו כשעמדו על הר סיני בקשו לגנוב דעת העליונה, שנאמר +שמות כד ז+ כל אשר דבר יי נעשה ונשמע, כביכול, ונגנב לב בית דין בידן, שנאמר +דברים ה כו+ מי יתן והיה לבבם זה להם; ואם תאמר שאין הכל גלוי וידוע לפניו, תלמוד לומר +תה' /תהלים/ עח לו - לח+ ויפתוהו בפיהם - ולבם לא נכון

67

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יג

 פרעה ר' נהוראי אומר רתיון היתה לפרעה שאילו לא רדף אחריהם העלה עליו המקום כאילו שלחם אלא מתוך שרדף אחריהם גלגל עליו המקום ראשונות ואחרונות כענין שנאמר למען ספות הרוה את הצמאה (דב' כט יח). דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא קרוב יום מתן תורה שיעמדו בו ישראל לפני הר סיני. ד"א כי קרוב הוא קרובה היא פורענותן של מצרים ושל פרעה לבא עליהן. כי אמר אלקים פן ינחם העם אמר הקב"ה אם אני מכניסן דרך פשוטה עכשיו הן מחזיקין בשדות ובכרמים ובטילין מן התורה אלא הריני מקיפן למדבר ארבעים שנה ויאכלו את המן וישתו מי באר והתורה מתישבת בגופן.

68

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק טו

 אלו גזירות. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך ואם אשים כי אני ה' רפאך כך דברי ר' יהושע. ר' אלעזר המודעי אומ' שמוע יכול רשות ת"ל תשמע קבעו הכת' חובה. ד"א תשמע זה הכלל שכל התורה כולה כלולה בו. לקול ה' אלקיך אלו עשר דברות שנאמרו על הר סיני. והישר בעיניו תעשה אלו אגדות משובחות הנשמעות באזני כל אדם. והאזנת למצותיו אלו גזירות. ושמרת כל חקיו אלו עריות. אם עשית כן כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך מה ת"ל כי אני ה' רפאך אמר לו הקב"ה למשה דברי תורה שנתתי לך חיים הן לך רפואה הן

69

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יח

 ואדיין היה שלא חרב אלא אמר לנו תהו מתאבלין עליו שסופו ליחרב ואמר לנו אל תסוכו ואל תספרו ואל תשבו בבתים ונשמע ונעש ככל אשר צונו יונדב אבינו. לכך נקראו תרעתים שמעתים שוכתים. תרעתים שלא רצו לגלח. סוכתים שלא רצו לסוך. שמעתים ששמעו לקול אביהם. ד"א תרעתים ששמעו תרועה מהר סיני. ד"א שהיו מתריעין בבקשתן ונענין. שמעתים ששמעו לקול דברי תורה. ד"א שהיתה תפלתן נשמעת. סוכתים שהיו יושבין בסכות. ד"א שהיו מסככין על ישראל ומגינין עליהן. ומעשה באחד שאמר קרבן בית שותי מים היום יצאת בת קול מבית קודש הקדשים ואמרה להן מי שקיבל קרבן אבותיכם במדבר הוא יקבל קרבנכם

70

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יט

 מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יטפסוק א(א). בחדש השלישי לצאת בני ישראל מלמד שהיו מונים לחדשים ליציאתן ממצרים. אין לי אלא לחדשים לשנים מנין ת"ל וידבר ה' אל משה במדבר סיני בשנה השנית ג' (במ' א א) אין לי אלא באותו הפרק שלא באותו הפרק מנ' תל' לו' ויעל אהרן הכהן (במ' לג לח) אין לי אלא עד שלא נכנסו יש' לארץ משנכנסו יש' לארץ מנין ת"ל ויהי מקץ שמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל (מ"א ו א) כיון שנבנה המקדש התחילו מונים לשני מלכים ולבנין בתים שנ' ויהי מקץ עשרים שנה אשר בנה שלמה

1234567891011121314151617181920