סיני

סיני מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8536 מקורות עבור סיני. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

משנה מסכת שבועות פרק ג

 אמר לו מרבוי הכתוב אמר לו אם ריבה הכתוב לכך ריבה הכתוב לכך:משנה ו[*] נשבע לבטל את המצוה ולא ביטל פטור לקיים ולא קיים פטור שהיה בדין שיהא חייב כדברי רבי יהודה בן בתירא אמר רבי יהודה בן בתירא מה אם הרשות שאינו מושבע עליה מהר סיני הרי הוא חייב עליה מצוה שהוא מושבע עליה מהר סיני אינו דין שיהא חייב עליה אמרו לו לא אם אמרת בשבועת הרשות שכן עשה בה לאו כהן תאמר בשבועת מצוה שלא עשה בה לאו כהן שאם נשבע לבטל ולא ביטל פטור:משנה ז[*] שבועה שלא אוכל ככר זו שבועה שלא אוכלנה שבועה

22

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ז

 קילקלה היא מביאה את הכל דייה שיתן לה המלך כתב הכר יד שלו הלכה ההרי הוא או' אשר נשיא יחטא אשרי הדור שהנשיא שלו מביא קרבן חטאת שגגה על שגגתו ואו' ורצע אדניו את אזנו במרצע וכי מה נשתנה אזן לרצע מכל איברין לפי ששמעה מהר סיני כי לי בני ישראל עבדים ופרק ממנו עול שמים והמליך עליו עול בשר ודם לפיכך אמ' הכת' תבוא אזן ותרצע שלא שמרה מה ששמעה הלכה ודבר אחר הוא לא רצה להשתעבד לקונו יבא וישתעבד לבניו ואו' מזבח אבנים לא תניף עליהן ברזל וכי מה ראה הכתו' לפסול את הברזל יותר מכל

23

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ז

 ולא אתכם לבדכם וגו' כי את אשר ישנו פה וגו' הלכה האין לו אלא אתם מניין לדורות הבאים אחריכם ולגרים שנתוספו עליכם שנ' ולא אתכם לבדכם אלא ואת אשר איננו פה עמנו היום הלכה ואין לי אלא מצות שנצטוו ישראל על הר סיני מניין לרבות מקרא מגלה ת"ל קיימו וקבלו וגו' ולא יעבר הלכה זברכות הלל ושמע ותפלה נאמרין בכל לשון ר' אומ' אומ' אני שאין שמע נאמ' אלא בלשון הקדש שנ' והיו הדברים האלה ברכת כהנים אלו בשעה שהכהנים עומדין על מעלות האולם הלכה חהכל כשרין לעלות במעלות האולם בין תמימין בין בעלי מומין בין

24

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ח

 כלפי הר עיבל פתחו בקללו' ארור אשר לא יקים וגו' הלכה יברוך בכלל ברוך בפרט ארור בכלל ארור בפרט ללמוד וללמד לשמור ולעשות ארבע על ארבע הרי שמונה שמונה על שמנה הרי שש עשרה ושלש בריתות עם כל אחת ואחת הרי ארבעים ושמנה בריתות וכן בהר סיני וכן בערבות מואב הלכה יאר' שמעון מוציא של הר גרזים ושל הר עיבל ומביא של אהל מועד ואין לך כל דבר ודבר שלא נכרתו עליו ארבעים ושמונה בריתות ר' שמעון בן יהודה איש כפר עכו אומ' משום ר' שמעון אין לך כל דבר ודבר בתורה שלא נכרתו עליו חמש מאות אלף

25

תוספתא מסכת פרה (צוקרמאנדל) פרק ד

 כשרה מחוסר כפרה פסולה: הלכה דשרפה שלא רחוץ ידים ורגלים פסולה ור' אלעזר ור' שמעון מכשירין שנ' בבואם אל אוהל מועד ירחצו מים ולא ימותו הא אין קידוש ידים ורגלים אלא לפנים: הלכה הר' יוסי הגלילי אומר עולות שהקריבו אבותינו על הר סיני אין בהם הפשט ונתוח שאין הפשט וניתוח אלא ממתן תורה ואילך: הלכה ושריפת פרה והזאותיה בכהן גדול ושאר כל מעשיה בכהן הדיוט שנ' ונתתם אותה אל אלעזר הכהן אותה באלעזר שהוא סגן ושאר כל הפרות בכהן הדיוט דברי ר' מאיר ר' יוסי בר' יהודה ור' שמעון ור' אלעזר בן יעקב אומרים אותה באלעזר שהוא

26

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק א

 מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק א משה נתקדש בענן וקבל תורה מסיני שנאמר וישכון כבוד ה' על הר סיני למשה (שמות כ"ד י"ו) לטהרו זה היה [מעשה] אחר עשרת הדברות [דברי] ר"י הגלילי ור"ע אומר ויכסהו הענן ששת ימים (שם) [להר ולא] למשה [מראש חדש] ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן (שם) לחלוק לו כבוד למשה: א"ר נתן מפני מה נתעכב משה כל ששת ימים ולא שרה עליו דבור בשביל שימרק מכל אכילה ושתיה שהיה במעיו עד שעה שנתקדש ויהא כמלאכי השרת. א"ל רבי מתיא בן חרש ר' לא אמרו אלא לאיים עליו כדי שיקבל

27

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ב

 להם ישראל כדרך שאמר לו הקב"ה אלא כך אמר להם היו נכונים לשלשת ימים אל תגשו אל אשה (שם שם ט"ו) והוסיף להם משה יום אחד מעצמו אלא כך אמר משה ילך איש אצל אשתו ותצא ממנה שכבת זרע ביום השלישי ויהיו טמאים ונמצאו ישראל מקבלים דברי תורה בטומאה מהר סיני אלא אוסיף להם יום שלישי כדי שלא ילך איש אצל אשתו ולא תצא ממנה שכבת זרע ביום השלישי ויהיו טהורים ונמצאו [ישראל] מקבלין [דברי] תורה בטהרה מהר סיני: זה אחד מהדברים שעשה משה מדעתו דן ק"ו והסכים דעתו לדעת המקום. [פירש מן האשה והסכימה דעתו לדעת המקום. פירש מאהל

28

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ו

 בזמן שתלמיד חכם נכנס אצלך לומר לך שנה לי אם יש בידך לשנות שנה לו ואם לאו פטרהו מיד. ואל ישב לפניך לא על המטה ולא הכסא ולא על הספסל אלא ישב לפניך על הארץ וכל דבר ודבר שיצא מפיך יקבלהו עליו באימה ביראה ברתת ובזיע [כדרך שקבלו אבותינו מהר סיני באימה ויראה ורתת וזיע אף הוא יקבל עליו כל דבר ודבר שיצא מפיך באימה ויראה ברתת וזיע]: והוי מתאבק בעפר רגליהם כיצד בזמן שתלמיד חכם נכנס לעיר אל תאמר איני צריך לו אלא לך אצלו ואל תשב עמו לא על גב המטה ולא על הכסא ולא על הספסל אלא

29

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק יב

 מה שיסמוכו: שוב א"ל [הקב"ה] למלאך המות לך והבא לי נשמתו של משה הלך למקומו בקשו ולא מצאו. הלך אצל הים הגדול א"ל משה בא לכאן. א"ל מיום שעברו ישראל בתוכי שוב לא ראיתיו. הלך אצל הרים וגבעות וא"ל משה בא לכאן אמרו לו מיום שקבלו ישראל את התורה בהר סיני שוב לא ראינוהו. [הלך] אצל שאול ואבדון אמר להם משה בא לכאן. אמרו לו שמו שמענו ואותו לא ראינו. [הלך] אצל מלאכי השרת א"ל משה בא לכאן. א"ל אלהים הבין דרכו והוא ידע את מקומו אלהים גנזו לחיי העולם הבא ואין כל בריה יודעת שנאמר והחכמה מאין תמצא ואיזה

30

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק יח

 ופרנס אחד נתנם רבון כל המעשים אמרם. אף אתה עשה אזנך כאפרכסת והכניס בהם דברי אוסרין ודברי מתירים דברי המטמאים ודברי מטהרין דברי פוסלין ודברי מכשירין: ולרבן יוחנן בן נורי קרא לו קופה של הלכות. ולרבי יוסי הגלילי מלקט יפה בלא גסות הרוח שאחז בה מדת חכמים מהר סיני והיה משנן בה כל חכמי ישראל: איסי בן יהודה היה קורא לחכמים שמות. לר"מ חכם וסופר. לרבי יהודה חכם לכשירצה. לרבי אליעזר בן יעקב קב ונקי. לרבי יוסי נמוקו עמו. לרבי יוחנן בן נורי קופה של הלכות. לרבי יוסי הגלילי מלקט יפה יפה בלא גסות הרוח. לרבי שמעון בן גמליאל חנות

1234567891011121314151617181920