סיני

סיני מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8536 מקורות עבור סיני. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

איכה רבה (וילנא) פרשה ג

 כרוב חסדיו, ארשב"ל משהקדוש ברוך הוא מתיאש מן הצדיקים בעולם הזה הוא חוזר ומרחם עליהם הדא הוא דכתיב כי אם הוגה ורחם וגו' כי לא ענה מלבו, ר' ברכיה בשם ר' לוי אמר בשני מקומות פעלו ישראל באחד פעלו בפיהם ולא בלבם ובאחד פעלו בלבם ולא פעלו בפיהם ואלו הן סיני ובבל, בסיני פעלו בפיהם ולא בלבם, הדא הוא דכתיב (תהלים ע"ח) ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו וגו', בבבל פעלו בלבם ולא בפיהם, הדא הוא דכתיב, כי לא ענה מלבו, אמר הקדוש ברוך הוא יבא פה שבסיני ויכפר על פה שבבבל ויבא לב שבבבל ויכפר על לב שבסיני, אעפ"כ ויגה

192

איכה רבה (בובר) פתיחתא כ

 אלכסנדרי פתח. שקדתי ואהיה כצפור בודד על גג (תהלים קב ח) אמר הקב"ה שקדתי להכניס בני לארץ ישראל מיד ואהיה כצפור בודד על גג, מה הצפור מתבודד מגג לגג ומגדר לגדר ומאילן לאילן ומשוכה לשוכה, כך כשיצאו ישראל ממצרים היו נוסעים במחלוקת וחונים במחלוקת, שנאמר ויסעו ויחנו, וכיון שבאו להר סיני נעשו כולם הומוניא, ויחנו אין כתיב כאן אלא ויחן שם ישראל (שמות יט ב), באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא הרי השעה שאתן תורה לבני. ד"א שקדתי, אמר הקב"ה שקדתי אני להשרות שכינתי בבית המקדש לעולם. ואהיה כצפור. מה הצפור הזה בשעה שאתה נוטל גוזליה היא יושבת בדד, כך

193

איכה רבה (בובר) פתיחתא כד

 מעיד בהם בישראל שעברו את תורתך, אמר לו תבא תורה ותעיד בהם בישראל, מיד באה תורה להעיד בהן, אמר לה אברהם בתי את באה להעיד בהן בישראל שעברו על מצותיך ואין לך בושת פנים מפני, זכרי יום שהחזירך הקב"ה על כל אומה ולשון ולא רצו לקבלך עד שבאו בני להר סיני וקבלו אותך וכבדוך, ועכשיו את באה להעיד בהם ביום צרתם כיון ששמעה תורה כך עמדה לצד אחד ולא העידה בהן, אמר לו הקב"ה לאברהם יבאו עשרים ושתים אותיות ויעידו בהן בישראל, מיד באו עשרים ושתים אותיות. באה אל"ף להעיד בישראל שעברו על התורה, אמר לה אברהם, אל"ף את ראש

194

קהלת רבה (וילנא) פרשה א

 ראה זה חדש הוא והרי חבירו מוכיח עליו כבר היה לעולם, ר' ברכיה בש"ר חלבו לאחד שהיתה סלע צרורה בכנפיו ונפלה ממנו, ליתן גדולה ממנה אין המקום מחזיק, ליתן קטנה ממנה אינה מתמלאה, ליתן כיוצא בה המקום מתמלא, כך שמעת תורה מפי תלמיד חכם יהי בעיניך כאלו שמעוה אזניך מהר סיני, הוא שהנביא מקנתרן ואומר להם (ישעיה מ"ח) קרבו אלי שמעו זאת לא מראש בסתר דברתי מעת היותה שם אני, אמרי ליה למה לא אמרת לן אמר להם שלא נבראו בי קינים ועכשיו שנבראו בי קינים (שם /ישעיהו מ"ח/) ועתה ה' אלהים שלחני ורוחו.א [יא] אין זכרון לראשונים, א"ר

195

קהלת רבה (וילנא) פרשה ג

 רשב"ל הוה עליל מן המתגרה פגע ביה ר' יונתן אמר ליה היך מרי אמר אילין קרייא ומסר ליה ואילין קרייא מקרתה, כך גזר הקב"ה על העליונים שיהיו עליונים ועל התחתונים שיהיו תחתונים עמד משה ועשה עליונים תחתונים ותחתונים עליונים הה"ד (שמות י"ט) ומשה עלה אל האלהים, וירד ה' על הר סיני, כך גזר הקב"ה על התחתונים שיאכלו וישתו ועל העליונים שלא יאכלו ושלא ישתו עמד אברהם ועשה עליונים אוכלים ושותים הה"ד (בראשית י"ח) והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו וכי אוכלין היו א"ר נתן נראין כאוכלין היו הראשון ראשון מסתלק, עמד משה ועשה תחתונים שאין אוכלים ואין שותין הה"ד (שמות

196

קהלת רבה (וילנא) פרשה ד

 א [ג] וטוב משניהם את אשר עדן לא היה, אלו אלף דור שעלו במחשבה להבראות, וכמה נמחו מהם, ר' יוחנן בשם רבי אליעזר בנו של ריה"ג אומר תשע מאות ושבעים וארבעה דורות שנאמר (תהלים ק"ה) דבר צוה לאלף דור, רבי יהושע פתר קרייא בישראל, בשעה שעמדו לפני הר סיני כיון שבאו לאותו מעשה לא הניח משה זוית בקרקע ההר שלא נחבט עליה ומבקש תפלה ורחמים על ישראל ולא נענה ונזדווגו לו חמשה מלאכי חבלה קצף ומשחית והשמד אף וחמה, מיד נתיירא משה מהן מה עשה נתלה במעשה אבות מיד הזכיר ואמר (שמות ל"ב) זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך, אמר לו

197

קהלת רבה (וילנא) פרשה ח

 כשאמר לו הקב"ה המן העץ ואף הקב"ה שינה עז פניו וטרדו מגן עדן.ג ד"א מי כהחכם אלו ישראל דכתיב בהון (דברים ד') רק עם חכם ונבון ומי יודע פשר דבר שהיו יודעין לדרוש את התורה לארבעים ותשע פנים טהור וכנגדן טמא, את מוצא כשעמדו ישראל על הר סיני ואמרו נעשה ונשמע ניתן עליהם מזיו שכינה של מעלן, וכיון שחטאו נעשו שונאים להקדוש ברוך הוא, דכתיב ועז פניו ישונא ואף הקדוש ברוך הוא שינה עליהם את הדברים דכתיב (תהלים פ"ב) אכן כאדם תמותון.ד דבר אחר מי כהחכם זה תלמיד חכם, מי יודע פשר דבר שהוא יודע לפרש משנתו חכמת

198

קהלת רבה (וילנא) פרשה ט

 משה כה אמר ה' כחצות הלילה וגו', ומלט הוא את העיר בחכמתו שנאמר (שם /שמות/ י"ב) ולקחו מן הדם וגו', ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא, אמר הקב"ה אתון לא אדכרתוניה אנא מדכר ליה (ישעיה ס"ג) ויזכור ימי עולם משה עמו.ה דבר אחר עיר קטנה זה סיני, ואנשים בה מעט אלו ישראל, ובא אליה מלך גדול זה מלך מלכי המלכים הקדוש ב"ה וסבב אותה ובנה עליה מצודים גדולים אלו מאתים וארבעים ושמונה מצות עשה ושלש מאות וששים וחמש מצות לא תעשה, ומצא בה איש מסכן וחכם זה משה שנאמר (שמות י"ט) לא תגע בו יד וגו', ומלט הוא

199

קהלת רבה (וילנא) פרשה י

 הילוד וגו' ורוח הקדש אומרת היא אמו ודאי, ד"א אי לך ארץ שמלכך נער אלו מלכי ישראל, אשריך ארץ שמלכך בן חורים אלו מלכי יהודה, ושריך בבקר יאכלו אלו מלכי ישראל, ושריך בעת יאכלו אלו מלכי יהודה.א [י"ח] בעצלתים ימך המקרה ע"י שנתעצלו ישראל מלחנות במחלוקת בהר סיני, ימך המקרה, כתיב (תהלים י"ח) ויט שמים וירד, ובשפלות ידים ידלוף הבית, עד שנשתפלו ישראל מלחנות במחלוקת על הר סיני, ידלוף הבית, גם עבים נטפו מים, ד"א בעצלתים ימך המקרה ע"י שנתעצלו ישראל מלעשות תשובה בימי ירמיה, ימך המקרה, (ישעיה כ"ב) ויגל את מסך יהודה גלי דכסייה, ובשפלות ידים ידלוף הבית

200

מדרש זוטא - שיר השירים (בובר) פרשה א

 מכבין אישן של ברקים והברקים אין שורפים את המים, הרקיע של מים, החמה והלבנה והכוכבים והמזלות של אש רצים ומהלכים ואינם מזיקים זה את זה, ואתה מוצא (במרכבות) [במכותיו של] פרעה [ברד] ואש מתלקחת בתוך הברד, (שמות ט' כ"ד), שהיו מעורבים שניהם כאחד ולא היו מזיקים זה לזה, וכן בהר סיני ברד וגחלי אש (תהלים י"ח י"ג). בארץ אי אפשר לשור לראות את הארי, שהרי שונא, לשור, אבל במרום השור והארי שניהם במרכבה ושלום ביניהם ואוהבים זה לזה, שנאמר ופניהם איש אל אחיו (שמות כ"ה כ'), שהיו נוהגים אהבה ורעות, שנאמר עושה שלום במרומיו (איוב כ"ה ב'). רבי אומר מי

1234567891011121314151617181920