סיני

סיני מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 8536 מקורות עבור סיני. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) כי"ו פרשת ויחי פרשה ק

 חי אני נאום י"י וגומ' כי כתבור בהרים [וככרמל בים יבוא] (ירמיה מו יח), זה אומר אני נקראתי, וזה אומר אני נקראתי, אמר הקב"ה למה תרצדון הרים וגו' כולכם הרים גבוהים, אלא גבנונים היך מה דאת אמר או גבן או דק (ויקרא כא כ), כולכם נעשת ע"ז על ראשיכם, אבל סיני שלא נעשת ע"ז עליו ההר חמד אלהים לשבתו (תהלים שם /ס"ח/), וירד י"י על הר סיני (שמות יט כ), אעפ"י כן אף י"י ישכון לנצח (תהלים שם /ס"ח/) בבית העולמים, רבי עקיבא פתר קראה בשבטים בשעה שאמר שלמה לבנות בית המקדש, היו השבטים רצין ומדיינים אלו עם אלו, זה

122

שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה א

 נצלתם כלכם, ר' חנינא בר פפא אמר אותו היום כ"א בניסן היה, אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבון העולמים מי שעתיד לומר שירה על הים ביום זה ילקה במים ביום זה, א"ר אחא בר חנינא אותו היום ששה בסיון היה, אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה מי שעתיד לקבל תורה מהר סיני ביום זה ילקה ביום זה, איתיבון בז' באדר נולד משה, על דעתיה דמאן דאמר בששה בסיון נשלך ליאור ניחא שמז' באדר עד ו' בסיון יש שלשה חדשים שנטמן, אלא למ"ד בכ"א בניסן לא ניחא, ולית תברא אותה שנה מעוברת היתה, רובו של ראשון ורובו של אחרון וחדש האמצעי שלם

123

שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה ב

 ידעת סופך לידע, צאי לך בעקבי הצאן כלומר הצאן והגדיים אתה רועה (כלומר האבות ימותו במדבר והבנים נכנסים) ואין אתה רועה הבנים, אלא על משכנות הרועים בארץ סיחון (שלא תכנס משם והלאה), ויבא אל הר האלהים חורבה ה' שמות יש לו, הר אלהים, הר בשן, הר גבנונים, הר חורב, הר סיני, הר האלהים, ששם קבלו ישראל אלהותו של הקב"ה, הר בשן, שכל מה שאוכל אדם בשיניו בזכות התורה שניתנה בהר, וכן הוא אומר (ויקרא כו) אם בחקותי תלכו ונתתי גשמיכם בעתם, הר גבנונים, נקי כגבינה נקיים מכל מום, הר חורב, שממנו נטלו סנהדרין רשות להרוג בחרב, ורבי שמואל בר נחמן

124

שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה ד

 אמר לא הלך אצל פרעה עד שהתיר לו יתרו את נדרו, ואם תאמר למה נאמר וילך משה להיכן הלך שהלך ליטול אשתו ובניו, אמר לו יתרו להיכן אתה מוליכן אמר לו למצרים, אמר לו אותם שהם במצרים מבקשין לצאת ואת מוליכן אמר לו למחר הן עתידין לצאת ולעמוד על הר סיני לשמוע מפי הקב"ה אנכי ה' אלהיך ובני לא ישמעו כמו הם, מיד ויאמר יתרו למשה לך לשלום, אמר לו לך לשלום ותכנס לשלום ותבא לשלום.

125

שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה ה

 הלכו עמהן הזקנים והיו מגנבין את עצמן ונשמטין א' א' שנים שנים והלכו להן כיון שהגיעו לפלטרין של פרעה לא נמצא אחד שכן כתיב ואחר באו משה ואהרן והיכן הזקנים אלא שהלכו להן, אמר להם הקב"ה כך עשיתם חייכם שאני פורע לכם, אימתי בשעה שעלה משה ואהרן עם הזקנים להר סיני לקבל התורה החזירן הקב"ה שנאמר (שמות כד) ואל הזקנים אמר שבו לנו בזה. ויאמרו אל פרעה כה אמר ה' אלהי ישראל שלח את עמי ויחוגו לי במדבר, אמר ר' חייא בר אבא אותו היום יום פרוזבוטי של פרעה היה ובאו כל המלכים כלן לכבדו והביאו דוראות של עטרות והיו

126

שמות רבה (וילנא) פרשת וארא פרשה יב

 למה"ד למלך שגזר ואמר בני רומי לא ירדו לסוריא ובני סוריא לא יעלו לרומי כך כשברא הקב"ה את העולם גזר ואמר השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם כשבקש ליתן התורה בטל גזירה ראשונה ואמר התחתונים יעלו לעליונים והעליונים ירדו לתחתונים ואני המתחיל שנאמר (שמות יט) וירד ה' על הר סיני וכתיב (שם /שמות/ כד) ואל משה אמר עלה אל ה', הרי כל אשר חפץ ה' עשה בשמים ובארץ וגו', כמו כן כשבקש אמר (בראשית א) יקוו המים וכשבקש עשה את היבשה ים ותהום שנאמר (עמוס ה) הקורא למי הים, ואומר (בראשית ז) ביום הזה נבקעו כל מעינות תהום רבה,

127

שמות רבה (וילנא) פרשת בא פרשה יט

 עד ביתה והולכת אחריה, כך בפסח נאמר בו חקה ובפרה נאמר בה חקה ומי גדולה הפרה שאוכלי פסח צריכין לה שנא' (במדבר יט) ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת הוי כל בן נכר לא יאכל בו.ג אמרו רבותינו ג' דברים עשה משה והסכימה דעתו לדעת המקום, בהר סיני דרש ואמר אם ישראל שאינן מועדים לדברות א"ל (שמות יט) אל תגשו אל אשה, אני שאני מועד לדבור אינו דין שאפריש עצמי מן האשה והסכים הקב"ה עמו שנאמר (דברים ה) ואתה פה עמוד עמדי, והשניה דרש באהל מועד ואמר ומה אם סיני שלא היתה קדושתו אלא לשעת מ"ת לא עליתי אלא ברשות

128

שמות רבה (וילנא) פרשת בשלח פרשה כה

 אמר לו הקב"ה (שמות טז) עד אנה מאנתם לשמור מצותי וגו', ומה כתיב אחריו ראו כי ה' נתן לכם את השבת, בנביאים מנין שנאמר (יחזקאל כ) וימרו בי בית ישראל במדבר בחוקותי לא הלכו, מה כתיב אחריו (שם /יחזקאל כ'/) ואת שבתותי חללו, בכתובים מנין שנאמר (נחמיה ט) ועל הר סיני ירדת ודברת עמהם, מה כתיב אחריו ואת שבת קדשך הודעת להם, אמר להם הקב"ה לישראל אם תזכו לשמור שבת מעלה אני עליכם כאלו שמרתם כל המצות שבתורה ואם חללתם אותה מעלה אני עליכם כאלו חללתם כל המצות, וכן הוא אומר (ישעיה נו) שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל

129

שמות רבה (וילנא) פרשת יתרו פרשה כז

 ממנו, וקרא לחמישי ואמר לו תקבל אתה השדה הזו א"ל הן, על מנת לפולחה, אמר לו הן, משנכנס לתוכו הובירה, על מי המלך מקפיד על אותם שאמרו אין אנו יכולין לקבלה או על מי שקבלה עליו ומשקבלה עליו נכנס בה והובירה לא על זה שקבלה, כך כשנגלה הקב"ה על הר סיני לא הניח אומה שלא הרתיק עליה ולא קבלו עליהם לשמרה, וכשבא אצל ישראל אמרו (שמות כד) כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע, לכך בדין הוא שתשמעו, הוי (ירמיה ב) שמעו דבר ה' בית יעקב ואם לאו תענשו בערבות, הוי בני אם ערבת לרעך, ד"א שמעו דבר ה' משל למלך

130

שמות רבה (וילנא) פרשת יתרו פרשה כח

 רגע הים, והיום במתן תורה ירד ללמד תורה לבניו, וכה"א (שם /איוב/ לו) הן אל ישגיב בכחו מי כמוהו מורה, הוי וידבר אלהים את כל הדברים האלה.ו ד"א וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר, א"ר יצחק מה שהנביאים עתידים להתנבאות בכל דור ודור קבלו מהר סיני, שכן משה אומר להם לישראל (דברים כט) כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום ואת אשר איננו פה עמנו היום, עמנו עומד היום אין כתיב כאן אלא עמנו היום אלו הנשמות העתידות להבראות שאין בהם ממש שלא נאמרה בהם עמידה, שאע"פ שלא היו באותה שעה כל אחד ואחד קבל את שלו,

1234567891011121314151617181920