סומא

סומא מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2816 מקורות עבור סומא. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת גיטין פרק ב

 וחכמים מכשירין:משנה ה[*] הכל כשרין לכתוב את הגט אפילו חרש שוטה וקטן האשה כותבת את גיטה והאיש כותב את שוברו שאין קיום הגט אלא בחותמיו הכל כשרין להביא את הגט חוץ מחרש שוטה וקטן וסומא ונכרי:משנה ו[*] קבל הקטן והגדיל חרש ונתפקח סומא ונתפתח שוטה ונשתפה נכרי ונתגייר פסול אבל פקח ונתחרש וחזר ונתפקח פתוח ונסתמא וחזר ונתפתח שפוי ונשתטה וחזר ונשתפה כשר זה הכלל כל שתחלתו וסופו בדעת כשר:משנה ז[*] אף הנשים שאינן נאמנות לומר מת בעלה נאמנות להביא את גיטה חמותה ובת חמותה וצרתה ויבמתה ובת בעלה מה בין גט למיתה שהכתב מוכיח האשה עצמה

2

משנה מסכת כתובות פרק ג

 המפתה נותן בושת ופגם וקנס מוסף עליו אונס שנותן את הצער מה בין אונס למפתה האונס נותן את הצער והמפתה אינו נותן את הצער האונס נותן מיד והמפתה לכשיוציא האונס שותה בעציצו והמפתה אם רצה להוציא מוציא:משנה ה[*] כיצד שותה בעציצו אפילו היא חגרת אפילו היא סומא ואפילו היתה מוכת שחין נמצא בה דבר ערוה או שאינה ראויה לבא בישראל אינו רשאי לקיימה שנאמר (דברים כ"ב) ולו תהיה לאשה אשה הראויה לו:משנה ו[*] יתומה שנתארסה ונתגרשה רבי אלעזר אומר המפתה פטור והאונס חייב:משנה ז[*] איזהו בושת הכל לפי המבייש והמתבייש פגם רואין אותה כאלו היא שפחה נמכרת

3

משנה מסכת מגילה פרק ד

 את כפיו ואם היה קטן אביו או רבו עוברין על ידו:משנה ו[*] קטן קורא בתורה ומתרגם אבל אינו פורס על שמע ואינו עובר לפני התיבה ואינו נושא את כפיו פוחח פורס את שמע ומתרגם אבל אינו קורא בתורה ואינו עובר לפני התיבה ואינו נושא את כפיו סומא פורס את שמע ומתרגם רבי יהודה אומר כל שלא ראה מאורות מימיו אינו פורס על שמע:משנה זכהן שיש בידיו מומין לא ישא את כפיו רבי יהודה אומר אף מי שהיו ידיו צבועות אסטיס ופואה לא ישא את כפיו מפני שהעם מסתכלין בו:משנה ח[*] האומר איני עובר לפני התיבה בצבועין

4

משנה מסכת מנחות פרק ט

 משנה ז[*] כל קרבנות הצבור אין בהם סמיכה חוץ מן הפר הבא על כל המצות ושעיר המשתלח רבי שמעון אומר אף שעירי ע"ז כל קרבנות היחיד טעונים סמיכה חוץ מן הבכור והמעשר והפסח והיורש סומך ומביא נסכים וממיר:משנה ח[*] הכל סומכין חוץ מחרש שוטה וקטן סומא ונכרי והעבד והשליח והאשה וסמיכה שירי מצוה על הראש בשתי ידים ובמקום שסומכין שוחטין ותכף לסמיכה שחיטה:משנה ט[*] חומר בסמיכה מבתנופה ובתנופה מבסמיכה שאחד מניף לכל החברים ואין אחד סומך לכל החברים וחומר בתנופה שהתנופה נוהגת בקרבנות היחיד ובקרבנות הצבור בחיים ובשחוטין בדבר שיש בו רוח חיים ובדבר שאין בו רוח חיים

5

משנה מסכת סנהדרין פרק ח

 ומשל אמו:משנה ד[*] היה אביו רוצה ואמו אינה רוצה אביו אינו רוצה ואמו רוצה אינו נעשה בן סורר ומורה עד שיהו שניהם רוצים רבי יהודה אומר אם לא היתה אמו ראויה לאביו אינו נעשה בן סורר ומורה היה אחד מהם גידם או חגר או אלם או סומא או חרש אינו נעשה בן סורר ומורה שנאמר (דברים כ"א) ותפשו בו אביו ואמו ולא גדמין והוציאו אותו ולא חגרין ואמרו ולא אלמין בננו זה ולא סומין איננו שומע בקולנו ולא חרשין מתרין בו בפני שלשה ומלקין אותו חזר וקלקל נדון בעשרים ושלשה ואינו נסקל עד שיהו שם שלשה הראשונים שנאמר (דברים

6

משנה מסכת פאה פרק ח

 שאינו צריך ליטול ונוטל אינו נפטר מן העולם עד שיצטרך לבריות וכל מי שצריך ליטול ואינו נוטל אינו מת מן הזקנה עד שיפרנס אחרים משלו ועליו הכתוב אומר (ירמיהו יז) ברוך הגבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחו וכן דיין שדן דין אמת לאמתו וכל מי שאינו לא חגר ולא סומא ולא פסח ועושה עצמו כאחד מהם אינו מת מן הזקנה עד שיהיה כאחד מהם שנא' (דברים טז) צדק צדק תרדוף וכל דיין שלוקח שוחד ומטה את הדין אינו מת מן הזקנה עד שעיניו כהות שנאמר (שמות כג) ושוחד לא תקח כי השוחד יעור פקחים וגו':סליק מסכת פאה

7

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ט

 המתבייש לקטן המתבייש בן גדולים המתבייש לבן קטנים המתבייש הלכה יגהחובל בחרש שוטה וקטן חייב בארבעה דברים ופטור מן הבושת מפני שאין להן בושת ר' אומ' אומ' אני חרש יש לו בושת קטן אין לו בושת החובל שוטה פעמים יש לו בושת פעמים אין לו בושת סומא ר' יהודה או' אין לו בושת וחכמים אומ' יש לו בושת הלכה ידהחובל באשתו בין שחבל בה הוא בין שחבלו בה אחרים מוציאין מידו וילקח בהן קרקעות והוא אוכל פירות ר' יהודה בן בתירה אומ' בושת שבסתר לה שני חלקים ולו אחד בושת שבגלוי לו שני חלקים ולה אחד שלו נותנין

8

תוספתא מסכת חולין (צוקרמאנדל) פרק א

 שחיטתו פסולה שחט בה שנים או רוב שנים שחיטתו כשרה גוי ששחט ומירק ישראל שחיטה על ידיו שחיטתו כשרה שחט בה דבר שאינו עושה אותו טרפה וישראל בא וגומרה מותרת באכילה: הלכה גישראל וגוי שהיו אוחזין בסכין ושוחטין אפילו אחד מלמעלה ואחד מלמטה שחיטתן כשרה וכן סומא שיודע לשחוט שחיטתו כשרה קטן שיודע לשחוט שחיטתו כשרה: הלכה דלעולם שוחטין בין ביום ובין בלילה בין בספינה ובין בראש הגג: הלכה הבכל שוחטין אפילו בצור אפילו בזכוכית אפילו בקרומית של קנה בכל שוחטין בין בדבר המחובר בקרקע ובין בתלוש מן הקרקע בין שהעביר סכין על גבי צואר ובין שהעביר

9

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק א

 על השפחה ועל הנכרית אע"פ שחזרה שפחה ונשתחררה נכרית ונתגיירה אין להן כתובה רצה לקיים נותן כתובה מנה בוגרת ואילונית כתובתן מאתים נשאת בחזקת שהיא כשירה ונמצאת אילונית אין להן כתובה רצה לקיים נותן כתובה מנה הבא על החרשת ועל השוטה ועל הבוגרת ועל מוכת עץ אין להן טענת בתולים סומא ואילונית יש להן טענת בתולים סמכוס אמ' משם ר' מאיר סומה אין לה טענת בתולים הלכה דאמ' ר' יהודה ביהודה בראשונה היו מפשפשין את החופה ואת החתן ואת הכלה שלשה ימים קודם לחופה ובגליל לא נהגו כן ביהודה בראשונה היו מיחדי' את החתן ואת הכלה שעה אחת קודם

10

תוספתא מסכת מגילה (ליברמן) פרק ג

 אמן אם ענה הרי זה דרך בורות אין עונין אמן לא יתומה ולא קטופה בן עזיי אומ' העונה אמן יתומה יהיו בניו יתומי' קטופה יתקטפו חייו ארוכה יאריך ימים ושנים פוחח פורס על שמע ומתרגם רבן שמעון בן גמליאל אומ' יהא זהיר בעצמו שלא יתגלה הלכה כחסומא פורס על שמע ומתרגם ר' יהודה או' כל שלא ראה מאורות מימיו לא יפרוס על שמע אמרו לו הרבה דרשו במרכבה ולא ראו אותה מעולם הלכה כטכהן שיש בו מום בפניו בידיו וברגליו הרי זה לא ישא את כפיו שהעם מסתכלין בו ואם היה חבר עיר הרי זה מותר הלכה ל

1234567891011121314151617181920