סוכו

סוכו מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 226 מקורות עבור סוכו. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת אבות פרק א

 מסרוה לאנשי כנסת הגדולה הם אמרו שלשה דברים הוו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה:משנה ב[*] שמעון הצדיק היה משירי כנסת הגדולה הוא היה אומר על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים:משנה ג[*] אנטיגנוס איש סוכו קבל משמעון הצדיק הוא היה אומר אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס ויהי מורא שמים עליכם:משנה ד[*] יוסי בן יועזר איש צרדה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קבלו מהם יוסי בן יועזר אומר יהי ביתך בית ועד לחכמים והוי

2

משנה מסכת בבא קמא פרק י

 הגייס או מן הלסטים אם נתיאשו הבעלים הרי אלו שלו וכן נחיל של דבורים אם נתיאשו הבעלים הרי אלו שלו אמר ר' יוחנן בן ברוקה נאמנת אשה או קטן לומר מכאן יצא נחיל זה ומהלך בתוך שדה חבירו להציל את נחילו ואם הזיק משלם מה שהזיק אבל לא יקוץ את סוכו על מנת ליתן את הדמים רבי ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה אומר אף קוצץ ונותן את הדמים:משנה ג[*] המכיר כליו וספריו ביד אחר ויצא לו שם גניבה בעיר ישבע לו לוקח כמה נתן ויטול ואם לאו לא כל הימנו שאני אומר מכרן לאחר ולקחן זה הימנו:

3

תוספתא מסכת ברכות (ליברמן) פרק א

 עד שלא נכנס לגדולה והוא יהושע משנכנס לגדולה משה משה אברהם אברהם יעקב יעקב שמואל שמואל כולן לשון חיבה לשון זירוז הן הן עד שלא נדבר עמהן והן הן משנדבר עמהן הן הן עד שלא נכנסו לגדולה והן הן משנכנסו לגדולה הלכה טוכיוצא בו ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון וכי מה ראה הכת' להחזיר לה שם הראשון לפי שנ' כי על אפי ועל חמתי היתה לי העיר יכול אף עכשיו הרי היא באף ובחמה ת"ל ההר חמד אלהים לשבתו הרי היא בחמדה ובתאוה מלמד שכיפר לה חורבנה ומניין שאין השכינה חוזרת לתוכה עד שתעשה הר שנ' ויהי בשלם סוכו

4

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ה

 מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ה אנטיגנוס איש סוכו קבל משמעון הצדיק הוא היה אומר אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס ויהי מורא שמים עליכם כדי שיהיה שכרכם כפול לעתיד לבא: אנטיגנוס איש סוכו היו לו שני תלמידים שהיו שונין בדבריו והיו שונין לתלמידים ותלמידים לתלמידים. עמדו ודקדקו אחריהן ואמרו מה ראו אבותינו לומר דבר זה אפשר שיעשה פועל מלאכה כל היום ולא יטול שכרו ערבית. אלא אלו היו יודעין אבותינו שיש עולם אחר ויש תחיית המתים לא היו אומרים כך.

5

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק י

 מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק י אנטיגנוס איש סוכו קבל משמעון הצדיק הוא היה אומר אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס אלא היו כעבדים המשמשין את הרב על מנת שלא לקבל פרס ויהי מורא שמים עליכם ואתם (מי שקבלתם עליכם) [תקבלו עליהם] שכר כאלו עשיתם בעולם הזה ובעולם הבא: ב' תלמידים היו לו צדוק וביתוס וכיון ששמעו את הדבר הזה שנו לתלמידיהם. ותלמידיהן אמרו דבר מפי רבן ולא אמרו פירושו. אמרו להן אילו הייתם יודעים שתחיית המתים מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא היו אומרין כן. הלכו ופירשו להן ויצאו מהם שתי

6

בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נו

 יראה כשם שקרא אותו אברהם, שם אדם צדיק מתרעם, ואם קורא אני אותו שלם אברהם אדם צדיק מתרעם, אלא הריני קורא אותו ירושלים כמו שקראו שניהם יראה שלם ירושלים, ר' ברכיה בשם רבי חלבו אמר עד שהוא שלם עשה לו הקב"ה סוכה והיה מתפלל בתוכה שנאמר (תהלים עו) ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון, ומה היה אומר יהי רצון שאראה בבנין ביתי, ד"א מלמד שהראה לו הקב"ה בית המקדש חרב ובנוי חרב ובנוי, שנא' שם המקום ההוא ה' יראה הרי בנוי, היך מה דאת אמר (דברים טז) שלש פעמים בשנה יראה אשר יאמר היום בהר ה', הרי חרב, שנאמר (איכה ה)

7

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה נו

 אתו כשם שקרא אותו אברהם שם אדם צדיק מתרעם, ואם קורא אני אותו שלם כשם שקרא אותו שם אברהם אדם צדיק מתרעם, אלא הריני קוראו כמו שקראו אותו שניהם ירושלם יראה שלם, ר' ברכיה בשם ר' חלבו עד שהוא שלם עשה לו הקב"ה סוכה והיה מתפלל בתוכה הה"ד ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון (תהלים עו ג) ומה היה אומר יהי רצון שיראה בביניין בית המקדש, ד"א מלמד שהראה לו הקב"ה בית המקדש בנוי וחרב ובנוי ויקרא אברהם שם המקום ההוא י"י יראה הרי בנוי היך דאת אמר שלש פעמים בשנה יראה (דברים טז טז), אשר יאמר היום בהר הרי חרב

8

ויקרא רבה (וילנא) פרשת ויקרא פרשה א

 לשון מלוכה כמה דתימר (תלים /תהלים/ עב) וירד מים עד ים, וכתיב (מ"א =מלכים א'= ה) כי הוא רודה בכל עבר הנהר, אביגדור ר' הונא בר אחא אמר הרבה גודרין עמדו לישראל וזה היה אביהן של כולן, חבר שחיבר את הבנים לאביהן שבשמים, ד"א חבר שהעביר הפורעניות מלבא בעולם, אבי סוכו שהיה אביהן של נביאים שסוכים ברוח הקודש, רבי לוי אמר לשון ערבי הוא בערבי קורין לנביא סכיא, יקותיאל רבי לוי ורבי סימא אמר שעשה את הבנים מקוין לאביהם שבשמים, אבי זנוח, זה משה שהיה אב למזניחים שהזניחום מע"ז הה"ד (שמות לב) ויזר על פני המים וגו', (ד"ה שם /דברי

9

ויקרא רבה (מרגליות) פרשת ויקרא פרשה א

 ג). ורבנן אמ' על שום והיו עיני ולבי שם כל הימים (מ"א =מלכים א'= ט, ג).[ג] ר' סימון בש' ר' יהושע בן לוי ור' חמא אבוה דרבי הושעיה בש' ר' לא ניתן ספר דברי הימים אלא לידרש. ואשתו היהודיה ילדה את ירד אבי גדור ואת חבר אבי סוכו ואת יקותיאל אבי זנוח אלה בני בתיה בת פרעה אשר לקח מרד (דהי"א =דברי הימים א'= ד, יח). ואשתו היהודיה, זו יוכבד. וכי משבטו שליהודה היתה והלא מלוי היתה ולמה נקרא שמה היהודיה, על שום שהעמידה יהודים בעולם. ילדה את ירד, זה משה. ר' חננא בר פפא ור' סימון. ר' חננא

10

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת תצוה

 י) כדנא תאמרון להום אלהיא די שמיא וארקא לא עבדו יאבדו מארעא ומתחות שמיא אלה, עושה ארץ בכחו מכין תבל בחכמתו, וכן יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם (תהלים קד) אותה שעה ברכי נפשי את ה' הללויה, ואתה פותר את כלן כדעת הזה תילי תילים של פסוקים, ויהי בשלם סוכו וגו' שמה שבר רשפי קשת מגן וחרב ומלחמה סלה, נודע ביהודה אלהים (שם /תהלים/ עו) הוי כל זמן שנפרע מן הרשעים שמו מתגדל בעולם, ואתה מרום לעולם ה', מלך ב"ו כשהוא דן ומזכה מקלסין אותו וכשהוא מחייב אין מקלסין אותו אבל הקב"ה בטובו קלוסו עולה ברוך הטוב והמטיב וברעה

1234567891011121314151617181920