סוטה

סוטה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 12315 מקורות עבור סוטה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת יומא פרק ג

 קטין עשה שנים עשר דד לכיור שלא היו לו אלא שנים ואף הוא עשה מוכני לכיור שלא יהיו מימיו נפסלין בלינה מונבז המלך היה עושה כל ידות הכלים של יום הכפורים של זהב הילני אמו עשתה נברשת של זהב על פתחו של היכל ואף היא עשתה טבלא של זהב שפרשת סוטה כתובה עליה נקנור נעשו נסים לדלתותיו והיו מזכירין אותו לשבח:משנה יא[*] ואלו לגנאי של בית גרמו לא רצו ללמד על מעשה לחם הפנים של בית אבטינס לא רצו ללמד על מעשה הקטורת הגרוס בן לוי היה יודע פרק בשיר ולא רצה ללמד בן קמצר לא רצה ללמד על

2

משנה מסכת מגילה פרק ב

 יום כנגד יום לא תטבול עד שתנץ החמה וכולן שעשו משעלה עמוד השחר כשר:משנה ה[*] כל היום כשר לקריאת המגילה ולקריאת ההלל ולתקיעת שופר ולנטילת לולב ולתפלת המוספין ולמוספין ולוידוי הפרים ולוידוי המעשר ולוידוי יום הכפורים לסמיכה לשחיטה לתנופה להגשה לקמיצה ולהקטרה למליקה ולקבלה ולהזייה ולהשקיית סוטה ולעריפת העגלה ולטהרת המצורע:משנה ו[*] כל הלילה כשר לקצירת העומר ולהקטר חלבים ואיברים זה הכלל דבר שמצותו ביום כשר כל היום דבר שמצותו בלילה כשר כל הלילה:

3

משנה מסכת סוטה פרק א

 

4

משנה מסכת סוטה פרק ב

 

5

משנה מסכת סוטה פרק ג

 רבי שמעון אומר מקריב את מנחתה ואחר כך היה משקה שנאמר (במדבר ה') ואחר ישקה את האשה את המים אם השקה ואחר כך הקריב את מנחתה כשרה:משנה געד שלא נמחקה המגילה אמרה איני שותה מגילתה נגנזת ומנחתה מתפזרת על הדשן ואין מגילתה כשרה להשקות בה סוטה אחרת נמחקה המגילה ואמרה טמאה אני המים נשפכין ומנחתה מתפזרת על הדשן נמחקה המגילה ואמרה איני שותה מערערים אותה ומשקין אותה בעל כרחה:משנה ד[*] אינה מספקת לשתות עד שפניה מוריקות ועיניה בולטות והיא מתמלאת גידין והם אומרים הוציאוה הוציאוה שלא תטמא העזרה אם יש לה זכות היתה תולה לה יש זכות

6

משנה מסכת סוטה פרק ד

 

7

משנה מסכת סוטה פרק ה

 

8

משנה מסכת סוטה פרק ו

 

9

משנה מסכת סוטה פרק ז

 משנה מסכת סוטה פרק זמשנה א[*] אלו נאמרין בכל לשון פרשת סוטה ווידוי מעשר קריאת שמע ותפלה וברכת המזון ושבועת העדות ושבועת הפקדון:משנה ב[*] ואלו נאמרין בלשון הקודש מקרא בכורים וחליצה ברכות וקללות ברכת כהנים וברכת כהן גדול ופרשת המלך ופרשת עגלה ערופה ומשוח מלחמה בשעה שמדבר אל העם:משנה גמקרא בכורים כיצד (דברים כ"ו) וענית ואמרת לפני ה' אלהיך ולהלן הוא אומר (שם כ"ז) וענו הלוים ואמרו מה ענייה האמורה להלן בלשון הקדש אף כאן בלשון הקדש:משנה דחליצה כיצד (שם כ"ה) וענתה ואמרה ולהלן הוא אומר וענו הלוים ואמרו מה ענייה האמורה להלן בלשון

10

משנה מסכת סוטה פרק ח

 

1234567891011121314151617181920