סדר רב עמרם גאון (הרפנס) סדר תענית

סדר רב עמרם גאון (הרפנס) סדר תענית

  

סדר תענית
ואלו ימים שמתענין בהם מן התורה כל מי שמתענה בהם לא יאכל ולא ישתה עד הערב.
באחד בניסן מתו בני אהרן +ויקרא י', ב'+.
בעשרה בו מתה מרים הנביאה ונסתלקה הבאר.
בששה ועשרים בו מת יהושע בן נון.
בעשרה באייר מת עלי הכהן ושני בניו ונשבה ארון הברית.
בעשרים ושמנה בו מת שמואל הנביא וספדו עליו כל ישראל.
בעשרים ושלשה בסיון בטלו מביאי הקרבנות מלעלות לירושלים בימי ירבעם בן נבט.
בעשרים וחמשה בו נהרג רבן שמעון בן גמליאל ור' ישמעאל בן אלישע ור' חנינא סגן הכהנים. ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.