סדום

סדום מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 2412 מקורות עבור סדום. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת אבות פרק ה

 שביעית ובמוצאי החג שבכל שנה ושנה ברביעית מפני מעשר עני שבשלישית בשביעית מפני מעשר עני שבששית ובמוצאי שביעית מפני פירות שביעית ובמוצאי החג שבכל שנה ושנה מפני גזל מתנות עניים:משנה י[*] ארבע מדות באדם האומר שלי שלי ושלך שלך זו מדה בינונית ויש אומרים זו מדת סדום שלי שלך ושלך שלי עם הארץ שלי שלך ושלך שלך חסיד שלי שלי ושלך שלי רשע:משנה יא[*] ארבע מדות בדעות נוח לכעוס ונוח לרצות יצא שכרו בהפסדו קשה לכעוס וקשה לרצות יצא הפסדו בשכרו קשה לכעוס ונוח לרצות חסיד נוח לכעוס וקשה לרצות רשע:משנה יב[*] ארבע מדות בתלמידים מהר לשמוע

2

משנה מסכת סנהדרין פרק י

 אין להם חלק לעולם הבא ואין עומדין בדין שנאמר (בראשית ו') לא ידון רוחי באדם לעולם לא דין ולא רוח דור הפלגה אין להם חלק לעולם הבא שנאמר (שם בראשית י"א) ויפץ ה' אותם משם על פני כל הארץ ויפץ ה' אותם בעולם הזה ומשם הפיצם ה' לעולם הבא אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבא שנאמר (שם /בראשית/ י"ג) ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאד רעים בעולם הזה וחטאים לעולם הבא אבל עומדין בדין רבי נחמיה אומר אלו ואלו אין עומדין בדין שנאמר (תהלים א') על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים על כן לא יקומו רשעים

3

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ג

 שהשפיע להם שנ' ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים ויהי בנסעם מקדם וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם ואין ישיבה אלא אכילה ושתייה שנ' וישב העם לאכל ושתה היא גרמה להם ויאמרו הבה נבנה לנו עיר וגו' מהו אומ' ויפץ ה' אותם וגו' הלכה יאאנשי סדום לא נתגאו לפני המקום אלא מתוך הטובה שהשפיע להם שנ' ארץ ממנה יצא לחם וגו' מקום ספיר אבניה וגו' נתיב לא ידעו עיט וגו' לא הדריכוהו וגו' הלכה יבאנשי סדום אמרו הואיל ומזון יוצא מארצנו וכסף וזהב יוצא מארצנו ואבנים טובות ומרגליות יוצאות מארצנו אין אנו צריכין שיבאו בני אדם עלינו

4

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ד

 ירך תחלה ואחר כך בטן שנ' והשקה את המים הלכה יאוכן אתה מוצא באנשי מבול אדם התחיל בעבירה תחילה שנ' וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ אף הן לקו תחלה והשאר לא פלטו שנ' וימח את כל היקום וגו' הלכה יבקטני סדום הן התחילו בעבירה תחלה שנ' טרם ישכבו ואנשי סדום וגו' אף הן לקו תחלה והשאר לא פלטו שנ' ואת האנשים אשר פתח הבית הכו וגו' פרעה התחיל בעביר' תחלה שנ' ויקם מלך חדש על מצרים הוא לקה תחלה והשאר לא פלטו שנ' ובכה ובעמך וגו' הלכה יגמרגלים הן התחילו בעבירה תחלה שנ' ויוציאו דבת

5

תוספתא מסכת סוכה (ליברמן) פרק ג

 יעברנו בספינה גדולה אבל יעברנו בבורני גדולה ת"ל וצי אדיר לא יעברנו ואומ' ביום ההוא יצאו מים מירושלם הלכה טיכול יתערבו במי מעיינות אחרות ת"ל ביום ההוא יהיה מקור נפתח וג' מקור אחד הוא לחטאת ולנדה לאן הולכין לים הגדול לימה של טבריה ולימה של סדום כדי לרפות את מימן שנ' ויאמר אלי המים האלה יוצאין אל הגלילה הקדמונה וירדו אל הערבה ובאו הימה אל הימה המוצאים ונרפאו המים המים האלה יוצאין אל הגלילה הקדמונה זה ימה של סדום וירדו אל הערבה זה ימה של טבריה ובאו הימה אל הימה המוצאים ונרפאו המים זה הים הגדול ואומ' והיה כל

6

תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק יג

 רוחן של רשעים קשה להן יותר מן הכל שנ' רוחם אש תאכלם: הלכה זדור המגדל אין להם חלק לעולם הבא ואינן חיין לעולם הבא שנ' ויפץ י"י אותם משם על פני כל הארץ בעולם הזה ויחדלו לבנות העיר בעולם הבא: הלכה חאנשי סדום אין להם חלק לעולם הבא ואינן חיין לעולם הבא שנ' ואנשי סדום רעים וחטאים בעולם הזה לי"י מאד בעולם הבא דבר אחר רעים איש על חבירו וחטאים בגילוי עריות לי"י בעבודה זרה מאד בשפיכות דמים: הלכה טמרגלים אין להם חלק לעולם הבא שנ' וכל מנאצי לא יראוה קרח ועדתו אין להם חלק לעולם הבא

7

תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק יב

 הלכה יגשותין מי זבלים מי דקלים וכוס עיקרין ומדיח בהן פניו ידיו ורגליו לא ידיח בהן את הסנדל ר' יוחנן הסנדלר מתיר רבן שמעון בן גמליאל או' האשה רוחצת בנה ביין אע"פ שמתכונת לרפואה רוחץ אדם במי טבריא ובים הגדול אבל לא במי המשרה ולא בימה של סדום אימתי בזמן שמתכוין לרפואה אם לעלות מטומאה לטהרה הרי זה מותר הלכה ידלא יתן מים על גבי ספוג ויתן על גבי מכתו אבל נותן הוא על גבי רגליו והן יורדין לספוג נותן אדם מוך יבש וספוג יבש על גבי מכתו אבל לא גמי יבש ולא כתותין יבשין על גבי מכתו

8

תוספתא מסכת תענית (ליברמן) פרק ב

 קדרון אנו מתפללין שלא ירדו גשמים אבל בטוחין שאין המקום מביא מבול לעולם שנ' ולא יהיה עוד מבול וגו' ואומ' כי מי נח זאת לי אשר נשבעתי וגו' ר' מאיר או' מבול של מים אין אבל מבול של אש ושל גפרית כדרך שהביא על הסדומים יש שנ' וה' המטיר על סדום וגו' ר' יהודה אומר מבול של כל בשר אין אבל מבול של יחידים יש כיצד נפל לים ומת טבעה ספינתו בים ומת הרי הוא מבולו ר' יוסה או' מבול של כל דבר אין אבל מבול של דבר לאומות העולם לימות המשיח יש שנ' ואקח את מקלי את נועם ואגדע

9

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק יב

 שנאמר וקרא זה אל זה ואמר (ישעיה ו' ג'): אוהב את הבריות כיצד מלמד שיהא אדם אוהב את הבריות ולא יהא שונא את הבריות שכן מצינו באנשי דור הפלגה שמתוך [שהיו] אוהבין זה את זה לא רצה הקב"ה לאבדן מן העולם אלא פזרם בארבע רוחות העולם. אבל אנשי סדום מתוך שהיו שונאין זה את זה אבדם הקב"ה מן העולם הזה ומן העולם הבא שנאמר ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאד (בראשית י"ג י"ג). [רעים זה עם זה]. וחטאים זה גלוי עריות. לה' זה חילול השם. מאד שמתכוונין וחוטאים. הא למדת מתוך ששונאין זה את זה אבדן הקב"ה מן העולם הזה

10

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק לו

 מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק לו אנשי סדום לא חיין ולא נדונין שנאמר ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאד (שם י"ג י"ג). רעים זה עם זה. וחטאים בגילוי עריות. לה' זה חילול השם. מאוד שהיו מתכוונין לעבירות דברי רבי אליעזר. רבי יהושע אומר באין הן לדין שנאמר על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים (תהלים א' ה') בעדת צדיקים אינן עומדין אבל עומדין הן בעדת רשעים. רבי נחמיה אומר אפילו בעדת רשעים אינן באים שנאמר יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם (שם ק"ד ל"ה): קטנים בני רשעה לא חיין ולא נידונים שנאמר כי

1234567891011121314151617181920