סבלונות

סבלונות מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 901 מקורות עבור סבלונות. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת בבא בתרא פרק ט

 משנה ד[*] האחין השותפין שנפל אחד מהן לאומנות נפל לאמצע חלה ונתרפא נתרפא משל עצמו האחין שעשו מקצתן שושבינות בחיי האב חזרה שושבינות חזרה לאמצע שהשושבינות נגבית בבית דין אבל השולח לחבירו כדי יין וכדי שמן אין נגבין בבית דין מפני שהן גמילות חסדים:משנה ה[*] השולח סבלונות לבית חמיו שלח שם מאה מנה ואכל שם סעודת חתן אפילו בדינר אינן נגבין לא אכל שם סעודת חתן הרי אלו נגבין שלח סבלונות מרובין שיחזרו עמה לבית בעלה הרי אלו נגבין סבלונות מועטין שתשתמש בהן בבית אביה אינן נגבין:משנה ו[*] שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים ושייר קרקע כל שהוא

2

משנה מסכת קידושין פרק ב

 ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה על מנת שאין עליה מומין ונמצאו בה מומין אינה מקודשת כנסה סתם ונמצאו בה מומין תצא שלא בכתובה כל המומין הפוסלים בכהנים פוסלים בנשים:משנה ו[*] המקדש שתי נשים בשוה פרוטה או אשה אחת בפחות משוה פרוטה אף על פי ששלח סבלונות לאחר מכאן אינה מקודשת שמחמת קדושין הראשונים שלח וכן קטן שקידש:משנה ז[*] המקדש אשה ובתה או אשה ואחותה כאחת אינן מקודשות ומעשה בחמש נשים ובהן שתי אחיות וליקט אחד כלכלה של תאנים ושלהם היתה ושל שביעית היתה ואמר הרי כולכם מקודשות לי בכלכלה זו וקבלה אחת מהן על ידי כולן ואמרו

3

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק י

 עמו בפומבי אף אני אעשה עמך בפומבי עשה עמו בפומבי בבתולה ומבקש שיעשה עמו באלמנה יכול לומ' לו כדרך שעשית עמי כך אני עושה עמך בבתולה עשה עמו שושבינות באשה אחת ומבקש שיעשה עמו בשתי נשים יכול לומר לכשתשא אשה אחרת אביא לך בשנייה הלכה יהשולח סבלונות לבית חמיו ואכל שם שבועי בנים או דברים אחרים מה שאכלו אכלו והסבלונות קיימות במקומן השולח סבלונות לבית חמיו דברים שדרכן לישתמש להן בבית חמיה אין צריכה להחזיר בידה ושאין דרכן לישתמש בהן בבית חמיה צריכה להחזיר בידה מיתה דברים שדרכן לישתמש בהן בחייה אין האב צריך להחזיר ושאין דרכן להשתמש בהן

4

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ז

 סוף שמתמנה פרנס על הצבור ומזכה את הרבים וזוכה לעצמו ומשלם כל מה שבידו שנ' ונמצא ישלם שבעתים וגו' הלכה ידגנב ונתן לאחר וטבח גנב ונתן לאחר ומכר גנב ונתן לאחר והחליף גנב והקדיש גנב ונתן במתנה גנב ונתן בהקפה גנב ופרע את חובו גנב ושלח סבלונות לבית חמיו משלם תשלומי ארבעה וחמשה הלכה טוהגונב את הקיטעת ואת החיגרת ואת הסומה הגונב של שותפין משלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה השותפין שגנבו משלמין תשלומי כפל ופטורין מתשלומי ארבעה וחמשה הלכה טזהגונב טריפה ומכרה משלם תשלומי ארבעה וחמשה כלאים ומכרן משלם תשלומי ארבעה וחמשה דברי ר' מאיר וחכמים

5

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק י

 אלא תעבר צורתו ויצא לבית השריפה הלכה יטמצורע שהביא חטאתו קודם לאשמו לא יהא ממרס בדמה עד שיביא אשמה אלא תעבר צורתה ותצא לבית השריפה הלכה כגזל והחליף גזל והקדיש גזל ונתן במתנה גזל ונתן בהקפה גזל ופרע את חובו גזל ושלח סבלונות לבית חמיו הרי זה חייב המקבל הימנו הרי זה פטור הלכה כאהגוזל ומאכיל לבנו ובתו הקטנים לעבדו ושפחתו הכנעניים פטורין מלשלם הניח להן אביהן דבר שיש בו אחריות חייבין לשלם לבנו ובתו הגדולים לעבדו ושפחתו העבריים חייבין לשלם ואם אמרו גדולים אין אנו יודעין מה חשבון עשה עמכם אבא פטורין מלשלם הלכה כבאין

6

תוספתא מסכת קידושין (ליברמן) פרק ד

 והלך וקדשה לעצמו מקודשת לשיני הלכה גמעכשיו לאחר שלשים ובא אחר וקידשה בתוך שלשים יום מקודשת לשיני כיצד יעשו אחד נותן גט ואחד כונס אם היו שני אחים נפסלה מזה ומזה הלכה דהמקדש בטעות ובפחות משוה פרוטה וכן קטן שקידש אע"פ ששלח סבלונות לאחר מיכן אינה מקודשת שמחמת קדושין הראשו' שלח ואם בעל קנה ר' שמעון בן יהודה אומ' משם ר' שמעון אע"פ שבעל לא קנה שלא היתה בעילה אלא מחמת קדושין הראשונים הלכה ההמקדש בגזילה ובפקדון או שחטף ממנה סלע וקידשה בה הרי זו מקודשת אמ' לה התקדשי לי בסלע שיש בידך אינה מקודשת כיצד יעשה

7

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא בתרא פרק ט

 ליחיד דינו. אמר ידע הוה רבי יוחנן דהוא איתא כשירה בגין כן גלי לה. בעלה בעי הן דקצץ והיא בעייה הן דלא קצץ למאן שמעין לא לבעלה. אמר ר' מתנייה הדא דתימר בהוא דלית דיניה עימיה ברם בהוא דאית דיניה עימיה א"ל מילתא:הלכה המתני' השולח סבלונות לבית חמיו שילח שם מאה מנה ואכל שם סעודת חתן אפילו בדינר אינן ניגבין לא אכל שם סעודת חתן הרי אילו נגבין שילח סבלונות מרובין כדי שיבואו עמה לבית בעלה הרי אילו נגבין סבלונות ממועטין כדי שתשתמש בהן והיא בבית אביה אינן נגבין: גמ' חד בר נש שילח לארוסתו סבלונות מרובין אמרו

8

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת קידושין פרק ב

 לך שהיא כן. הרי זקן הרי נויי באיש ומום באשה ולא תנינן יתר עליהם באשה זקן. הרי דדים הרי נויי באשה ומום באיש ולא תנינתה יתר עליהם באיש דדים:הלכה המתני' המקדש שתי נשים בשוה פרוטה או אשה אחת בפחות משוה פרוטה אף על פי ששילח סבלונות לאחר מיכן אינה מקודשת שמחמת קידושין הראשונים שילח וכן קטן שקידש: גמ' תני וכולן שבעלו קנו. ר' שמעון ברבי יהודה אומר משום רבי שמעון וכולן שבעלו לא קנו שלא היתה בעילתו אלא לשום קידושין הראשונים אם קנו רבי חייה בשם רבי יוחנן קנו לחומרין. רבי חייה בשם רבי יוחנן כל תניי שהוא

9

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת ויצא

 וירא ה' כי שנואה לאה.[ל, כב] ויזכור אלהים את רחל.(ו) ילמדנו רבינו הרואה אדם נאה כיצד הוא מברך, כך שנו רבותינו הרואה בריות טובות ואילנות טובות אומר ברוך שככה לו בעולמו אין לך נאה מן רחל ובשביל נויה בקש יעקב לישא אותה והיה משלח סבלונות ליתנם לרחל ולבן נותנן ללאה והיתה רחל שותקת, א"ר שמעון בן גמליאל כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה, רחל תפשה בשתיקה עמדה זרעה בשתיקה ראתה סבלונותיה ביד אחותה ושתקה, בנימין בנה האבן שלו מן האפוד ישפה יודע במכירת יוסף ושותק וזהו ישפה יש לו פה ושותק, שאול בן

10

מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה - בראשית אות קלו

 מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה - בראשית אות קלודף פ"ז, ע"א (לבר' ל', כ"ב). ילמדנו רבנו: הרואה אדם נאה כיצד הוא מברך. כך שנו רבותינו: הרואה בריות טובות וכו', ואין לך נאה מרחל, ובשביל יפיה בקש יעקב לישא אותה, והיה משלח סבלונות ליתנם לרחל, ולבן נותנם ללאה, והיתה רואה סבלונותיה ביד אחותה ושותקת. א"ר גדולה השתיקה שבזכות השתיקה נפקדה רחל. א"ל הב"ה: שתקת, חייך שבזכות אותה שתיקה אני זוכרך, שנ' ויזכר אלהים את רחל. ילמדנו.

1234567891011121314151617181920