סאה

סאה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5897 מקורות עבור סאה. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

תוספתא מסכת שקלים (ליברמן) פרק א

 שלוחי בית דין יוצאין ומתקינין את הדרכים ואת הרחובות שחולחלו בימות הגשמים פרק למועד סמך לעולי רגלים כדי שיהו מותקנין בשלשה רגלים אילו הלכה בבחמשה עשר בו שלוחי בית דין יוצאין וחופרין בורות שיחין ומערות ומתקנין את המקוות ואת אמת המים כל מקוה שיש בו ארבעים סאה כשר להקוות עליו ושאין בו ארבעים סאה ממשיכין לו אמת המים ומשלימין לו ארבעים סאה כדי שיהא כשר להקוות עליו הלכה גבחמשה עשר בו שלוחי בית דין יוצאין ומפקירין את הכלאים שהפקר בית דין הפקר ופטור מן המעשרות מצא כלאים בכרם מותר משום גזל ופטור מן המעשרו' בשדה אסור משום גזל

62

תוספתא מסכת תענית (ליברמן) פרק א

 משיבן הן ביום צומכם וגו' הן לריב ומצה תצומו וגו' הכזה יהיה צום אבחרהו יום ענות אדם וגו' אלא אי זהו צום שאני רוצה בו פתח חרצובות רשע אם היה שרץ בידו של אחד אפי' טובל בשילוח ובכל מימי בראשית אינו טוהיר לעולם השליך שרץ מידו עלתה לו טבילה בארבעים סאה וכן הוא אומ' ומודה ועוזב ירוחם ואו' נשא לבבינו אל כפים וגו' הלכה טאו' לפניהן עשרים וארבע ברכות שמונה עשרה שבכל יום ושש היה מוסיף הלכה ישביעית סמכוס או' משפיל הרמים היא ברכת המינין היכן אומ' בין גואל לרופא חולים עונין אמן על כל ברכה וברכה תוקעין

63

תוספתא מסכת תרומות (ליברמן) פרק ה

 ומחשב כמות שלמוד היה צריך להפריש בעשר ובחמש עשרה חביות של יין מעלה את הראשונה ואו' הרי זו תרומה ואת השנייה או' הרי זו תרומה דברי רבן שמעון בן גמליאל ר' או' מעלה כולן לגב הבור ואו' הרי זו תרומה הלכה במי שהיו פירותיו במגורה נותן סאה לבן לוי וסאה לעני מפריש שמונה סאין ואוכלן בין שהיתה אותה סאה קיימת בין שלא היתה אותה סאה קיימת מפריש עליה ואוכל דברי ר' מאיר וחכמים או' אם היתה אותה סאה קיימת מפריש עליה והולך ואם לאו אין מפריש אלא לפי חשבון הלכה גשיעור תרומה בית שמיי או' עין יפה משלשים

64

תוספתא מסכת תרומות (ליברמן) פרק ו

 תוספתא מסכת תרומות (ליברמן) פרק ו הלכה אסאה תרומה שנפלה לפחות ממאה חולין הרי זה אילו מדומעין אין חייבין עליהן קרן וחומש ואין משלמין מהן קרן וחומש ממקום אחר אלא לפי חשבון סאה תרומה שנפלה למאה והגביהה אם היו של טבל עושין אותן תרומה ומעשרות על מקום אחר או קורא שם לתרומת מעשר שבהן אם היו של מעשר טבל עושה אותן תרומה ומעשרות על מקום אחר או קורא שם לתרומת מעשר שבהן אם היו של מעשר שני מחללן על המעות בדמי תרומה חוץ מדמי תרומה שבהן אם היו של חדש ימתין עד שיבוא הפסח ויתננו לכהן הלכה בסאה

65

תוספתא מסכת תרומות (ליברמן) פרק ז

 ידמים מגולין לא ישפכם ברשו' הרבים ולא יגבל בהן את הטיט ולא ישקה מהן (את) גוי ולא בהמת אחרים אבל משקה הוא בהמת עצמו מים מגולין לא ירבץ בהן את הבית ולא ירחץ פניו ידיו ורגליו אחרים או' לא אמרו אלא בזמן שיש בו סרטה וכמה הן בקרקעות ארבעים סאה אחרים או' סאתים בין מכונסין בין מפוזרין ר' נחמיה או' כדי שתהא חבית של שועין מתמלא מהן מעין כל זמן שהוא מושך אין בו משום גלוי אמ' ר' ישמעאל בי ר' יוחנן בן ברוקה מעשה שהלך ר' יוחנן בן ברוקה אצל ר' יוחנן בן נורי לבית שערים ומצא גבי

66

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק יב

 יחמוד איש את ארצך בעלותך לראות פני ה' אלהיך (שם ל"ד כ"ד): הוא היה אומר אם אני כאן הכל כאן. אם אני לית כאן מאן כאן. הופכה והפוך בה דכולא בה ולכולהון לפום צערא אגרא: מעשה בהלל הזקן שהיה מהלך בדרך ופגע בני אדם שמביאין חטין. אמר להם סאה בכמה. אמרו בשני דינרין. ופגע באחרים אמר להם סאה בכמה. אמרו לו בשלשה דינרין. אמר להם והלא ראשונים אמרו בשנים. אמרו לו בבלאה טפשאה אי אתה יודע שלפום צערא אגרא. אמר להם שוטים וריקים על שאני אומר לכם אתם מחזירין לי כך. מה עשה להם הלל הזקן החזירן למוטב: אף הוא

67

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק יח

 אגדות שמע ממנו אגדות נמצא זה שומעו מכל מקום. הלמד מרבנות הרבה דבר שנחלוהו בהלכות שמע ממנו הלכות דבר שנחלוהו במדרש ישמיענו מדרש שמע ממנו אגדות דבר שנחלוהו אגדות שמע ממנו הלכות נמצא זה לא שומעו לא שומעו בכל מקום. הלמד מרב אחד למה הוא דומה למי שהיה לו בבית סאה זרע חטים במקום אחד ושעורים במקום אחר נמצאת זו מלאה ברכות. הלמד (מרבנות) [מרבנים] הרבה למה הוא דומה למי שהיה לו כבית כור זרע חטים ושעורים במקום אחד (ותאנים) וגפנים וזיתים ותאנים במקום אחר נמצא זה (מפחד) [מפוזר] בכל העולם. עליהם הוא אומר אשרי אדם שומע לי לשקוד על

68

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא בתרא פרק ו

 באחריותו. מהו נותן לו דמי זרעו ויש אומרים נותן לו דמי יציאותיו. הכא מקבל עליו ברם תמן ימעט הכא ובלבד טנופת ברם תמן מין הכא ובלבד כדרך מגעו ברם תמן ובלבד כדרך משואו. הכא ר"ש מודה ברם תמן ר"ש אומר שני מינין הן ואין מצטרפין. רבי חייה בר בא שאל סאה חיטין שנפלה לתוך מאה של שעורין כהן וישראל מהו שיחלקו את השבח ר' יצחק בר טבליי שאל סאה תרומה שנפלה לתוך מאה של חולין מוכר ולוקח מהו שיחלקו את השאר. א"ר בון בר חייה נישמעינה מהדא הבורר צרורות מתוך כרייו של חבירו חייב לשפות לו. ר' בון בר כהנא

69

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא מציעא פרק ו

 ר' הונא אם יש בנבילה כדי ליקח גיידור קטן אין חייב להעמיד לו חמור אחר ואם לאו חייב להעמיד לו חמור אחר:הלכה דמתני' השוכר את החמור להביא חיטין והביא שעורין תבואה והביא תבן חייב כמה יוסיף על משואו ויהא חייב סומכוס אומר משום רבי מאיר סאה לגמל ושלשת קבין לחמור:[דף כז עמוד א] גמ' תני כמה יוסיף על משאו ויהא חייב סומכוס אומר משום ר' מאיר סאה לגמל ושלשה קבין לחמור. קב לכתף ושלשה סאין לעגלה. וספינה לפי מה שהיא. שיירה שנפל עליה גייס מחשבין לפי ממון ולא לפי נפשות שלחו לפניהן תריי מחשבין לפי נפשות. אין

70

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא מציעא פרק ט

 או שדה בית האילן זו יבש המעיין ונקצץ האילן מנכה לו מחכירו: גמ' א"ר יצחק בשיבש כל המעיין ברם אין הוה עמוק תרתין קומין ואת עביד שלשה קומין עמוק. יכלין מימר ליה לעי ביה והוא סגי: נקצץ האילן. א"ר יצחק בשנקצץ כל האילן אבל אם נשתייר בו ממטע עשרה לבית סאה. יכיל מימר ליה בקדמיתא הוו דחשין ולא הוו עבדין סגין. ברם כדון הינון דלילין ועבדין סגין:הלכה ג[דף לב עמוד ב] מתני' המקבל שדה מחבירו אם משזכה בה הבירה שמין אותה כמה היא ראויה לעשות ונותנין לו שהוא כותב לו אם אוביר ולא אעביד אישלם במיטבא: גמ' א"ר

1234567891011121314151617181920