סאה

סאה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5897 מקורות עבור סאה. להלן תוצאות 41 - 50

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


41

תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ג

 דברים שדרכן למדד בדקה ומדדן בגסה משפיעה ומוכרן דמיי אם מדדן בדקה הרי זה חייב ר' נחמיה או' הנמכר בדקה הרי הוא כדקה בגסה הרי הוא כגסה הלכה יבר' ישמעאל בי ר' יוחנן בן ברוקה או' הנמכר בדקה הרי זה חייב אפי' לא מכר לו אלא סאה ורובע צריך לעשר את הרובע רבן שמעון בן גמליאל או' משם ר' יוסה (קליעה של שום וסלי) [סלי] תאנים וסלי ענבים וקופות של ירק לימין במדה גסה מלימין ולמטה במדה דקה ובלח הין במדה גסה מהין ולמטה במדה דקה וכן היה רבן שמעון בן גמליאל או' משם רבי יסה קליעה של שום

42

תוספתא מסכת כלאים (ליברמן) פרק א

 ביצים בין על גבי חילת ובין על גבי אמת המים פטור הלכה טוהזורע והמנכש והמנפח עובר בלא תעשה ר' עקיבא או' אף המקיים עובר בלא תעשה וזורעים זרעים וזרעוני אילן כאחד הזורע חרצנים עם החטים הרי זה לוקה את הארבעים הלכה טזכל סאה שיש בה רובע ממין אחר ימעט במי דברים אמורים בדברים הנופלים שלשת וארבעת קבין לבית סאה באמת זרעוני גנה מצטרפין אחד מעשרים וארבעה בנופל למינו בין שנפל לתוך אחרים ובין שנפלו אחרים לתוכו היתה שדהו זרועה חטין ונמלך לזרעה שעורים לא יזרע עד שייפך לא הפך ימתין עד שתתליע עד כמה היא מתלעת עד מקום

43

תוספתא מסכת כלים (בבא מציעא) (צוקרמאנדל) פרק ב

 על פי שמחזירן ושוקל בהן טהורין ייחוד מהן חצאי ליטרי שלישי ליטרין רביעי ליטרין טמאין: הלכה יזואלו הן גולמי כלי עץ שהן טמאין כל שהוא עתיד לשוף לגרר כרבב ליטול בטינס היו מחוסרין כן הוגן אוזן ויד טמאין מחוסרין חטיטה טהורין: הלכה יחסאה שהוא עתיד לגור מלמטה טמאה מלמעלה טהורה רבן שמעון בן גמליאל אומר כלי עץ אין מקבלין טומאה עד שתיגמר מלאכתה וסאה משיקשה בה את המשוחות: הלכה יטכל גולמי כלי עץ טמאים חוץ משל פרשע מפני שהם מחוסרים שליקה ר' יהודה אומר העושה כלים מגרפות של זית טהורין מפני שהן מחוסרים שליקה וממירים את מה

44

תוספתא מסכת כלים (בבא מציעא) (צוקרמאנדל) פרק יא

 וחכמים אומרים עד שיעשה בה מעשה יתר על כן שנסדקה אפי' זבין וזבות נדות ויולדות יושבות ושוכבות טהורה נפחתה במוצאי רמונים טהורה מכלל טומאה חישב עליה ר' עקיבא מטמא וחכמים מטהרין עד שיקצע אמר ר' יוסי מעשה שהביא מכפר עדים לפני רבן גמליאל יותר מששים ערבות והיה משערן גדולה לסאה סאה והקטנה שני לוגין וקרובין דברים של סאה סאה מחזקת תשעה קבין: הלכה גערבה הפיסינות שמשני לוגין ועד תשעה קבין בית שמאי אומרים מדרס ובית הלל אומר טמא מת והחמת בית שמאי אומרים מלאה ועומדת ובית הלל אומרים מלאה וצרורה ר' יוסי בר' יהודה אומר חלוף הן הדברים: הלכה

45

תוספתא מסכת כלים (בבא קמא) (צוקרמאנדל) פרק ב

 ככלי חרש לכל דבר ר' שמעון בן אלעזר אומר בלשון אחרת בית שמאי אומרים מטמאין כחצי כלי ומטמאין ככלי שלם ובית הלל אומרים כלי נתר הרי הן ככלי חרש לכל דבר: הלכה ביושבין של מסומכין שיעורן בכדי סיכת קטן ועד לג לג וכלמטה הימנה מלג ועד סאה ברביעית סאה וכלמטה הימנו מסאה ועד סאתים בחצי לג סאתים וכלמטה הימנו מסאתים ועד שלש ועד חמש סאין בלג חמש וכלמטה מהן ר' עקיבא אומר מלחמיות ועד חצבים גדולים בלג מכאן ואילך בלג נשתקעו דברים ולא נאמרו עכשיו ר' נחמיה ור' אליעזר בן יעקב אמרו חצבים גדולים שיעורן בשני לגין הפכין והגלילין

46

תוספתא מסכת מנחות (צוקרמאנדל) פרק יב

 מנחת פרים אילים וכבשים ואין מערבין מנחת פרים אלים וכבשים זה בזה אמרו לי אם לאו אמור אתה: הלכה טאמרתי להם תלמוד לומר סולת בלולה בשמן מנחה ששולט בה לבוללה אמרו לי בששים שולט בששים ואחד אינו שולט אמרתי להם כל השעורים שבתורה קצובין הן בארבעים סאה הוא טובל בארבעים סאה חסר קורטוב אינו יכול לטבול בהן כביצה מטמא טומאת אוכלין חסר אפילו שומשום אין מטמא טומאת אוכלין שלשה על שלשה טמא מדרס שלשה על שלשה חסר נימא אחת אין מטמא טמא מדרס הוי כל השעורין שבתורה קצובין הן: הלכה יהמתנדב יין כדברי ר' טרפון נותנין לספלים שמן

47

תוספתא מסכת מקוואות (צוקרמאנדל) פרק א

 אמורים בגבי שאפשר לשתות בה ולא יהא מקום פרסות רגליו נכרות אבל גבי שאין אפשר לו לשתות עד שתהא מקום פרסות רגליו נכרין מצא שם מקום פרסת רגל אדם מקום פרסות רגלי בהמה גסה טמא מקום פרסת רגל בהמה דקה טהור: הלכה זגבי שאין בו ארבעים סאה ונפל לתוכו פחות משלשה לוגין מים שאובין כשרין לחולין לחלה ולתרומה וליטל מהן לידים וכשרין להקוות עליהן ירדו גשמים רבו ושטפו כדברי בית שמאי וכדברי בית הלל אומרים רבו אף על פי שלא שטפו וכדברי ר' שמעון שטפו אף על פי שלא רבו כשרין לחלה ולתרומה וליטל מהן לידים וכשרין להקוות עליהן

48

תוספתא מסכת מקוואות (צוקרמאנדל) פרק ב

 למקוה וחזקת למקואות כשרות: הלכה בצנור המקלח למקוה והמכתשת נתונה בצדו ספק מן הצנור למקוה וספק מן המכתשת למקוה פסול מפני שהפסול מוכיח ואם יש בו רוב מקוה כשר מפני שזה ספק מים שאובין למקוה: הלכה גשני מקואות שאין בהם ארבעה /ארבעים/ סאה ונפלו שלשת לוגין מים שאובין לתוך אחד מהן וידוע לאיזה מהן נפלו ואחר כך נפלו שנים ואינו יודע לאיזה מהן נפלו הריני יכול לתלות ולומר למקום שנפלו ראשוניים נפלו שניים: הלכה דנפלו שלשת לוגין לתוך אחד מהן ואין ידוע לאיזה נפלו ואחר כך נפלו שניים וידוע לאיזה מהן נפלו אין יכול לתלות ולומר למקום

49

תוספתא מסכת מקוואות (צוקרמאנדל) פרק ג

 הלכה אגסטרא שמשוקעת בקרקע ובור של גת שגלת וירדו גשמים ונתמלאת הרי אלו פסולים מפני שהן גרורין על גבי כלי ר' אליעזר מכשיר שאין המים שאובין פוסלין את המקוה עד שיפול לתוכה: הלכה בהיה בראשון שלשת לוגין וירד וטבל במקוה שיש בו ארבעים סאה כשר סחטו בתוכו פסול הטביל בו את הסגיס וזבו הימנו שלשת לוגין למקוה כשר עקרו מתוכו פסול ור' שמעון מכשיר עד שיתכוין לתלוש ור' יהשע אומר בין כך ובין כך ישבר ור' יוסי אומר זולף בידיו וברגליו שלשת לוגין למקוה פסול הולכין עם הקרקע כשר: הלכה גלוגיון העובר ממקום למקום וכן בהמה העוברת

50

תוספתא מסכת מקוואות (צוקרמאנדל) פרק ד

 תוספתא מסכת מקוואות (צוקרמאנדל) פרק ד הלכה אטבלה שנתנה על גבי הצנור להדיח וכן כלים שנתנו תחת הצנור להדיח ראשונים ראשונים הוכשרו לקבל טומאה שלמו ארבע סאה הרו אלו כשרין צנור שחקקו ואחר כך קבעו פוסל את המקוה: הלכה במים הנוזלין מאליהן ומן הים ומן הנהר והעולין באנטיליא פוסלין המקוה רבן שמעון בן גמליאל אומר העולה בכבולין אינן פוסלין את המקוה לפי שאינן נתלשין: הלכה גר' אליעזר בן יעקב אומר גג שיש בראשו עשרים ואחד סאה של מימי גשמים ממלא בכתף ונתן לתוכו תשעה עשרה סאה ופוחתו נתערבו בחצר: הלכה דהיה ארבעים סאה ונפחתה ובאו לתוך

1234567891011121314151617181920