סאה

סאה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5897 מקורות עבור סאה. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שמג

 הגוים אשר לא שמעו לא דיים שלא שמעו אלא אפילו שבע מצות שקבלו עליהם בני נח לא יכלו לעמוד בהם עד שפרקום כיון שראה הקדוש ברוך הוא כך נתנם לישראל, משל לאחד ששילח את חמורו וכלבו לגרן והטעינו לחמור לתך ולכלב שלש סאים היה החמור מהלך והכלב מלחית פרק ממנו סאה ונתנו על החמור וכן שיני וכן שלישי כך ישראל קבלו את התורה בפירושיה ובדקדוקיה אף אותם שבע מצות שלא יכלו בני נח לעמוד בהם ופרקום באו ישראל וקבלום לכך נאמר ויאמר ה' מסיני בא וזרח משעיר למו. דבר אחר וזרח משעיר למו, כשעומד הקדוש ברוך הוא ליפרע משעיר עתיד

132

מדרש תנאים לדברים פרק כה

 כל עשה עול אני אקרא כל עשה עול ומה ת"ל כל עשה אלה להזהיר על אלו ביותר שהן גונבין דעת הבריות: ד"א כל עשה עול יכול לא יהא חייב עד שיעבור על כולן ת"ל כל עשה אלה אפלו אחת מהן מיכן אמ' אין מערבין פירות בפירות ואפלו חדשים בחדשים ואפלו סאה בדינר וסאה יפה דינר וטריסית לא יערבם וימכרם סאה בדינר לכך נאמר כל עשה עול:פסוק יז(יז). זכור את אשר עשה לך עמלק זכור בפה אתה אומר זכור בפה או אינו אלא זכור בלב וכשהוא אומר לא תשכח הרי שכיחת הלב אמורה הא מה ת"ל זכור בפה שתהא

133

ברייתא דמלאכת המשכן (קירשנר) פרק יב

 לומ' שלשת אלפים שכבר נאמ' אלפים הא כיצד אלפים בלח שהן שלשת אלפים ביבש וכמה היא הבת הרי הוא אומ' עשרת הבתים חומר (יחזקאל מה יד) תנם עשרה בתים לכל כור מאתים כור צא מהן חמשים כור תנם חמשים על חמשים הרי מאה וחמשי' מקואות [שכל מקוה ומקוה מחזיק ארבעים סאה ומניין שמחזיק מאה וחמשים מקואות] אם תאמר כולו עגול אינו מחזיק אם תאמר כולו מרובע מחזיק יותר ומניין שעגול למעלה שנ' ועוביו טפח (מ"א ז כו, דהי"ב ד ה) למדנו שעגול למעלה ומניין שהוא מרובע מלמטה שנ' עומד על שני עשר בקר וגו' (מ"א ז כה, דהי"ב ד ד)

134

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה יג

 שמעון בן לקיש, רבי יוחנן אמר אין עננים אלא מלמעלה, שנאמר (דניאל ז) וארו עם ענני שמיא, ר"ש בן לקיש אמר אין עננים אלא מלמטה שנאמר (תהלים קל"ה) מעלה נשיאים מקצה הארץ, על דעתיה דרבי יוחנן, לאחד שכבד את חבירו חבית של יין וקנקנה, ר"ש אומר לאחד שאמר לחבירו הלוני סאה של חטים, א"ל הבא קופתך ובא מדוד כך הקב"ה אומר לארץ אייתי ענניך וקבל מטר.יב ה' שמות נקראו לו, עב, אד, ענן, ונשיאים, חזיז, עב שהוא מעבב את פני הרקיע, אד שהוא שובר אידן של בעלי שערים, ענן שהוא עושה הבריות ענוים אלו לאלו, נשיאים שהוא עושה את

135

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כב

 ואנכי פציתי פי לה', [ד, יב] כי תעבוד את האדמה לא תוסף תת כחה, רבי אלעזר ורבי יוסי ברבי חנינא, רבי אלעזר אמר לך אינה נותנת, לאחר נותנת, רבי יוסי בר חנינא אמר לא לך ולא לאחר ודכוותה זרע רב תוציא השדה, רבי יהודה ורבי נחמיה, רבי יהודה אומר זורע סאה ומכניס סאה, א"ר נחמיה א"כ פרנסה מניין, אלא הראויה לעשות עשרים, עושה ששה עשר והראויה לעשות עשר עושה חמש, ד"א כי תעבוד את האדמה לא תוסף תת כחה לך, כחה אינה נותנת לך כחך נותנת לך, כל כחך אינה נותנת לך, נותנת היא לך מקצת כחך.יא [ד, יג]

136

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כה

 ראש חמור בשמונים כסף, רעב שהיה בימי שפוט השופטים, ר' הונא בשם רבי דוסא אמר מ"ב סאין היו ונעשו ארבעים ואחת, והא תני לא יצא אדם לחוצה לארץ אלא אם כן היו סאתים של חטים הולכות בסלע, א"ר שמעון אימתי בזמן שאינו מוצא ליקח, אבל אם היה מוצא ליקח אפילו סאה בסלע לא יצא לחוצה לארץ ואילו אלימלך יצא לפיכך נענש.

137

בראשית רבה (וילנא) פרשת לך לך פרשה מ

 היה, רעב שבא בימי אלישע רעב של מהומה היה, רעב שבא בימי שפוט השופטים, רבי הונא בשם רבי דוסא מ"ב סאין היו ונעשו מ"א והא תני לא יצא אדם לח"ל אא"כ סאתים של חטים הולכות בסלע, אר"ש בן יוחאי אימתי בזמן שאינו מוצא ליקח, אבל אם היה מוצא ליקח אפי' סאה בסלע לא יצא לח"ל.ד [יב, יא - יג] ויהי כאשר הקריב לבא מצרימה, כל השנים הללו הוא עמה ועכשיו הוא אומר לה הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את, אלא שע"י הדרך אדם מתבזה וזו עמדה ביפיה, ר' זעירא בשם רבי סימון אמר הלכנו בארם נהרים ובארם נחור,

138

בראשית רבה (וילנא) פרשת תולדות פרשה סד

 מלכים ב ו) עד היות ראש חמור בשמונים כסף, רעב שבא בימי שפוט השופטים רבי הונא בשם רבי אחא אמר מ' ושתים סאין היו ונעשים מ"א והא תני לא יצא אדם לחוץ לארץ אא"כ היו סאתים של חטים הולכים בסלע, אר"ש אימתי בזמן שאינו מוצא ליקח אבל מוצא ליקח אפילו סאה בסלע לא יצא לח"ל, ולפי שיצא אלימלך לח"ל נענש שמת הוא ובניו.ג וילך יצחק אל אבימלך גררה, לגרדיקי, רבי דוסתאי בשם ר' שמואל בר נחמן מפני מה גזרו על הנוה שבגרדיקי מפני שהוא נוה רע, ועד היכן רבי חנין אמר עד נחל מצרים, וירא אליו ה' ויאמר אל

139

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה יג

 יוחנן וריש לקיש ר' יוחנן אמר אין עננים אלא מלמעלן וארו עם ענני שמיא (דניאל ז יג), ריש לקיש אמר אין עננים אלא מלמטן שנ' מעלה נשיאים מקצה הארץ (תהלים קלה ז), על דעתיה דר' יוחנן לאחד שכיבד את חבירו חבית שליין וקנקנה, ריש לקיש אמר לאחד שאמר לחבירו הלויני סאה אחת חיטים, אמר לו הבא קופתך ובוא מדוד, כך הקב"ה א' לארץ אייטי ענניך וקבלי מטר. חמשה שמות נקראו לו, עב אד ענן חזיז, עב שהוא מעבב את פני רקיע שנ' עבי שחקים (ש"ב =שמואל ב'= כב יב), איד ואיד יעלה מן הארץ שהוא שובר לבעלי שערים, ענן שהוא

140

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כב

 ל), ואנכי פציתי פי אל י"י (שופטים יא לה).(יב) [כי תעבד את האדמה לא תסף תת כחה לך] ר' אלעזר אמר לך אינה נותנת, לאחר נותנת, ר' יוסי בר' חנינה אמר לא לך ולא לאחר, ודכוותה זרע רב תוציא השדה (דברים כח לח) ר' יהודה א' זורע סאה ומכניס סאה, אמר ר' נחמיה אם כן פרנסה מנין, אלא הראויה לעשות עשרים עושה עשר, הראויה לעשות עשר עושה חמש. כי תעבד את האדמה לא תסף תת כחה לך כוחה אינה נותנת לך, כוחך נותנת לך.(יג יד) ויאמר קין אל י"י גדול עוני מנשוא לעיליונים ותחתונים אתה סובל, לפשעי לא

1234567891011121314151617181920