סאה

סאה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5897 מקורות עבור סאה. להלן תוצאות 121 - 130

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


121

ספרא שמיני פרשה ז סוף פרק ח

 חרס.(ב) אשר יפול מהם יש מהם לטמא ויש מהם שלא לטמא פרט לתרנגול שבלע את השרץ ונפל לאויר התנור טהור ואם מת טמא.(ג) מיכן אמרו הדקים שבכלי חרס, הם קרקרותיהם ודופנותיהם יושבים שלא מסומכים שיעורן בכדי סיכת קטן ועד לוג מלוג ועד סאה ברביעית מסאה ועד סאתים בחצי לוג, מסאתים ועד שלש ועד חמש סאים בלוג דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר אני איני נותן בהם מידה אלא הדקים שבכלי חרש הם קרקרותיהם ודופנותיהם יושבים שלא מסומכים שיעורן מכדי סיכת קטן ועד קדירות דקות מקדירות דקות ועד חביות לודיות ברביעית, מלודיות ועד לחמיות בחצי לוג, מלחמיות ועד חצבים

122

ספרא שמיני פרשה ט סוף פרק י

 המניח קנקנים בראש הגג לנגבן ונתמלאו מים, תלמוד לומר בור, אי בור יכול אף בור שבספינה יהא טהור תלמוד לומר מעין, מה מעין שעיקרו בקרקע, אף מקוה שעיקרו בקרקע, או מה מעין מטהר בכל שהו אף מקוה מטהר בכל שהוא תלמוד לומר אך מעין, המעין מטהר בכל שהוא והמקוה בארבעים סאה.(ב) מנין אם טמא יטהרנו תלמוד לומר מקוה ומעין יהיה טהור אין לי אלא מעין את המקוה מנין מקוה, את המקוה, מקוה, את הבור, בור את הבור, בור את המקוה מנין תלמוד לומר מעין יהיה טהור בור יהיה טהור ומקוה מים יהיה טהור.(ג) אי מה מעין מטהר בזוחלים

123

ספרא מצורע - פרשת זבים פרשה א תחילת פרק ב

 שכב על עדיינה ועל הדלת, תלמוד לומר משכב ולא עדיינה ולא הדלת.(ב) אוציא את אילו ולא אוציא מחצלת הקנים ושל חלף תלמוד לומר משכב המיוחד.(ג) אין לי אלא מיטה והכר מניין הסיגוס והרדיד והחלוק והטלית והקלסתר ארבעת קבים והתורמל חמשת קבים והכריתית סאה, והחמת של שבעה קבים תלמוד לומר כל משכב ריבה, או יכול שאני מרבה הסרוד והדף של נחתומים ועריבה גדולה שהנדות שוכבות בתוכה תלמוד לומר אשר ישכב עליו המיוחד לשכיבה ולא שאומרים לו עמוד ונעשה מלאכתנו.(ד) או יכול שאני מוציא הסגוס והרדיד והחלוק והקלסתר ארבעה, ותורמל חמשת קבים והכריתית סאה והחמת של שבעה קבים תלמוד

124

ספרא מצורע - פרשת זבים פרשה ג תחילת פרק ו

 שתצא טומאתו חוץ לבשרו, מיכן אמרו הזב ובעל קרי שהרגישו אוחזים באמה ובולעים את התרומה.(ג) שכבת זרע פרט למערה, ורחץ במים אפילו במי מקוה, את כל בשרו, מים שכל בשרו עולה להם וכמה הן אמה על אמה ברום שלש אמות נמצאת אתה אומר שיעור המקוה ארבעים סאה.(ד) בגד ועור אין לי אלא בגד ועור מנין לעשות שאר כל הכלים כבגד ועור ת"ל כל בגד וכל עור, ואם נפשך לומר, נאמר בגד ועור בשרץ ונאמר בגד ועור במת, ונאמר בגד ועור בשכבת זרע, מה בגד ועור האמור בשרץ ובמת עשה כל שאר הכלים כבגד ועור, אף בגד ועור האמור

125

ספרא אחרי מות פרשה ב תחילת פרק ג

 היה חותה בשל כסף ומערה לתוך של זהב, והיום חותה בשל זהב ובה היה מכניס.(ג) בכל יום היה חותה בשל ארבעת קבים ומערה בתוך שלשת קבים היום חותה בשל שלשת קבים, ובה היה מכניס.(ד) רבי יוסי אומר בכל יום היה חותה בשל סאה והערה לתוך של שלשת קבין והיום חותה בשל שלשת קבין ובה היה מכניס.(ה) גחלי יכול עוממות תלמוד לומר אש, אי אש יכול שלהבת תלמוד לומר גחלי אש, הא כיצד מן הלוחשות הללו, ומנין שתהא האש בטילה על גבי הגחלים תלמוד לומר גחלי אש.(ו) מעל המזבח יכול כולו תלמוד לומר אשר לפני ה' הא

126

ספרא בחוקותי פרשה ד פרק י

 ההקדש שנה או שתים לפני היובל או לא אכלה אלא שהיתה לפניו מנכה סלע ופונדיון בכל שנה ושנה.(יא) ואם גאל יגאל, לרבות את האשה, ואם גאל יגאל לרבות את היורש, שדה מה ת"ל שיכול אין לי אלא המקדיש בית כור בענין הזה, הקדיש בית לתך בית סאה בית קב מנין ת"ל השדה, ויסף חמישית כסף ערכך עליו וקם לו, אם נתן את הכסף הרי שלו ואם לאו אינה שלו.(יב) ואם לא יגאל את השדה הבעלים, ואם מכר את השדה, הגזבר לאחר ולא לבנו, או לאחר ולא לאחיו כשהוא אומר ולאיש לרבות את האח, ומה ראית לרבות את הבן

127

ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא מב

 יתקיימו שני כתובים הללו ארבעת אלפים סטבלאות של ארבעים אלף סוסים כתוב אחד אומר מחזיק בתים שלשת אלפים יכיל (שם /דברי הימים ב'/ ד ה) וכתוב אחד אומר אלפים בת יכיל (מלכים א' ז כו) כיצד יתקיימו שני כתובים הללו אלפים בלח שהן שלשת אלפים ביבש מיכן אמרו חכמים ארבעים סאה בלח שהם כוריים ביבש. וכן הוא אומר בושי צידון כי אמר ים מעוז הים לאמר לא חלתי ולא ילדתי ולא גדלתי בחורים רוממתי בתולות (ישעיה כג ד) אמר הים ומה אני שאיני מתיירא שמא אוחיל ושמא אוליד בנים ובנות ושמא אקבור חתנים וכלות מה אמור בי האותי לא תיראו

128

ספרי במדבר פרשת פינחס פיסקא קלב

 לאלה תחלק הארץ ומה תלמוד לומר לשמות מטות אבותם ינחלו שינה הכתוב נחלה זו מכל נחלות שבתורה שבכל נחלות שבתורה חיים יורשים את המתים וכאן מתים יורשים את החיים. רבי אומר משל למה הדבר דומה לשני אחים כהנים שהיו בעיר לזה בן אחד ולזה שלשה בנים יצאו לגורן זה נטל סאה ואלו נטלו שלשה סאים והוליכו אצל אבותיהם וחזרו וחלקו בשוה [כיוצא בו אתה אומר בבאי הארץ זה נטל בית סאה ואלו נטלו ג' בית סאין והורישו את אבותיהם] וירשו מתים את החיים וחזרו וחלקו בשוה. רבי שמעון בן אלעזר אומר זה נטל חלקו וחלק אביו וזה נטל חלקו וחלק

129

ספרי זוטא פרק יח

 שאם הפרשתם אותו שלא מן המובחר שאתם בנשיאת עון ת"ל ולא תשאו עליו חטא בהרימכם את חלבו ממנו: - ואת קדשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו, מגיד שהכהנים והלוים חייבין על חלול הקדשים אלו כהנים ולוים המסייעין בגרנות ומניין אתה אומר שכל כהן או לוי שאמר לישראל תן לי סאה אחת ואני מחלל על גרנך שהוא חייב מיתה ת"ל ואת קדשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו אין לי אלא כהנים ולוים המסייעין בגרנות מניין אף ישראל שאמר לכהן הילך סאה אחת וחלל לי על גרני שהוא חייב מיתה ת"ל ואת קדשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו אף ישראל

130

ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא רצה

 מצות שיש בהן חסרון כיס על אחת כמה וכמה. (טז) כי תועבת ה' אלהיך כל עושה אלה, יכול לא יהא חייב עד שיעבור על כולם תלמוד לומר כל עושה אלה אפילו אחת מהם. [כל עושה עול] מיכן אמרו אין מערבים פירות בפירות ואפילו חדשים בישנים ואפילו סאה בדינר וסאה יפה דינר וטריסית לא יערבם וימכרם סאה בדינר. כל עושה עול, קרוי חמשה שמות חרם תועבה משוקץ שנאוי עול סליק

1234567891011121314151617181920