ס"ט

ס"ט מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 18557 מקורות עבור ס"ט. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344 126 מקורות


81

תשובות הגאונים - גאונים קדמונים תוכן עניינים

 לכתוב בכתובה מוסף על מה שהכניסה לו אם מרדה אח"כ מה דינה.סימן ס"ו - תביעת ראובן על שמעון על עסקי סחורה שגנבוה לסטים.סימן ס"ז - גזוזטרא שהיא למעלה מן הים אין ממלין הימנה וכו'.סימן ס"ח - רבן גמליאל אומר אין גט אחר גט וכולא סוגיה.סימן ס"ט - אמר שמואל חלץ לאחיות לא נפטרו צרות לצרות נפטרו אחיות וכולה סוגיא.סימן ע' - הא דשיילינן אליבא דר' יהודה ובמשנה תורה מ"ט לא דריש והאי דקאמר דק"ל דאתי עשה דחי את ל"ת ליגמר מנזיר מהיכא גמרינן לה וכולה סוגיא דהתם.סימן ע"א - הא דאיבעיא להו אשת אחי האם מן האם מהו וכולה סוגיא.

82

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ג שער א סימן יז

 אותה מידו. ואע"ג דהדין בן לא מזדבן וכמשוחרר עם אמו הוא אינו יורש את המת דתנן (יבמות דף כ"ב ע"ב) ובנו הוא לכל דבר ואמרינן למאי הילכתא ליורשו ולהטמא לו ועלה קתני חוץ ממי שנולד מן השפחה ומן הנכרית. +(גיטין מ, א"ע קנ"ו ב', ח"מ רע"ו ו' י"ד רס"ז - נ"ח - ס"ט - ע, א"ע ד' - ב')+.

83

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ג שער א סימן יט

 תשובות הגאונים שערי צדק חלק ג שער א סימן יטוהילכתא, (יבמות ס"ט ע"א) +(י"ד שלא)+ האונס והמפתה והשוטה לא פוסלין ולא מאכילין, ואם אין ראויין לבא בישראל פוסלין. כיצד: ישראל הבא על בת כהן תאכל בתרומה, עיברה לא תאכל, נתחתך עובר שבמעיה תאכל. [העבד] (הגהת המו"ל, צ"ל כבמתניתין יבמות ס"ז ע"ב: העובר והיבם) והאירוסין והחרש ובן תשע שנים ויום אחד, הללו חמשה, אם ישראל הן פוסלים את בת כהן מלאכול בתרומה, ואם כהנים הם אין מאכילים את בת ישראל בתרומה. (שם /יבמות/ ס"ח ע"א) +(א"ע ו - ח)+ בן תשע שנים ויום אחד, גר, עמוני, ומואבי, מצרי, ואדומי, כותי, נתין,

84

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ג שער ב סימן ח

 בכתובה ובשני עדים +(קידושין סה)+. אבל קידושין בלא כתובה תקנת חכמים היא שעשו סייג לקידושין דתורה. ודוקא דקדיש בשני עדים בלשון קידושין דתקינו רבנן דתפסין בהו קידושי, אבל דברים בלא קידושין או קנין בלא קידושין ולא כלום הן, ולא צריכא גט לא מדאורייתא ולא מדרבנן. עד הנה. +(יבמות פ"ט, א"ע ס"ט ו')+. +[כשם שאינה מתגרשת לא בדברים ולא בקנין ולא בעד אחד, כך אינה מתקדשת לא בקנין כו' ולא בדברים]+

85

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ב סימן יב

 שאמר (בבבא מציעא דף נ"א) האומר לחבירו על מנת שאין לך עלי אונאה יש לו עליו אונאה, כבר הודיע כי כשאינו יודע כי נתאנה הוא צריך לפירוש ואין לו די בסתם, אבל כשהדבר ידוע כי יש שם אונאה הרי זה גדול מן הפירוש. +(ח"מ רכ"ז כ"א א"ע א"ע ל"ה ה' ס"ט ו')+ ומה שדקדק השואל ואמר: אם יש בקרקעות ביטול מקח בשתות ואמר המוכר לא ידעתי בשעת המכירה כמה היתה שוה ואם יש בה אונאה יותר משתות ועכשיו אני יודע כי כך היה ואני תובע אותו בביטול המקח ואמר הלוקח לא כי אבל יודע היה, אם יהיה המוכר חייב שבועה

86

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ב סימן ל

 תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ב סימן לוהילכתא: השכיר שדה לחבירו בעשרה כורין חטין בשנה, ואמר לו תן לי מאתים זוז ואפרנסנה ואני אעלה לך י"ב כורין, מותר ואין בה משום רבית. עד הנה. +(ב"מ ס"ט)+.

87

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ג סימן כ

 כדקתני: בנן נוקבן דיהוון ליכי מינאי אינון יתבן בביתי ויתזנן מנכסי עד דאיתלקחן לגברין. אלא מנכסים בני חורין הוא דשבקין מיתזנא (ממשעבדי) לא מיתזנן. אבל יורשין לית להון לזבונינון לנכסי עד דמוקמי' מקרקעי למזון אשה ובנות. הילכך לית לה לבת למשקל עישור נכסים מן בעל מתנה. +(גיטין מ"ח - נ', א"ע ס"ט א' ב' קי"ב א', צ"ג כ"א קי"ב ז', ח"מ קי"א ח')+.

88

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ג סימן כד

 שימינן לה ארעא דמסלקינן לה בזוזי, או דילמא זימנא בזימנא מאי דאתי מעמלא דארעא יהבינן, דתבעין דכד מינסיבא יהבין לגברא עישור נכסי מעמלא דארעא זימנא בזימנא מאי דמאטי לה במנאתא, ואי בעולמי שם לה ארעא וסלוקה בזוזי. - שימון לה ארעא ומסלקין לה בזוזי ויהבין לגברא כד מינסבה. עד הנה. +(כתובות ס"ט, א"ע קי"ג ב')+.

89

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ד סימן יד

 לאלמנות/, אין נותנין לה אלא מה שהזקנים יודעין. ונדוניא שלה, כל מה שכתוב בכתובתה והוא קיים ינתן לה, וכל מה שכתב לה בכתובתה ולא עשה לה או כלים שעשה לה ובלו אם קיבל עליו אחריות שלהן וקנו מידו, גובה מן הקרקע שלו. וכן הלכה. עד הנה. +(כתובות נ"ב, מ"ח, א"ע ס"ט א' ב' פ"ט ג', כתובות ס"א יבמות ס"ו ק"ס א' ג')+.

90

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ד סימן כד

 כיון דאית לה לאימה כתובה אית לה לדידה מזוני, או דילמא כיון דלא תקינו לה רבנן כתובה ותוספת עד שעת נישואיה לית לה לברתה מזוני. תיקו. כיון דלא פשיט בעיא דרבא אי תפסו לה מזוני לההיא בת מן אבוה לא אנפקינן מנהון, ואי לא תפסו לא יכלין למשקל מינה. +(א"ע ס"ט ה')+

1234567891011121314151617181920