ס"ט

ס"ט מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 18557 מקורות עבור ס"ט. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344 126 מקורות


61

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת פנחס מאמר קול ודבור

 אבר, פתוחות כולן ברמ"ח תיבות, שהן בד' פרשיות דק"ש. שבהם יורד הקול. פירוש. כי פרשה ראשונה, היא שמע ישראל עם בשכמל"ו, שיש בהן י"ב תיבות. ופרשה שניה היא ואהבת, שיש בה מ"ב תיבות. ופרשה ג' היא והיה אם שמוע, שיש בה קכ"ב תיבות. ופרשה ד' היא פרשת ציצית, שיש בה ס"ט תבות. שהן ביחד רמ"ה תיבות, ועם ג' תיבות ה' אלקיכם אמת, שאומר החזן בקול רם, הן רמ"ח תיבות. והיחיד, צריך משום כך להוסיף ג' תיבות, אל מלך נאמן, כדי להשלים רמ"ח. (ועי' זהר חדש רות דף קנח אות תשי"ג).[אות רפא] וכד נחית כמה וכו': וכשהקול יורד לקבל השכינה

62

פירוש הסולם לזוהר - דברים פרשת ואתחנן מאמר ד' פרשיות התפלין

 ד' הספירות תנה"י שמחזה ולמטה אחוזים במלכות, כדי שתתברך מהם, וע"כ היא כלולה מכל ד' הספירות שמחזה ולמטה דז"א.[אות נז] א"ר חייא אי וכו': אר"ח, אם כן, הרי כתוב, וראית את אחורי, ולמדנו שזה קשר של תפלין, וכיון שכתוב בה ראיה, משמע שהיא מלכות (כנ"ל ב"א אות ס"ט). ואתה אומר שתפלין של יד הם מלכות. אמר לו, הרי כבר העמדנו (לעיל בא אות רמ"ה רמ"ו) שתפלין של יד ה"ס המלכות המתקשרת בי' שהוא יסוד דז"א. והקשר של ד' היא המלכות דאחורים, שמבחינת מחזה ולמעלה דז"א, מטרם שקבלה החסדים דיסוד דז"א שאז היתה דלה וריקה מאור, מחמת שהחכמה שבה

63

פירוש הסולם לזוהר חדש - בראשית פרשת בראשית מאמר קו השמאל של הו' דהוי"ה

 בחשבון שלשה שלשה לכל צד, שביחד הם תשעה. כמו שהעמדנו בצד האחר, דהיינו בצד הימין (לעיל אות ס"ב) והשמאל הזה הכללי דז"א, הרוכב עליהם, משלימם לעשרה.[אות עב] תרין דנפקו מגו וכו': שני הקוין היוצאים מתוך גוון אחד הכלול באש דגוון חשך, שהוא קו ימין דשמאל (כנ"ל אות ס"ט) אחד, קו האמצעי, נקרא שופט, ואחד קו השמאל נקרא דיין. כמו שאתה אומר, אלקים שופט. וכתוב, אבי יתומים ודיין אלמנות אלקים.[אות עג] תרין דנפקו מגו וכו': שני קוין היוצאים מגוון אחד הכלול מן אש אדום, שהוא שמאל דשמאל, (כנ"ל אות ס"ט), אחד, הימין, נקרא כביר כח. ואחד, האמצעי, נקרא איש

64

פירוש הסולם לזוהר חדש - שמות פרשת תרומה מאמר הכפרת וב' הכרובים

 באהבה. כמו שאמרו, את, הוא לרבות למעלה ולמטה יחד, שיהיה סוד הכרובים הכל בכלל אחד.פירוש הדברים. כבר נתבאר סוד המוחין דנער, שה"ס מוחין דאחור הכלולים במוחין דפנים (כמ"ש באורך לעיל אות מ"ד ע"ש) שמעלתם חשובה ביותר. וזסו"ה כי נער ישראל ואוהבהו. והם סוד המוחין דחידוש הלבנה. וז"ש (באות ס"ט) כרובים רביין, וכלא ברזא חד קיימי דכתיב כי נער ישראל ואוהבהו, דהיינו שהמוחין דכרובים הם המוחין דנער, שעליהם נאמר, כי נער ישראל. ומפרש יותר ובג"כ כלא בחדתותא דסיהרא, שהם אותם האורות המאירים בחידוש הלבנה. וז"ש, כמה דאתחדי דא בחדתותא הכי איהו כלא. נותן טעם בזה, למה הם נקראים מוחין דנער,

65

פירוש הסולם לזוהר חדש - ויקרא פרשת אחרי מות מאמר פנים כלפי מטה ואחורים כלפי מעלה

 ז"א, אלא בבחינת מלכות, ע"כ אינם יכולים לראות הפנים שלה כי אצלם הוא פנים ממש. ורק משה שהוא בבחינת ז"א, שנמצא הפנים של מלכות לאחורים שלו, היה יכול לראות. ולא ישראל שהם בבחינת מלכות וז"ש, הרי תבין שהיה לגביה אחור, ולגבי ישראל פנים וכו'. דהיינו כמבואר.ונתבאר לעיל (באות ס"ט) בשעה שישראל היו בלב שלם לפני ה' מה היה. פנים בפנים וגו'. ואם לאו בסטרא דאחורים. אשר ע"י החטא, מסתלק הפנים והאחור שולט. וז"ש, (באות ע"ב) בחובא דאדם קדמאה אבדו הפנים עילאין, דהיינו הפנים של ז"א, שהוא חזר לאחור. כי חטאו של האדם הראשון הגיע עד ז"א. ובחובא דעגל, פנים

66

ספר המקח והממכר לרב האי גאון הערות זר זהב שער ג

 ספר המקח והממכר לרב האי גאון הערות זר זהב שער גא) גיטין דף נ"ט ע"ב וכתובות דף ס"ט ע"ב.ב) כתובות דף ס"ה ע"ב.ג) גיטין דף נ"ט ע"א.ד) גיטין שם ועמ"ש הנ"י ב"מ דף ט"ז.ה) כתובות דף ע' ע"א ועמ"ש הרא"ש בשם רבינו [בפ' מציאת האשה סי' כ"ג לענין מתנה היכא דמנה אפוטרופוס] ועמ"ש בתשו' מוהר"מ אלשיך סי' ק"א ובתשו' מוהרי"ט צהלון סי' ח'.ו) ב"ב דף קנ"ו ע"א.ז) ב"ב דף קנ"ה ע"ב.ח) ב"ב שם וגרס רב נחמן במקום רבא ועמ"ש התו' שם ע"א בד"ה אתמר.ט) ב"ב דף קנ"ו ע"א ועמ"ש התוד"ה וכי

67

ספר המקח והממכר לרב האי גאון הערות זר זהב שער יט

 שם דף ע' ע"א ושם גרסינן ר' אחא בר ר' הונא והי' לרבינו נוסחא אחרת ועיי"ש בתוס' בד"ה חוץ מחרוב.יב) [הנוסחא שכתב רבינו אלא לדמי היא נוסחת הגאונים המובא ברמב"ן בשם רבינו חננאל].יג) תיבת א"כ הוא ט"ס וצ"ל אם.יד) ב"ב דף ס"ט ע"ב.טו) [נראה יותר דכצ"ל כל הגפנים מכרם]טז) ב"ב שם ועמ"ש הרשב"ם שם.יז) ב"ב שם [גירס' רבינו היא אחרת ממה שכתוב בגמר']יח) שם דף ע"א עמוד א'.יט) [קשה לעמוד על בירור כ"ר ז"ל אם הוא המשך למה שלמעלה או שזה תחלת בירור הדין הבא וצ"ע].כ) ב"ב דף ס"ג עא.כא

68

ספר המקח והממכר לרב האי גאון הערות זר זהב שער כ

 עמוד ב' בגמרא בדעת ר' יהודה ועמ"ש בתוס' שם.לה) שם דף ס"ח ע"ב [תוספתא פ"ג הל"ה].לו) שם.לז) שם ובדברי רבינו יש ט"ס וצ"ל בברייתא ראשונה אינה נמכרת עמה ורמינהו כו'.לח) [דברים י"ט, ה'].לט) שם דף ס"ט ע"א בשינוי לשון קצת [מה שהביא רבינו הא דאמר ר"מ מכר את הכרם כו' הוא ב"ב דף ע"ח ע"ב הובא כאן ברשב"ם].מ) שם.מא) שם.מב) שם.מג) שם ובגירסא שלפנינו גרסינן ברישא שאינה עשוי' בטיט ובסיפא גרסינן שעשוי' בטיט וכ"ה גירסת הרשב"ם והטור סי' רט"ו. אבל הרי"ף והרא"ש והרמב"ם פכ"ו הל' מכירה והמחבר סי' רט"ו כגירסת רבינו

69

ספר המקח והממכר לרב האי גאון הערות זר זהב שער כד

 גפנים הגיעו והוא דמתקרי כרם יעו"ש].יב) ב"ב דף צ"ח ע"ב [יעוי' בעמק השער בירור גירסת רבינו במתני'].יג) ב"ב דף ק' ע"ב [גירסת המשנה ורומן שבע].יד) שם דף צ"ט ע"ב [גירסה שלפנינו ואמה מכאן ואמה מכאן לאגפיה].טו) ב"ב דף ס"ט ע"ב.טז) שם, וגרסינן ארעא בדיקלא.יז) נדרים דף כ"ה ע"א.

70

ספר המקח והממכר לרב האי גאון הערות זר זהב שער כו

 ספר המקח והממכר לרב האי גאון הערות זר זהב שער כוא) [תיבת או לכאורה מיותר].ב) [בשער כ"ז] ב"ב דף קע"ה ע"ב.ג) כתובות דף פ"ז ע"א.ד) שם דף ס"ט ע"א והגירסא לפנינו מה נפ"מ כו' [ביני חטי פירש"י שלח ליה אגרת שלומים ותלה שאלה זו בין השיטים].ה) [פי' שהיתה גזולה אצלו].ו) ב"מ דף י"ד ע"ב.ז) ב"מ דף ט"ו ע"א.ח) ב"ב דף קע"ו ע"א וט"ס יש בדפוס, וכצ"ל ערב היוצא קודם חיתום שטרות.ט) כתובות דף ק"א ע"ב.י) שם דף ק"ג ע"ב.יא) [צ"ל מה] ב"ק דף ח' ע"ב.יב) שם א"ל רבא

1234567891011121314151617181920