ס"ט

ס"ט מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 18557 מקורות עבור ס"ט. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344 126 מקורות


51

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת שמות מאמר ביאת המשיח

 היום שנחשך, וצנור אחד של אש לוהט, כלומר קילוח של אש לוהט. נשקע בתוך הים של טבריה, וכל מקום ההוא נזדעזע.[אות קלה] אר"ש ודאי וכו': אמר ר' שמעון, ודאי שעתה הוא הזמן, שהקב"ה זוכר את בניו, ומוריד שתי דמעות לתוך ים הגדול, (עי' בהקדמת ספר הזהר דף ס"ט ד"ה ואוריד) וכשיורדות פוגעות בצנור הזה של אש לוהט וישקעו זה בזה יחד בים. בכה ר"ש ובכו החברים.[אות קלו] אר"ש הא אתערנא וכו': אמר ר"ש, הרי הערותי בסוד האותיות של השם הקדוש בסוד ההתעוררות שלו, של הקב"ה, אל בניו. אבל עתה יש לי לגלות, מה שלא ניתן רשות לאדם אחר

52

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת שמות מאמר בלבת אש מתוך הסנה

 בטומאה ואם יעלה על דעתך יותר מזה, לך שאל לאתונו. שנטמא בה ושכב עמה, כמ"ש חז"ל. בא ר' יוסי ונשק ידיו, אמר הנה האבן שבלבי יצאה לחוץ. כלומר שקושיא זו הכביד על לבו, כמו אבן בתוך לבו. ועתה יצאה ונשתחרר ממנה. חמרא פירושו אבן. מלשון ונעיין בחומרתא דנפקי מניה. (גיטין ס"ט ב).[אות שצד] דהכא משמע דאית עלאין וכו': כי כאן מדברי ר"ש, משמע, שיש עליונים ותחתונים, ימין ושמאל, רחמים ודין, ישראל ועכו"ם. ישראל, משתמשים בכתרים עליונים הקדושים, עכו"ם, בכתרים התחתונים שאינם קדושים, אלו של ישראל, הם מימין, ואלו של עכו"ם, הם משמאל. ועכ"פ נבדלים נביאים העליונים שמישראל, לנביאים התחתונים

53

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת וארא מאמר גוונין דמתחזיין ודלא מתחזיין

 כנ"ל. וע"כ, אוה"כ, וארא, שהיא באספקלריא שאינה מאירה, שהיא בנגלה, שג' הצבעים נראים בה כנ"ל, בה כתוב ראיה. אבל, באספקלריא המאירה, שהיא ז"א, שהוא סתום, דהיינו שאין בו ראיה, כתוב בו ידיעה, שכתוב ושמי הויה לא נודעתי ולא כתוב לא נראיתי. כי אין ראיה, אלא במלכות. (עי' לעיל ב"א אות ס"ט) באו ר' אלעזר ור' אבא ונשקו ידיו של ר"ש, בכה ר' אבא, ואמר, אוי כשתסתלק מן העולם וישאר העולם יתום ממך, מי יכול להאיר אז דברי תורה.[אות ל] פתח ר' אבא וכו': פר"א ואמר, ואמרתם כה לחי ואתה שלום וגו'. שואל, כתוב, ואמרתם כה לחי, שפירושו כן ראוי

54

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת וארא מאמר תנינא רביץ בין יאורין

 התנין ונוקבים פניו בצד לחייו, ומכניסים אותו לנוקבא דתהומא רבא, שהיא בינה דקליפות, עד שנשבר כחו אז מחזירים אותו לנהרותיו. סבתין פירושו אגודות כמו צבתין, מלשון הכתוב, תשולו לה מן הצבתים. (רות ב') קדלא הוא ט"ס, וצ"ל קולא, כי תרגומו של שלחנם לפניהם לפח, הוא לקולא, דהיינו פח ומוקש. (תהלים ס"ט כ"ג) ביאור הדברים. כי בעת שהתנין בא לאחת מע' שנותיו שלו, שהיא המלכות שבמלכות שלו, אז שולט זנבו, שהיא נקודת המלכות הבלתי ממותקת בבינה, ואז הוא מכה בו למעלה בקדושה ולמטה, כנ"ל בדבור הסמוך. אז צריכים לשים את התנין במלכודת, בסוד הכתוב, ונתתי חחים בלחייך. והוא כי אז חוזרת

55

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת תרומה מאמר דינא דגיהנם

 דולק ימים ולילות כעין הרשעים המתחממים באש יצר הרע לעבור על דברי תורה, בכל חימום וחימום שהם מתחממים ביצר הרע, כך שורף בהם האש של הגיהנם.[אות תמד] זמנא חדא לא וכו': פעם אחת לא נמצא היצר הרע בעולם, שהכניסו אותו תוך טבעת של ברזל (עי' יומא דף ס"ט ע"ב) בנקב של תהום הגדול. וכל עת ההוא כבה האש של הגיהנם ולא שרף כלל. חזר היצר הרע למקומו, ורשעי עולם התחילו להתחמם בו, התחיל בוער גם האש של הגיהנם. כי הגיהנם אינו שורף אלא בתוקף החום של יצר הרע של הרשעים, ובחום ההוא, האש של הגיהנם שורף ימים ולילות ואינו

56

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת תרומה מאמר הככבים

 שבשמאל. ואע"פ שעצם הפירות הם מהחסדים שבימין, עכ"ז, אם השמאל אינו מאיר עליהם אינם צומחים ואינם גדלים כנ"ל (אות תשצ"ב) ולפיכך, צריך כל עשב ככב פרטי, שיאיר בו הארת השמאל הראויה לבחינתו ואז הוא צמח וגדל. והארת החכמה שבשמאל נקראת מראה, או ראיה כנודע. שמקורה הוא במלכות (כנ"ל ב"א אות ס"ט) וכמו המראה שבמלכות. דאצילות, מקורה מבינה, ואח"כ לז"א ואח"כ למלכות, כן הוא בככבים המצמיחים ממראה שלהם בעשיה, שכל אחד ואחד מקבל ממלאך שביצירה ומשרף שבבריאה, שהוא עומד ומשמש לפני המלכות שבאצילות.וזה אמרו (אות תתל"ה) ולית לך עשבא זעירא בכל עלמא דלא שלטא עליה ככבא ומזלא ברקיעא, ועל ההוא

57

פירוש הסולם לזוהר - שמות פרשת פקודי מאמר שם מ"ב וע"ב

 המ"ב אותיות להיות משפיעות, עולים באותיותיו למעלה, בבינה, ששם מתגלים בראשונה, ויורדים למטה, לז"א, ומתעטרים עטרות בו, לד' רוחות העולם שהם חו"ג תו"מ עד החזה, שה"ס ג' קוין ומלכות המקבלתם. ויכול להתקיים. דהיינו לקבל המוחין האלו מבינה, שמתקיים על ידיהם.פירוש. ג' בחינות יש בשם מ"ב, כמבואר בתק"ז (תקון ס"ט ק"ג ע"ב ע"ש) א) עיקר צורתו, דהיינו המוחין כח"ב שהם באו"א עלאין, שה"ס חכמה. וה"ס ד' אותיות הויה פשוטה, שה"ס כתר, ועשר אותיות שיש בהויה מלאה, שה"ס חכמה, וכ"ח אותיות שיש במילוי המילוי דשם הויה, שה"ס בינה, שביחד, הם מ"ב אותיות. ב) צורת המלך חקוק על חותם, ה"ס ג' הקוין

58

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת צו מאמר שמן קטורת

 וקטרת נמצאים יחד, דהיינו בבקר או בערב, שרומז על יחוד חכמה ובינה, כי שמן הוא חכמה וקטרת היא בינה. וע"כ מתו.[אות קנד] ועוד דדחקו שעתא וכו': ועוד, שהיו דוחקים את השעה להקריב קטרת בחיי אביהם, שלא הותר להקריב קטרת לשום אדם בחייו, כמ"ש להלן (פ' אחרי אות ס"ט). ועוד שלא היו נשואים, והיו פגומים, כי מי שלא נשא אשה הוא פגום, ואינו ראוי שתמצאנה ברכות בעולם על ידו, כי הברכות אינן שורות עליו, וכל שכן שאינן נמשכות על ידו לאחרים. ועוד הרי למדנו, שתויי יין היו. ומשום זה, ותצא אש מלפני ה' ותאכל אותם וגו'. כי קטרת חביבה היא

59

פירוש הסולם לזוהר - ויקרא פרשת בהר מאמר שינוי השם שינוי מקום שינוי מעשה

 בחטאו שנתוספו דינין דנוקבא על דינין דדכורא של שליטת השמאל בפרודא, שהם מחריבים את העולם (כנ"ל אחרי אות קי"ח ותזריע אות קנ"ב) ותקון הראשון הוא, שיבטלו זה את זה, (כמ"ש שם). וז"ס גלגול הראשון של אדה"ר באברהם, שבו התחיל התקון, שהדינים דנוקבא יבטלו את הדינים דדכורא. וז"ש (באות ס"ט) אין צו, אלא עבודה זרה, שהיא שליטת השמאל, שגרם אדם הראשון שהוא דינים דדכורא. ארכיב ליה בטפת תרח וכו', שהוא אברהם, ותבר צולמין דעכו"ם, שהוא המשיך את המנעולא, שה"ס דינים דנוקבא, ושבר עם זה צולמא דעכו"ם שהם דינין דדכורא, שבזה נתבטלו הג"ר דשמאל, שהם ראשם של הע"ז. וכל מזוני דיליה

60

פירוש הסולם לזוהר - במדבר פרשת בלק מאמר הינוקא

 שאלו תולדות היו כולם בנקיון בלי זוהמא כלל. אף כך ארץ הקדושה, שאינו נכנס בה רשות אחרת, יש בה מוץ ותבן שאינם מסטרא אחרא. ובחוץ לארץ, מוץ ותבן ההוא, הוא של סטרא אחרא, ההולכת אחר הקדושה כקוף אחר בני אדם.פירוש, שאין לידת בנים בלי יצה"ר, כמ"ש ז"ל (יומא ס"ט ב) שבעת שהיו רוצים לבטל יצה"ר דזנות, אפילו ביצה בת יומא לא היתה נמצאת. ואם כן אחר קבלת התורה, שנתבטל היצה"ר, שנעשו חירות ממלאך המות, שהוא היצר הרע, נמצא שאם לא היו חוטאים בעגל, לא היה להם יצה"ר, ולא היו להם תולדות. ומכל שכן אדם הראשון אם לא היה חוטא,

1234567891011121314151617181920