ס"ט

ס"ט מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 18557 מקורות עבור ס"ט. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344 126 מקורות


21

אגדת בראשית (בובר) פרק ע

 אגדת בראשית (בובר) פרק עפרק (ס"ט) [ע'] תורה.[א] וירא יעקב כי יש שבר במצרים (בראשית מב א). זש"ה אוזן שומעת ועין רואה ה' עשה גם שניהם (משלי כ יב), מה ראה שלמה לומר כך, וכי כל הגוף לא הקדוש ברוך הוא עשאו, שאמר על האוזן ועל העין ה' עשה גם שניהם, אלא כל איבריו של אדם עתידין ליתן דין, חוץ מן האוזן ומן העין, למה אלא העין שלא בטובתו אדם רואה, וכן האוזן שלא בטובתו אדם שומע, אבל הידים אם אינו רוצה אינו גונב, ואינו שורף, ואינו חונק, וכך רגלים, לכך נאמר אוזן שומעת ועין רואה, בא וראה

22

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור סה

 שנאמר זרעו לכם לצדקה [וגו'] (הושע י יב), [מה כתיב אחריו, ועת לדרוש] את ה' (שם שם /הושע י'/), שהוא מתפלל לפני הקב"ה והוא נענה, ואחרינא אמר איני מבטל דברי רבי אלא כמוסיף על דבריו, מהו שכתוב אלהים ברב חסדך (תהלים סט יד), מיד ענני באמת ישעך (שם שם /תהלים ס"ט/).

23

מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור ע

 את הצאן, ובנה את הדיר], ולרועה לא הזכיר, אמר הרועה הרי הצאן מכונסות, והדיר בנויה, ואני איני נזכר, כך אמר דוד למעלה מן הפרשה, כי אלהים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה (תהלים סט לו), הרי הדיר בנויה, וישבו שם וירשוה וזרע עבדיו ינחלוה ואוהבי שמו ישכנו בה (שם שם /תהלים ס"ט/ לז), הרי הצאן מכונסות, אמר הרועה ואני איני נזכר, לכך למנצח לדוד להזכיר.[ב] אוי לרשעים שאינן מתים לעולם הבא אלא מן הקנאה שהן רואין ומן הכעס, שנאמר כי לאויל יהרג כעס ופותה תמית קנאה (איוב ה ב), אחר הקנאה והכעס הן כלים, שנאמר יבושו ויחפרו מבקשי נפשי [וגו']

24

תנא דבי אליהו אליהו רבה (איש שלום) פרשה ד

 שלי מקדימין עימכם בכל יום תמיד, שנאמר מציל עני מחזק ממנו (תהלים ל"ה י') במה עני, לא במעשיו, עני ואביון מגוזלו (שם /תהלים ל"ה/) במה אביון, לא במעשיו, אלא הוי אומר כן, מציל עני מחזק בין מיצר הרע ובין מאומות העולם, שנאמר כי שומע אל אביונים ה' וגו' (שם /תהלים/ ס"ט ל"ד), ונאמר פנה אל תפלת הערער וגו' (שם /תהלים/ ק"ב י"ח), אילו בני אדם שהן מדה בינונית, לשתי מדות [אני] נפרע, מיצר [הרע] על אחת שבע כשם שנפרעתי מכם על אחת שבע, וממבקשי רעתכם על אחת שבע כשם שנפרעתי מכם על אחת שבע, שנאמר ביום ההוא יפקוד ה' על

25

תנא דבי אליהו אליהו רבה (איש שלום) פרשה ז

 ומן הצאן למה נאמר מן הבהמה, מיכן אמרו מקבלין מיני זבחים מרישעי ישראל בשביל להכניסן תחת כנפי שכינה, חוץ מן המשומד ומנסך יין ומחלל שבתות בפרהסיא.[ברוך המקום] ברוך הוא שספר עצמו עם הצדיקים הראשונים, אדם העלה שור על גבי המזבח, שנאמר ותיטב לה' משור פר וגו' (תהלים ס"ט ל"ב), נח קיים מה שכתוב בתורה, שנאמר ויבן נח מזבח לה' (בראשית ח' כ'), אברהם קיים מה שכתוב בתורה, שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי (שם /בראשית/ כ"ו ה'), יצחק קיים מה שכתוב בתורה, הושלך לפני אביו כשה לטבח, יעקב קיים מה שכתוב בתורה, שנאמר ויתנו אל יעקב את כל אלהי

26

ילקוט שמעוני תורה פרשת ויגש

 אבותי ואת ארץ מולדתי ואת ארץ מגורי אבותי ואת ארץ ששכינתו של הקב"ה שרויה בתוכה ואלך לי אל ארץ טמאה אל תוך ערלים שאין יראת שמים ביניהם א"ל הקב"ה יעקב אל תירא אנכי ארד עמך וגו' [מ"ו, ד] וכשבאו לגבול מצרים נתיחסו כל הזכרים ס"ו ויוסף ושני בניו במצרים הרי ס"ט וכתיב בשבעים נפש ירדו אבותיך וגו' מה עשה הקב"ה נכנס במנין עמם לקיים מה שנאמר אנכי ארד עמך [מ"ו, ד] בכללן של ישראל אתה מוצא ע' חסר אחד אלא זו יוכבד שהורתה בדרך ולידתה בין החומות שנא' אשר ילדה אותה ללוי במצרים לידתה במצרים והורתה שלא במצרים, ר' יהודה

27

ילקוט שמעוני תורה פרשת מצורע

 גדולה וכתיב וינגע ה' את המלך ויהי מצרע עד יום מותו, רגלים ממהרות לרוץ לרעה זה גיחזי וצרעת נעמן תדבק בך, ומשלח מדנים בין אחים מפרעה ששלח מדנים בין אברהם לשרה וכתיב וינגע ה' את פרעה, לפיכך משה מזהיר את ישראל זאת תהיה תורת המצורע המוציא שם רע (כתוב ברמז ס"ט) מעשה ברוכל אחד שהיה מחזר בעיירות הסמוכות לצפורי והיה מכריז ואומר מאן בעי למיזבן סם חיים, אודקין עליה רבי ינאי הוה יתיב ופשיט בטרקליניה א"ל תא סק להכא זבין לי, א"ל לית את צריך לא אנת ולא דכוותך, אטרח עליה סלק לגביה, הוציא לו ספר תהלים מכורך הראה לו

28

זוהר כרך א (בראשית) פרשת בראשית

 ושביבי דאשא סלקין ע"ב גלגלין לכל חד מלהטן באשא, כד נטלין אתעביד נהר חד די נורא, אלף אלפין משמשין לההוא נורא מתמן נפקי כמה חיילין כד גלגלין נטלין כמה אינון רבוא רבוון דיוקומון מנייהו בגו ההוא נורא, תחות היכלא תניינא נפקי חיילין דמזמרין ואתיין לקרבא הכא ואתוקדון כלהו, כל אינון (ס"ט א) ממנן דעלמא דאתמנון לשלטאה מהכא נפיק דינהון לשלטאה מגו ההוא רוחא דאתרשים בתלת אתוון, ומהכא מעברין קיומייהו מעלמא ואתדנו בהאי נורא דנגיד ונפיק דלא אתמסר בהאי היכלא בגין דאתרשימו בתלת (ד"א תלת) אתוון הכא האי רוחא אתכליל בהו ההיא חיוותא אפיק חיילין ומשריין דלית להון חושבנא, כל דינין

29

זוהר כרך א (בראשית) פרשת נח

 אתכם אל אדמת ישראל דיתגלגלון תחות ארעא ולבתר מה כתיב ונתתי רוחי בכם וחייתם וגו', דהא בארעא דישראל יקבלון נשמתין כל אינון בני עלמא בר אלין דאסתאבו וסאיבו ארעא, באלין כתיב וימחו מן הארץ, מן הארץ דייקא ואף על גב דאקשו ואפליגו קדמאי על דא, וימחו כמה דאת אמר (תהלים ס"ט) ימחו מספר חיים, א"ל רבי שמעון ודאי לית לון חולקא בעלמא דאתי דכתיב וימחו מן הארץ, וכתיב (ישעיה ס') לעולם יירשו ארץ, אבל יקומון בדין ועלייהו כתיב (דניאל י"ב) ורבים מישני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות ולדראון עולם ופלוגתא בהא אבל כלא כמה דאוקמוה חברייא: וימח

30

זוהר כרך א (בראשית) פרשת וירא

 המכסה אני מאברהם:ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, מ"ט ברכה דא הכא, אלא בגין לאודעה דאפי' בשעתא דקודשא בריך הוא יתיב בדינא על עלמא לא אשתני, דהא יתיב בדינא על דא (ד"א ל"ג ויתיב) וברחמי על דא וכלא ברגעא חדא ובשעתא חדא, א"ר יהודה והא כתיב (תהלים ס"ט) ואני תפלתי לך יי' עת רצון, זמנין דאיהו עת רצון וזמנין דלאו איהו עת רצון זמנין דשמע וזמנין דלא שמע, זמנין דאשתכח וזמנין דלא אשתכח דכתיב (ישעיה נ"ה) דרשו יי' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב, אר"א כאן ליחיד כאן לצבור כאן לאתר חד וכאן לכולי עלמא, בגיני כך בריך ליה לאברהם דאיהו

1234567891011121314151617181920