ס"ט

ס"ט מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 18557 מקורות עבור ס"ט. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344 126 מקורות


11

מדרש זוטא - רות (בובר) פרשה ד

 אזנך לאמר וגו'. בתחלה הזכיר לו את החלקה, ואחר כך הזכיר לו את האשה, ואמר לו אם אתה מבקש את החלקה קנה את האשה היבמה, הדא הוא דכתיב ויאמר בועז ביום קנותך (את) השדה וגו'.סימן ה[ה] ויאמר בועז ביום קנותך וגו'. וזרע עבדיו ינחלוה (תהלים ס"ט ל"ז), מכאן אמרו כל הקונה ארבע אמות בארץ ישראל מובטח לו שהוא בן עולם הבא.סימן ו[ו] ויאמר הגואל. לבועז, בתחלה היו קונין בשליפת הנעל, דכתיב וזאת לפנים בישראל. מי נתן למי רב ושמואל, חד אמר הקונה נתן למקנה, וחד אמר המקנה נתן לקונה, חזרו להיות קונין בקציצה, כיצד, הרי שהיה

12

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא יט - אנכי אנכי

 ח). ומה הוון אמרין, ווי ווי כולן כחדה. מאותה שעה א' הקב"ה, שמעתי חרפת מואב וגידופי בני עמון אשר חרפו את עמי בני ישראל ויגדילו על גבולם וג', לכן חי אני נאם י"י צבאות אלהי ישראל כי מואב כסדום תהיה ובני עמון כעמורה (צפניה ב: ח, ט). ואנושה (תהלים שם /ס"ט/), באת עלי מכה גברתנית ומתישת אותי. ואקוה לנוד ואין ולמנחמים ולא מצאתי (שם /תהלים ס"ט/), אמ' הקב"ה אנכי אנכי הוא מנחמכם (ישעיה נא: יב).[ב] שמעו כי נאנחה אני אין מנחם לי (איכה א: כא). ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי פתר קרייא באהרן כהן גדול. את מוצא כיון

13

פסיקתא דרב כהנא (מנדלבוים) פיסקא כד - שובה

 אף שערי תפילה לעולם פתוחים. ואתייא כיי דמר ר' יוסי בר חלפתא עיתים הן לתפילה, ובא דוד ופירש, ואני תפילתי לך י"י עת רצון וג' (תהלים סט: יד). אמ' דוד לפני הק' /הקב"ה/, רבון העולמים בשעה שאני מתפלל לפניך תהי עת רצון, אלהים ברוב חסדך ענני באמת ישעך (שם /תהלים ס"ט/). תני בשם ר' ליעזר מקוה ישראל י"י (ירמיה יז: יג), מה המקוה הזה מטהר את הטמאים אף הק' מטהר את ישר' /ישראל/. לפיכך הושע מזהיר את ישר' ואו' להם שובה ישראל (הושע יד: ב).[ג] וי"י נתן קולו לפני חילו וג' (יואל ב: יא). וי"י נתן קולו לפני חילו,

14

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא ט - למנצח על הנגינות

 בעיניו עיני תמיד אל ה' (שם /תהלים/ כ"ה ט"ו) אליך נשאתי עיני (שם /תהלים/ קכ"ג א'), קילסו בפיו תהלת ה' ידבר פי (שם קמ"ה כ"א), קילסו בלשון ולשוני תהגה צדקך (שם /תהלים/ ל"ה כ"ח), קילסו בשפתיו תרננה שפתי (שם /תהלים/ ע"א כ"ג), וקילסו בגרונו יגעתי בקראי נחר גרוני (שם /תהלים/ ס"ט ד'), קילסו בלבו לבי ובשרי ירננו אל אל חי (שם /תהלים/ פ"ד ג'), קילסו בקרבים וכל קרבי את שם קדשו (שם /תהלים/ ק"ג א'), קילסו בידיו המלמד ידי לקרב (שם /תהלים/ קמ"ד א'), קילסו ברגליו רגלי עמדה במישור (שם /תהלים/ כ"ו י"ב), סוף דבר כל עצמותי תאמרנה ה' מי

15

פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא לא - ותאמר ציון

 כהמות מים יהמון וגו' (ישעיה י"ז י"ב) לכן הנה ה' מעלה עליכם את מי הנהר העצומים והרבים את מלך אשור ואת כל כבודו וגו' (שם /ישעיהו/ ח' ז'), והוא רואה אותם היאך הם באות ומשעבדות את ישראל, התחיל צווח טבעתי ביון מצולה ואין מעמד באתי במעמקי מים ושבולת שטפתני (תהלים ס"ט ג'), ואילולי שאתה מחזיק בנו, שאתה מפיר את עצתם ממנו, כבר לא היה לנו עמידה לפניהם אפי' שעה אחת, אלא אם אתה מבקש שנחיה הגבה את ידיך ואנו חיים, הוא שנאמר קומה ה' אל נשא ידיך, אמר הקדוש ברוך הוא אני מגביה כי אשא אל שמים ידי (דברים ל"ב

16

פסיקתא רבתי (איש שלום) הוספה א פיסקא ב - ויהי בחצי הלילה

 פ"ד מ"א) אלא כל שעה שאדם מבקש להתפלל יתפלל, למה עונים הם לתפלה, ר' חנינא בר פפא שאל לר' שמואל בר' (יצחק) [נחמן] מהו סכתה בענן לך מעבור תפלה (איכה ג' מ"ד) א"ל ר' שמואל בר' נחמן עתים הם לתפלה, לפיכך דוד אמר ואני תפלתי לך ה' עת רצון (תהלים ס"ט י"ד) באותה העת ששערי תפלה פתוחין, אבא שאול אומר מכאן לתפלה אדם מכוון (בלבו) [לבו] בתפלה יהי' מבושר שתפלתו נשמעת שנאמר תכין לבם תקשיב אזנך (תהלים י' י"ז), אמר (לו) דוד [הואיל] ויש עתים לתפלה אף אני איני זז מתפלתי בחצות הלילה שנאמר חצות לילה אקום וגו' (שם /תהלים/

17

מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה - בראשית אות סו

 מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה - בראשית אות סודף ל"ו, ע"ב (לבר' י"ג, י'). זש"ה תחשכנה עיניהם מראות וגו' (תה' ס"ט, כ"ד). את מוצא שהצדיקים מתרוממים מעיניהם, וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק (בר' כ"ב, ד'), וכן ביצחק, וישא עיניו וירא והנה גמלים (שם, כ"ד, ס"ג), וכן ביעקב, וישא עיניו וירא והנה עשו בא (שם, ל"ג, א'). הרשעים נופלים בעיניהם, וישא לוט וירא את כל ככר הירדן (שם, י"ג, י'), זה סדום, הניח לאברהם והלך לסדום לעשות מעשיהם, לכך נקרא לוט, שמו גרם לו. ילמדנו פ' וישב יעקב.

18

מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה - בראשית אות קיב

 מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה - בראשית אות קיבדף ס"ט, ע"א (לבר' כ"ה, א'). א"ר יודן למדתך תורה דרך ארץ שאם יהיו בנים גודלים, יהיה משיאן תחלה ואח"כ ישא הוא, מנ"ל, מאברהם, דכתי' ויביאה יצחק האהלה וגו' (שם, כ"ד, ס"ז), וכתי' בתריה ויוסף אברהם וגו'. בבוקר זרע זרעך ולערב אל תנח ידך (קה' י"א, ו'), ר' ינאי ור' דוסתאי אם היו לך בנים בילדותך, קח לך אשה בזקנותך והעמד ממנה בנים, ממי את למד מאברהם אבינו, שהיו לו בנים בנערותו ולקח אשה בזקנותו והעמיד ממנה בנים הה"ד ויוסף אברהם ויקח אשה. ושמה קטורה, אמ' רב זו הגר, א"ל ר'

19

מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה - בראשית אות קיג

 מדרש ילמדנו (מאן) ילקוט תלמוד תורה - בראשית אות קיגדף ס"ט, ע"ב (לבר' כ"ה, ו'). בארבעה דברים התחיל אברהם: בזקנה, בייסורין, ובפונדק, ובליטגמא מנין, שנ' ולבני הפלגשים נתן אברהם מתנות. ילמדנו.

20

אגדת בראשית (בובר) פרק סט

 אגדת בראשית (בובר) פרק סטפרק (ס"ח) [ס"ט] כתובים.[א] שיר המעלות רבת צררוני מנעורי (תהלים קכט א) זש"ה בשש צרות יצילך וגו' (איוב ה יט), ושלמה מפרש שש הנה שנא ה' וגו' (משלי ו טז), אמר דוד אני קיימתי אותן, עינים רמות (שם שם /משלי ו'/), לא גבה לבי ולא רמו עיני (תהלים קלא א). לשון שקר (משלי שם /ו'/), הצילה נפשי משפת שקר וגומר (תהלים קכ ב). וידים שופכות דם נקי (משלי שם /ו'/), נקי אנכי וממלכתי מעם ה' וגו' (ש"ב =שמואל ב'= ג כח). לב חורש מחשבות און (משלי שם /ו'/) נכון לבי אלהים נכון לבי וגו'

1234567891011121314151617181920