ס"ט

ס"ט מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 18557 מקורות עבור ס"ט. להלן תוצאות 91 - 100

בפרוייקט השו"ת המקוון 344 126 מקורות


91

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ד סימן לז

 רב עולא אפיתחא דבי נשיאה, אף על פי שאמרו אין אדם זן בניו ובנותיו כשהן קטנים, אבל זן קטני קטנים, עד כמה, עד בן שש. אבל אחר מיתה תנאי בית דין הוא דמיתזנן בנות עד דתילקחן לגברי, ורב תאני עד דתילקחן ולוי תאני עד דבגרן. עד הנה. +(א"ע ע' - ג' ס"ט א' ב' צ"ג ג' צ"ד א' קי"ב א' ז' קי"ג ה', כתובות נ"ב נ"ג)+.

92

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ה סימן י

 דף קי"ג ופסקה הרמב"ם פרק י' מהלכות מלכים, ובמה שכתב הה"מ ז"ל פי"ד מהלכות טוען ולמור"ם ז"ל בספר המפה ח"מ סימן קע"ו סל"ו, ורשום בגליוני על השולחן לעיין בתשובת הרשב"א ז"ל שהביא מרן בב"י ח"מ סימן קפ"ה מחודש ד' ובתשובת הרדב"ז ז"ל ח"ב סימן ת"ה ובכנה"ג סימן ע"ה בהגה"ט אות ס"ט ובמ"ב שם אות ו' ובסימן שפ"ח הגב"י אות ל"ח ולהרב זכרון דברים ד"ו ובספר מגיד מראשית די"ב וה"מ מחיים לזכרון קא אתו ולא עת האסף. נחמ"ן). עד הנה. +(ח"מ ל"ד י"ט, צ"ב י"ג, כ"ח ג' ד')+.

93

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ו סימן י

 כל זמן שהאשה יושבת תחת בעלה כל ירושה שנופלת לה מאביה ומקרוביה משועבדים לבעלה לאכול פירותיהן ואינה ראויה לא למכור ולא להרהין ולא להמיר שלא ברצון בעלה, שכך שנינו (כתובות ס"ה): מציאת האשה ומעשה ידיה לבעלה וירושתה אוכל פירות בחייה, וכיון שירושתה משועבדת לו אינה יכולה לכלות את הקרן +(א"ע ס"ט א' ג')+. ואם רצו שניהן מוכרין, דאמר אמימר (ב"ב דף נ) איש ואשה שמכרו נכסי מלוג לא עשו כלום, ואפילו מכר האיש ואחר כך מכרה אשה מכרן בטל שיכולה אשה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי שאני לא גמרא דעתי למכור, אבל אי ודאי מכרה אשה תחלה ואח"כ מכר איש

94

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ו סימן יד

 גטין פ"ו): ר"א אומר אע"פ שאין עדים עליו אלא שמסרו לו בפני עדים כשר וגובה מנכסים משעובדין. אבל כתב יד שלא נמסר בתורה הזאת כעל פה נחשב, דתנן: המלוה את חבירו בשטר גובה מנכסים משועבדים על ידי עדים גובה מנכסים בני חורין. (ב"ב דף קע"ה). +(ח"מ ל"ט א' קי"א א', ס"ט א')+ ויש בדבריכם שני ענינים שצריכים פירוש: אחד מהן אשר שאלתם יכול לבטלו כעדות שעל פה - אטו עדות שעל פה יכול לבטלה, אף עדות שעל פה אין יכול לבטלה, ובזמן שהעדים מעידים עליו על פה שאמר להם אתם עדי אם אמר להד"ם ובא לבטלן קי"ל דלא איברו סהדי אלא

95

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ח סימן ב

 קע"ז ב')+ שנמצא פקדון כאילו ברשות בעליו, ובעבור המלוה נמצא זה טורח, לפיכך צריך ליתן לו שכר כדי שיהא כשכירו במה שמרויח באותו החצי שנחשב כפקדון. אבל בהיות ממון לשניהם לא גזרו רבנן בהא מילתא, כי נחשבו שותפין שכך אמרו חכמים: אמרי אינשי אריסא למארי ארעא משתעבד. עד הנה. +(ב"מ ס"ט ח"מ קע"ו י"ב י"ד קע"ז ב')+.

96

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ח סימן ו

 ואין זה בתלמוד לפי זה הפירוש אבל לפי שנמצא (ב"מ דף ס"ח) בני רב עיליש נפק עלייהו שטרא פלגא באגר ופלגא בהפסד, אמר רבא רב עיליש גברא רבה הוה ולא הוה סאפי איסורא לאינשי, והכי קאמר אי פלגא באגר תרי תילתי בהפסד ואי פלגא בהפסד תילתא באגר. ולמדנו ממנו. +(ב"מ ס"ט, י"ד קע"ז ב')+.

97

תשובות הגאונים - שערי תשובה סימן שיב

 טפחים ולולב חמשה טפחים חסר חומש טפח לבר מחוציה וקי"ל כר' ישמעאל דאמר שלשה הדסים ושתי ערבות ולולב אחד ואתרוג אחד ואפילו שנים קטומין ואחד שאינו קטום ועכשיו נהגו במקומינו במתיבתא כמהדורות שלא לפחות מששים ושמנה מנין לולב באגודה ויש מי שעושה שבעים כנגד ע' פרי החג ויש מי שעושה ס"ט מנין הדס:

98

רש"י יחזקאל פרק ד

 ונבואה זו נאמר' ליחזקאל בשנ' החמישית לצדקיהו הרי ארבעים סך כולם ארבע מאות ושלשים ואחר הנבואה הזאת שהו שש שנים הרי שמונה יובלות ושלשי' ושש שנה בשמונה יובלות שמונה שבועי שמיטות הרי חמשים ושש שנות שמיטה ושמונה שנות יובל הרי ששים וארבע ובשלשים ושש שנה יש חמש שנות שמטה הרי ס"ט שמיטו' ושנת היובל האחרון נחשבה להם לעון שהרי בעונם גלו ממנה הרי שבעים שנה מקודשי' של שמיטה שלא שמטום ישראל לפיכך גלו ע' שנה לקיים אז תרצה את שבתותיה (ויקרא כו) והוא שכתוב בסוף דברי הימים למלאות דבר ה' בפי ירמיה עד רצתה הארץ את שבתותיה כל ימי השמה

99

רש"י חבקוק פרק ב

 ארבעים וששה ונבואה זו נאמרה ליחזקאל בשנה החמשי' לצדקיהו מכל מקום נמצאו ימי קלקולם ארבע מאות ושלשים וששה שנים שלאחר נבואה זו שהוסיף ו' שנים ת' שנים עושים ח' יובלות וכל יובל ז' שמטות הרי נ"ו שמטות וח' שנים המוקדשות ליובל הרי ס"ד ובל' ושש שנה יש ה' שמטות הרי ס"ט שנים מקודשות ושנת יובל זה האחרון נחשב אף הוא במנין שבעונם לא נגמר וכאן ככה אמר לו הקב"ה לחבקוק כבר כתוב חזון בתורה אבל סתום הוא הוסיף אתה ובאר על הלוחות כי עוד יתגלה חזון למועד זה:(ד) הנה עופלה - נפש שלו תמיד היא בכעס ובתאוה שואף לבלוע ולא

100

רש"י תהלים פרק יח

 לד) משוה רגלי כאילות - רגלי הנקיבות עומדת ביושר יותר משל זכרים:(לה) ונחתה קשת נחושה זרועותי - ונחתה לשון דריכת קשת כמו חציך נחתו בי (לקמן /תהלים/ לח) ופעל שלו נחת וכשמתפעל בא דגש ומחסר את הנו"ן ונחתה מגזרת ננחתה כמו נחר גרוני (לקמן /תהילים/ ס"ט) מגזרת ננחר, כמו נחר מפוח (ירמיה ו) נדף מגזרה ננדף עיני נגרה (איכה ג') כמו ננגרה, נתנה כמו ננתנה נגף מגזרת ננגף ואין לפותרו מגזרת חתה שהיה לו לומר נחתתה כמו מן עשה נעשתה מן ענה נענתה ד"א ונחתה קשת נחושה זרועותי חיית לשון דריכת קשת כמו חציך נחתו (לקמן /תהילים/ לח) הנו"ן אינה יסוד

1234567891011121314151617181920