ס"ט

ס"ט מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 18557 מקורות עבור ס"ט. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק א

 את העולם שמחשיך ובא למערב אמר אוי לי בשביל שסרחתי הקב"ה מחשיך עלי את העולם והוא אינו יודע שכן דרך העולם. לשחרית כיון שראה את העולם שמאיר ובא למזרח שמח שמחה גדולה עמד ובנה מזבחות והביא שור שקרנותיו קודמות לפרסותיו והעלהו עולה שנאמר ותיטב לה' משור פר מקרין מפריס (תהלים ס"ט ל"ב): שור שהעלה אדם הראשון ופר שהעלה נח ואיל שהעלה אברהם אבינו תחת בנו על גבי המזבח כולם קרנותיהן קודמות לפרסותיהן שנאמר וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז (בראשית כ"ב י"ג): באותה שעה ירדו שלש כתות של מלאכי השרת ובידיהם כנורות ונבלים וכל כלי שיר והיו

2

מדרש תנאים לדברים פרק ג

 ואתחנן עד שעלת תפלתו למרום ונתקבל ואמר לו (דב' ג' כ"ז) עלה ראש הפסגה ושנים הן שעסקו בתפלה והועילו משה רבינו וחזקיהו ויש אומ' אף יונה שנ' (יונה ב' ב') ויתפלל יונה אל ה' אלהיו ואומר (שם ח') ותבוא אליך תפלתי: בעת ההוא זו עת רצון כענין שנ' (תהלים ס"ט י"ד) ואני תפלתי לך ה' עת רצון מושלו מלה"ד לבני מדינה שהיו מבקשין מלפני המלך שיעשה את מדינתן קלוניא פעם אחת היו לו שני אויבים ונפלו לפניו אמרו הרי שעה שנבקש בה מלפני המלך שיעשה מדינתינו קלוניא כך משה היה מבקש מלפני המקום שיכנס לארץ כיון שנפלו סיחון ועוג לפניו

3

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת בראשית פרשה כד

 לו דור דור וחכמיו דור דור ושופטיו וסופריו ודורשיו ומנהיגיו אמר לו גלמי ראו עיניך גולמה שראו עיניך כבר הם כתובים על ספרו שלאדם זה ספר תולדות אדם.בר קפרא פתח ימחו מספר חיים וגו' (תהלים סט כט) מספר תולדות שלמטן ועם צדיקים אל יכתבו (שם שם /תהלים ס"ט/) מספר תולדות שלמעלה, תני בר קפרא בכל מקום שנ' חי צדיק שלח חי (בראשית יא יד) ארפכשד חי (שם שם /בראשית י"א/ יב), ד"א ימחו מספר חיים וגו' מספר חיים מספר תולדות אדם [זה ספר תולדות אדם].כי לא לעולם אריב (ישעיה נז טז) עם אדם הראשון ולא לנצח אקצוף (שם

4

במדבר רבה (וילנא) פרשת במדבר פרשה ג

 תפקדם, ד"א מבן חדש א"ר יהודה הלוי בר ר' שלום למוד הוא הקב"ה להיות מונה בשבט הזה בכל מקום עד שהם קטנים מנין בשעה שאמר הקב"ה ליעקב שירד למצרים אותה שעה ספר את בניו נמצאו כולם ס"ו שנאמר (בראשית מו) כל נפש ששים ושש ושני בניו של יוסף ויוסף הרי ס"ט והוא אומר כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים א"ר שמעון בר נחמן למוד הוא הקב"ה למנות השבט הזה עד שהם במעי אמן, א"ר ברכיה הכהן ב"ר השרף הזה אינו מספיק לצאת עד שמספגין אותו כך יוכבד היתה אמה מעוברת בה באותה שעה והיתה במעי אמה ונמנה עליה א"ר

5

אסתר רבה (וילנא) פרשה ז

 מיד ויגידו להמן וגו' אמר לון המן, אמרון ליה זקנו הלא השתחוה לזקני, הדא ה"ד (בראשית ל"ג) ותגשן השפחות וגו' ואחר נגש יוסף ורחל וישתחוו, היתיב ועדיין לא נולד בנימין, אמרין ליה הה"ד ויגידו להמן.ט וירא המן כי אין מרדכי כורע ומשתחוה לו, א"ר איבו (תהלים ס"ט) תחשכנה עיניהם של רשעים מראות, לפי שמראית עיניהם של רשעים מורידות אותם לגיהנם, הה"ד (בראשית ו') ויראו בני האלהים את בנות האדם, (שם /בראשית/ ט') וירא חם אבי כנען, (שם /בראשית/ כ"ח) וירא עשו כי רעות בנות כנען, (במדבר כ"ב) וירא בלק בן צפור (שם /במדבר/ כ"ד) וירא בלעם כי טוב בעיני

6

איכה רבה (וילנא) פתיחתות

 המקדש כמד"א (ד"ה =דברי הימים= ב' ז') והיו עיני ולבי שם כל הימים, ד"א כי נגע עד לבך, זה הקדוש ברוך הוא, אמר ר' חייא איכן מצינו שנקרא הקב"ה לבן של ישראל מן הדין קרייא (תהלים ע"ג) צור לבבי וחלקי אלהים לעולם.יז רבי אבהו פתח (שם /תהלים/ ס"ט) ישיחו בי יושבי שער, אלו אומות העולם שהן יושבין בבתי תרטיאות ובבתי קרקסיאות, ונגינות שותי שכר, מאחר שהן יושבין ואוכלין ושותין ומשתכרין הן יושבין ומשיחין בי ומלעיגים בי ואומרים בגין דלא נצרוך לחרובא כיהודאי, והן אומרין אלו לאלו כמה שנים את בעי מחי והן אומרים כחלוקא דיהודאי דשבתא, ומכניסין את הגמל

7

איכה רבה (וילנא) פרשה ג

 שתי תוכחות שיש במשנה תורה מה כתיב (דברים כ"ט) אתם נצבים היום כולכם ומתרגמינן אתון קיימין גבורים לעמוד בכולן.ה הביא בכליותי בני אשפתו, רב ושמואל, רב אמר בני אופיכיה בני אמוריה, ושמואל אמר בני אדם שאוכלין הרבה ומוציאין אשפות הביאן עלי, הייתי שחוק לכל עמי, כתיב (תהלים ס"ט) ישיחו בי יושבי שער, אלו אומות העולם שהן יושבין בבתי תרטיאות ובבתי קרקסיאות, ונגינות שותי שכר, מאחר שהן יושבין ואוכלין ושותין ומשתכרין, הן יושבין ומשיחין בי ומלעיגים בי ואומרים בגין דלא נצרוך לחרובא כיהודאי, והן אומרים אלו לאלו כמה שנים את בעי מחי, והן אומרים כחלוקא דיהודאי דשבתא, ומכניסין את הגמל

8

איכה רבה (בובר) פתיחתא יז

 איכה רבה (בובר) פתיחתא יזרבי אבהו פתח. ישיחו בי יושבי שער (תהלים סט יג). אלו אומות העולם שהן יושבין בבתי תרטיאות ובבתי קרקסיאות. ונגינות שותי שכר (שם /תהלים ס"ט, י"ג/). מאחר שהן יושבין ואוכלין ושותין ומשתכרין, הן יושבין ומשיחין בי, ומלעיגים בי, ואומרין בגין דלא נצרוך לחרובא כיהודאי, והן אומרין אלו לאלו, כמה שנים את בעי מחי, והן אומרים כחלוקא דיהודאי דשבתא. ומכניסין את הגמל לטרטיאות שלהם והחלוקים שלו עליו, והן אומרים אלו לאלו על מה זה מתאבל, והן אומרים היהודים הללו שומרי שביעית הן ואין להם ירק ואכלו החוחים של זה והוא מתאבל עליהם, ומכניסים את (המתים) [המיומום]

9

איכה רבה (בובר) פרשה ג

 הללו שומרי שבתות הן, וכל מה שהם יגעין כל ימות השבת אוכלים בשבת, ואין להם עצים לבשל בהם, והם שוברים מטותיהם ומבשלים בהם, והם ישינין בארץ ומתעפרים בעפר וסכין בשמן, לפיכך השמן ביוקר]. ד"א ישיחו בי יושבי שער. אלו ישראל שיושבין בבתי כנסיות ובתי מדרשות. ונגינות שותי שכר (שם /תהלים ס"ט י"ג/), מאחר שהן אוכלין ושותין ומשתכרין בסעודת תשעה באב הן יושבין וקורין קינין ונהי איכה ישבה בדד.[טו] השביעני במרורים הרוני לענה. ר' אבין פתח השביעני במרורים, בלילי י"ט הראשון של פסח. הרוני לענה בלילי תשעה באב, והוי ליל יום טוב הראשון של פסח, כלילי תשעה באב איכה ישבה

10

מדרש זוטא - שיר השירים (בובר) פרשה ב

 אני חבצלת השרון שושנת העמקים, שממנו שבח למי שברא העולם.ד"א אני חבצלת השרון. אימתי שרו ישראל למקום, כיון שעלו מן הים אמרו שירה.וי"א שושנת העמקים זה נחשון שירד לתוך הים והיה מהלך במים עד שהגיעו המים בחוטמו, שנאמר הושיעני אלהים כי באו מים עד נפש (תהלים ס"ט ב').וי"א שושנת העמקים, בשעה שירדו ישראל לתוך הים בעמקי הים, נכפפו המים בראשיהם עליהם, והיו המים בימינם ובשמאלם על גביהם, התחילו ישראל בוכים ומצטערים ואומרים מה מתונים והטעה כל הקהל הזה, אמר הקב"ה עשיתי נסים לעמי ולא ידעו כח המטה אשר בידך והכה את הים וקרם הכיפין של מים ויחזרו

1234567891011121314151617181920